Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 12.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 12.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Нуклеарна медицина“ обхваща познанията, техническите умения и преценки,  необходими за приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели.

С проекта на наредба се цели да се създаде правна регламентация на приложението на радиофармацевтиците за диагностични  и терапевтични цели, както и на критериите за оценка на ефективността от прилагането им.

Причините за разработване на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 12.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина са свързани с:

- отпадане на някои протоколи в облсатта на гастроентерологията;

- отпадане на 89 Sr chloride от текста за метаболитна терапия на болков синдром при костни метастази и въвеждане на INN (международно непатентно наименование) на лекарствения продукт 153 Sm lexidronam pentasodium за метаболитна терапия на болков синдром при костни метастази;

- галиевите и флуорните радиофармацевтици - допълване на индикации, включване нови радиофармацевтици (68Ga FAPI, флуороестроген), промяна в коефицента за изчисляване на прилаганата активност на килограм тегло в детските протоколи.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение и диагностика чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели в обхвата на медицинската специалност „Нуклеарна медицина“ и единни качествени и количествени показатели за оценка на ефективността.

Адрес за изпращане на становища и предложения: office@ncpr.bg

 


Дата на откриване: 25.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари