Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, е изготвен с целпривеждане в съответствие с приетите законодателните промени в ЗКПО, които ще влязат в сила от 1 януари 2013 г., усъвършенстване прилагането на наредбата, отстраняване на съществуващи в момента затруднения в системата на ваучери за храна в Република България, както и отстраняване на технически несъответствия. В тази връзка са направени следните предложения за промяна:
Предвидено е изискване за подаване на декларация от страна на операторите при промяна на обстоятелствата, които са били изискуеми и налични към момента на получаване на разрешение за извършване на дейност като оператор. Промяната се предлага с цел своевременно уведомяване на Министерство на финансите в случай на промяна на дадено обстоятелство към момента на издаване на разрешението или обстоятелство, което подлежи на вписване в самото разрешение. Очакваните резултати от тази промяна са защита на всички участващи в процеса по предоставяне на ваучери за храна, както и постигане на по-качествен контрол по отношение на тези лица.  
В проекта на наредба за изменение и допълнение е предложено деклариране на пълния размер на предоставените на работодатели ваучери за храна по получената индивидуална квота. При сега действащата уредба операторите имат задължение към заявлението за получаване на следваща индивидуална квота да подават декларация за най-малко 80 на сто от номиналната стойност на предоставените от оператор на работодатели ваучери за храна, по последно получената индивидуална квота. Разликата до пълният размер на номиналната стойност по съответната предоставена индивидуална квота не се декларира. С промяната се цели да бъде постигната пълна прозрачност по отношение на предоставените ваучери за храна и изпълнение на разпоредбите на наредбата, съгласно която предоставянето на ваучери за храна по следваща индивидуална квота е възможно, след като изцяло е изчерпана предходната индивидуална квота. Подобно деклариране би способствало за по-качествен контрол и за наличие на пълна информация за предоставянето на всяка индивидуална квота за ваучери за храна.  
Предложено е операторите да декларират специалните си банкови сметки, наречени „ваучери за храна“ пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Специалните банкови сметки на операторите, са основен фактор за финансовата сигурност и контрол на системата за ваучери за храна, който дава важна информация към всеки един момент за състоянието на ваучерната верига. В този смисъл, по-голямата прозрачност и предварителното информиране на контролните органи ще доведе до намаляване на възможностите за измами, за които се появяват индикации, както и повишаване контрола от страна на контролните органи на Националната агенция за приходите. Очакваните резултати и от тази промяна са защита на работодатели, работници, държавен бюджет, както и други действащи оператори от недобросъвестни такива. В тази връзка, с проекта се въвежда и разпоредба, която урежда преходен режим за деклариране на откритите сметки „ваучери за храна“.
Предвидена е промяна по отношение на срока на валидност на ваучера за храна, а именно да не може да бъде по-дълъг от 12 месеца, считано от датата на издаване на заповедта на получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът за храна. Въвеждането на тази мярка цели да противодейства на възможно отклонение от разпоредбите на наредбата. В този смисъл, стриктно се регламентира срока на валидност на ваучерите за храна по повод неспазване на разпоредбите нанаредбата в тази част. С промяната се цели ефект всяко лице - участник във ваучерната система, както и контролните органи на Национална агенция за приходите, да могат да проследят и проверят срока на валидност на всеки ваучер за храна. В тази връзка е предложена промяна, предвиждаща изрично вписване в образеца на ваучер за храна на дата на издаване на заповедта на получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът за храна. Също така, когато към 31 декември оператор не е изчерпал изцяло получена индивидуална квота, се предвижда той да може да предоставя на работодатели ваучери за храна по тази квота през следващата година до изчерпването й, но не по-късно от изтичането на срокът на валидност на ваучерите съгласно наредбата.  
            Проектът въвежда и срок за съхранението на осребрените от операторите ваучери за храна, който да бъде 5 години от годината, следваща годината на осребряване на ваучера за храна. Целта е да се отстрани съществуваща неяснота по този въпрос в наредбата. Изричното регламентиране на срока за съхранение цели осигуряване на информация и документи (ваучери за храна) по ползваното данъчно и осигурително облекчение. Това се налага поради факта, че се касае за особен правен режим, свързан със значими социални права на работниците и служителите, кореспондиращи със съответните данъчни преференции за работодателите и засилени отговорности за лицата-оператори. Осребрените ваучери за храна дават важна информация при извършване на проверка от страна на контролните органи на Национална агенция за приходите.
С проекта на наредба за изменение и допълнение се предлагат и други промени, от редакционен и правно-технически характер за отстраняване на съществуващи затруднения по прилагането на наредбата, както и прецизиране на действащите разпоредби.
 
Предложените промени няма до доведат до необходимост от финансови средства за прилагане на направените предложения, с изключение на пренебрежимо малката стойност необходима за изпълнение на промяната предвиждаща подаване на два нови типа декларации. 
            Очакваният резултат от приемането на предложените промени е премахване на редица съществуващи в момента несъответствия при прилагането на наредбата, подобряване прозрачността и повишаване качеството на контрол.


Дата на откриване: 26.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 10.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари