Обществени консултации

Наредба № 36 за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии...

С проекта на Наредба за изменение на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (Наредба № 36), с който се предлага промяна и в Наредба  № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация (Наредба № 41).

Комисията за защита на личните данни, в качеството си на надзорен орган в областта на защитата на личните данни, извършва ежегоден преглед и анализ на националното ни законодателство за съответствието му с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент (ЕС) 2016/679) и с Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета. В рамките на извършения преглед на законодателството през 2022 г., Комисията за защита на личните данни е установила в Наредба № 36 и в Наредба  № 41 несъответствия с Регламент (ЕС) 2016/679. Комисията за защита на личните данни е направила предложения за отстраняването им, които са съобразени в предвидените по-долу промени в Наредба № 36 и в Наредба  № 41.

Предложени промени в Наредба № 36:

В чл. 4б, ал. 1, т. 3 от Наредба № 36 е предвидено, че за издаването на удостоверение за регистрация за извършване на психологическите изследвания лицата следва да са вписани в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни. В приложение № 8 към чл. 4б, ал. 2 от Наредба № 36 е предвидено лицата, подаващи заявление за извършване на оглед на психологическа лаборатория за установяване на съответствието ѝ с изискванията на Наредба № 36, да посочват „идентификационен номер за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни“.

Комисията за защита на личните данни е констатирала, че считано от 25 май 2018 г. е отпаднало задължението за администраторите на лични данни относно вписването им в Електронния регистър на администраторите на лични данни. Съгласно чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 качеството „администратор“ за определено лице възниква по силата на регламента (ex lege). В тази връзка и поради отпадането на правното основание за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (удостоверяването на факта за регистриране пред Комисията за защита на личните данни и доказването на това обстоятелство след 25 май 2018 г. не е валидно правно основание) е необходимо в чл. 4б, ал. 1, т. 3 да се отмени (§ 1 от проекта на наредба), а горецитираното изречение в приложението към чл. 4б, ал. 2 да се заличи (§ 2 от проекта на наредба).

Предложените промени в § 3 от проекта на наредба произтичат от настоящата структура на Министерския съвет и преобразуването на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Министерство на транспорта и съобщенията.

Предложени промени в Наредба  № 41:

В приложение № 5а към чл. 15, ал. 2 от Наредба № 41 е предвидено лицата, които желаят да преминат обучение за начална квалификация за придобиване на карта за квалификация на водач на моторни превозни средства (МПС) за превоз на пътници или товари и периодично обучение за придобиване на карта за квалификация на водач на МПС за превоз на пътници или товари, да декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани на основание нормативната уредба на Република България и Европейския съюз.

Комисията за защита на личните данни е констатирала, че основанието за обработка на лични данни е законово задължение на администратора на лични данни, установено в чл. 15, ал. 1 от  Наредба № 41, поради което в случая не е необходимо лицата да декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а е достатъчно те само да бъдат информирани, че личните им данни ще бъдат обработвани.

В тази връзка са предложените с § 4, т. 3 от Заключителната разпоредба на проекта на наредба изменения и допълнения в приложение № 5а към чл. 15, ал. 2 от Наредба № 41. С предложените промени се осигурява също така възможност в заявлението да се посочват и съответните данни на лица, които не са български граждани, но имащи право да се обучават по реда на наредбата.

С § 4, т. 2 от Заключителната разпоредба на проекта на наредба се прави изменение на чл. 15а, ал. 3 с цел избягване на двусмисленото му тълкуване и постигането на по-голяма яснота на текста.

Предложените промени в § 4, т. 1 и 4 от Заключителната разпоредба на проекта на наредба произтичат от настоящата структура на Министерския съвет и преобразуването на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Министерство на транспорта и съобщенията.

 

Лица за контакт:

Михаела Атанасова
Директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“,
ИА „Автомобилна администрация“
Тел.: 02/930 88 29,
Ел. поща: m.atanasova@rta.government.bg

 


Дата на откриване: 30.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари