Обществени консултации

Консултационен документ относно извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за концесиите

Откриват се обществени консултации по повод извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за концесиите (Обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.). Основната цел е да се получи обратна връзка и да се съберат достатъчно предложения, становища и информация от заинтересованите страни относно настъпилите ефекти/резултати от прилагането на Закона за концесиите, както и да се осигури откритост на процеса по извършване на последващата оценка. Съпътстваща цел на консултацията е получаване на информация от максимално широк кръг лица, която съдържа становища, мнения и предложения относно:

- резултатите от прилагането на Закона за концесиите;

- подобряване формулирането на политики;

- подобряване прилагането на нормативния акт;

- подобряване на процеса по планиране и възлагане на концесии за строителство и на концесии за услуги.

 


Дата на откриване: 30.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 24.4.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 април 2023 г. 17:00:42 ч.
Alex

Не коректно

Защо се анализира Закона за концесиите в областта на строителството и услугите, а не са включени концесиите в областта на подземните богатства, където концесиите са повече като брой и проблеми?  

09 април 2023 г. 23:35:42 ч.
HrisiIvanova

Ето последваща оценка

Неразбираемо е защо дирекция „Координация на политики и концесии“ (бившата „Икономическа и социална политика“) има нужда от консултационен документ и анкетни карти, за да се извърши последваща оценка на въздействие на Закона за концесиите. Откакто е приет и е в сила ЗК, са направени само 3 процедури за държавни концесии по него. Три. Държавни концесии за строителство- 3. Държавни концесии за ползване- 0. Държавни концесии за услуги- 0.

От трите държавни концесии за строителство, едната е за летище София. Процедурата е открита на 05.07.2018 г. и е приключена на 05.06.2020 г. Дадените разяснения по нея, съгласно предоставената възможност в ЗК, са 218. Решенията за поправка с последващо публикуване на „поправена“ документация са 5. Към настоящия момент по сключения концесионен договор вследствие на тази процедура не е постъпило нито едно плащане за концесионно възнаграждение в полза на държавата заради сключено допълнителното споразумение No ДС-11 от 09.04.2021 г., съгласно което плащането на годишните концесионни възнаграждения за първите десет години от срока на концесията се отсрочва за последните десет години от срока на концесията.

Концесионното възнаграждение, дължимо за периода 20.04.-31.12.2021 г. ще бъде

платено от концесионера през 2046 г. Всичко това, тъй като ЗК го позволява.

Втората открита процедура е за концесия на летище Пловдив. Процедурата е открита на 04.03.2020 г. Прекратена е без резултат.

Третата открита процедура е за пристанището в Русе. Открита е на 20.04.2021 г. Концесионният договор е сключен на 21.07.2021 г. За съжаление за изпълнението на същия няма никаква публикувана информация по партидата на концесията № 211-111/13.08.2021 г.

Неспазването на задължението за публикуване на отчет за изпълнението на договора няма да доведе до нищо. Защото ЗК не работи и по отношение на Националния регистър. Министрите имат задължения за предоставяне на доклади и публикуване на отчети, но за неизпълнение на това задължение няма нито едно предвидено наказание. Това логически води до пълна тъмнина по отношение на изпълнението на концесиите последните 3 години.

ЗК не работи и в частта си за Координационния съвет по концесиите. Същите заседава в неясен състав последните 2 години. В състава му следва да бъдат включени заместник-министрите, но за обществото остава загадка как се актуализира състава на и как функционира КСК при смяната на служебните и редовни правителства. Публикуват се доклади за дейността му, които по-скоро съдържат статистически данни за концесиите в РБългария, отколкото какво е свършено и какви са проблемите на сектора.

Междувременно през февруари 2021 г. беше прието изменение на ЗК, което отмени т. 4 и 5 от чл. 60, ал. 3 от ЗК и позволи участието на лица, които не отговарят на изискванията на тези 2 точки от закона. Очевидно изменението е следвало да обслужи някой от кандидатите по една от трите процедури, но не и интереса на държавата. Така или иначе вече е факт в ЗК, който и в тази му част е проблем.

Законът за концесиите се прилага 100% неуспешно за държавните концесии, за КСК и НКР. Добре че спасиха подземните богатства, минералните води и морските плажове (макар и трудно) от този неприложим закон. Засега част от изключителната държавна собственост е спасена от лапите на ЗК, но за съжаление това не може да се каже за жизнено важни стратегически национални обекти.

Преименувайте Закона за концесиите на Закон за общинските концесии (защото само те стават по него), актуализирайте адекватно разпоредбите за КСК и НКР, и имплементирайте най-накрая адекватно Директивата за концесиите с екип, който може да я прочете на английски или френски език.