Обществени консултации

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на общ административен акт в изпълнение на Решение № 383/11.04.2022 г. по а.д. № 151/2021 г. по описа на Административен съд София-област

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свое Решение № 101 от 30.03.2023 г., откри процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения на проект на общ административен акт в изпълнение на Решение № 383/11.04.2022 г. по а.д. № 151/2021 г. по описа на Административен съд София-област.

Проектът на общ административен акт съдържа приетите резултати от проведените обществени консултации относно обявено намерение за ограничаване на броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги с национално покритие, обявено с Решение № 433 от 21.12.2020 г. на КРС относно приетото намерение (влязло в сила), както и мотиви за изготвянето му. В изпълнение на указанията на съда, в проекта са допълнени мотивите на КРС и включват произнасяне по всички възражения и предложения, направени в хода на обществените консултации, които са свързани с предмета на поставения за обсъждане въпрос, с излагане на конкретни мотиви-фактически и правни основания, мотивирали изводите на Комисията. 

КРС очаква становищата на заинтересованите страни на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 31.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 2.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари