Обществени консултации

Проект на изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на ДП „РВД” е по повод приетата нова структура на предприятието и по-конкретно измененията и допълненията се състоят в следното:

  1. Създава се нов отдел „Инвеститорски контрол и енергомеханично осигуряване“ на пряко подчинение на заместник генералния директор по техническата дейност. Функциите по инвеститорски контрол при изграждане, реконструкция и ремонти на обекти от инфраструктурата и сградния фонд на предприятието и свързаните с тях дейности, преминават от направление „Административна дейност“ към направление „Техническа дейност“. В тази връзка се променя и наименованието на дирекция „Комуникация, навигация, обзор и енерго-механично осигуряване“, като дейността на енерго-механичното осигуряване отпада и новото наименование на дирекцията става „Комуникация, навигация и обзор“.

Обединяването на тези функции и възлагането им на заместник генералния директор по техническата дейност ще създаде възможност за осъществяване на единен контрол върху целия процес и до по-ефективна организация на отделните процеси, свързани със строителството и ремонтите, както и ще позволи да се отдели повече време на ръководството и контрола на дейностите по комуникационно и навигационно обслужване и обслужване по обзора, които са в основния предмет на дейност на предприятието съгласно Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ).

  1. Дирекции „Човешки ресурси и административно обслужване“, „Управление на собствеността и обществени поръчки“ и отдел „Сигурност и защита“, структурни звена в състава на направление „Административна дейност“, стават структурни звена на пряко подчинение на генералния директор. В тази връзка, основните направления на дейност остават две – „Оперативна дейност“ и „Техническа дейност“, като подпомагането на генералния директор ще се осъществява от двама заместник генерални директори, а не от трима (както е до момента).

Предлаганата промяна отчита характера на изпълняваните от посочените дирекции функции и установената необходимост от пряко докладване на генералния директор, а от друга страна, промяната ще доведе до редуциране на по-големия брой линии на докладване и до създаване на възможности за оптимизация на дейностите с административен характер.

  1. Сектор „Авиационен учебен център“ става отдел със същото наименование.

Предлаганата промяна се извършва с оглед характера на дейността на това структурно звено и значението на тази дейност за поддържането на квалификацията на персонала, осъществяващ основната дейност за успешното провеждане на първоначално обучение на кандидати за тази професия, както и предвид числеността на звеното и попълването му през годините с необходимата експертиза.

  1. В правилника са отразени промените в ЗГВ, настъпили през 2021 г., отнасящи се до предмета на дейност в чл. 53, ал. 2 от същия (в която е включено разработването на процедури за полети и проектиране на структури на въздушното пространство и е внесено уточнение относно контролираните летища), приемането на бизнес плана на предприятието, разработен в съответствие с Регламент за изпълнение на (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 г. и приемането на годишния финансов план на предприятието в съответствие с бизнес плана.
  2. В правилника са прецизирани текстове, отнасящи се до функциите и отговорностите на отделни звена, с оглед пренасяне на промените в структурата и установена на практика необходимост, както и са редактирани някои текстове, в съответствие със законодателството.

Лица за контакт:
Любка Дицова
Главен експерт
Дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
Министерство на транспорта и съобщенията
Тел.: 02/ 94 09 593
Е-mail: Lditsova@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 31.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари