Обществени консултации

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 60 ОТ 2019 Г.)

 Комисията за защита на личните данни е постоянно действащ независим надзорен орган в областта на защитата на личните данни, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. С влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), считано от 4 май 2023 г. (обн. ДВ, бр. 11/02.02.2023 г.), Комисията ще осъществява и функциите на Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст. В изпълнение на § 8 от Заключителните разпоредби на ЗЗЛПСПОИН, в тримесечен срок от обнародването на този закон Комисията е задължена да приведе правилника за дейността си в съответствие с него.

Предложеният проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация има за цел създаването на нормативни и практически условия за изпълнение на задачите на КЗЛД по ЗЗЛПСПОИН, подобряване на качеството на надзорната дейност в областта на защитата на личните данни и оптимизиране на сроковете за произнасяне по ключови въпроси по Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.


Дата на откриване: 31.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари