Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г.

С приемането на проекта на постановление на Министерския съвет ще се определят общите национални правила и детайлните правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г. С приемането на постановлението ще се създадат гаранции за прилагане на ясни, прозрачни и унифицирани правила при определяне допустимостта на разходите по програмите, финансирани от ЕФСУ за периода 2021 - 2027 г.

С оглед необходимостта да се осигури необходимата нормативна база за определяне на допустимостта на разходите в насоките за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, които е належащо да бъдат стартирани в най-кратки срокове, и на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за предложения и становища по проекта на акт, публикуван за обществени консултации, следва да бъде  определен в рамките на 14 дни.


Дата на откриване: 31.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.4.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 април 2023 г. 11:05:31 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове(ЗАКОНА).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстът на чл. 59, ал. 1 е:

„Чл. 59. (1) Доколкото със закон не е предвидено друго за програма по чл. 3, ал. 2, конкретните национални правила и детайлните правила за допустимост на разходите за съответния програмен период се определят с нормативен акт на Министерския съвет.“

Текстът задължава в ПМС-то да има определени:

- конкретните национални правила и

- детайлните правила

за допустимост на разходите за съответния програмен период.

От предложения текст единствено са конкретизирани правилата за служебните и трудовите възнагражденията на УО на програмите по чл. 3, ал. 2.

В предложения текст на ПМС-то липсват правила за всяка от програмите по чл. 3, ал. 2, включително и приложими условия за:

 • видове единични разходи, които да са приложими за всички УО;
 • единични суми, по видове единични разходи, които да са приложими за всички УО;
 • минималния и максималния размер на процент към една или няколко определени категории разходи по всяка от програмите;
 • методите за определяне на процента за БФП, като изрично да се посочва дали се включва и самата стойност, т.е „включително“;
 • видове финансиране, което не е свързано с разходи;
 • начини за комбиниране на БФП по чл. 55, ал. 1;
 • видовете допустими дейности по програми, които са допустими съгласно приложимото за програмния период право на Европейския съюз и одобрените текстове на програмите, към момента на публикуване на ПМС-то;
 • видовете допустими разходи по програми, които са допустими съгласно приложимото за програмния период право на Европейския съюз и одобрените текстове на програмите, към момента на публикуване на ПМС-то;
 • недопустими за финансиране разходи;
 • размерите за определени категории разходи, които не могат да надвишават определен процент;
 • срока за допустимост на разходите за съответния програмен период- от дата до дата;
 • конкретизиране на ползването на синтетични сметки, а не само аналитични, ако еднозначно идентифицират вида на разхода.

Основание за предложението:

Проектът на ПМС-то е формален с цел единствено да изпълни задължението на МС по чл. чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Липсва детайлни национални правила за ВСИЧКИ допустими разходи за съответния програмен период, а са включени само част от тях. МС разполага с текстовете на одобрените програми към датата на съставяне на проекта на ПМС и е можел да изпълни изцяло това свое задължение.

Налице е и неизпълнение от страна на МС и на задължения по:

1) чл. 6 от ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, като не е налице пълно уреждане на обществени отношения в областта на „Глава пета. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ“, „Раздел I. Общи условия и допустимост на разходите“ от ЗУСЕФСУ.

2) чл. 44, ал. 1 от УКАЗ № 883 от 24.04.1974г. за прилагане на Закона за нормативните актове (УКАЗ), а именно „Актът по прилагане на закон урежда изчерпателно материята, до която се отнася.“, като липсва изчерпателност.

 

03 април 2023 г. 11:05:48 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 3 (1) Национални методологии за определяне на размерите на сумите по формите, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 2 – 5 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), се приемат от Министерския съвет като част от националните правила за допустимост по предложение на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Национални методологии за определяне на размерите на сумите по формите, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 2 – 5 от ЗУСЕФСУ да бъдат част от ПМС-то, а не да се отделят в отделни актове;

2. Да се запише срок, в който национални методологии за определяне на размерите на сумите по формите, трябва да се приемат и публикуват в ДВ, ако не се приеме предложението по точка 1.

Основание за предложението:

В ЗАКОНА еднозначно е записано, че с настоящото ПМС се уреждат „конкретните национални правила и детайлните правила за допустимост на разходите“ и в него не е дадена възможност с текстове в ПМС-то да възникват задължения за създаване на нови, отделни актове, които да уреждат методите за определяне на размерите на сумите по формите.

Със създаване на нови, отделни от ПМС-то, актове, се затрудняват кандидатите и бенефициентите по програмите по ЗАКОНА за тяхното проследяване и спазване, което е предпоставка да бъде санкциониране за това, което не следва да се допуска от законотвореца.

 

03 април 2023 г. 11:05:59 ч.
tzviatkov

Предложения

(3) Разходите по ал. 1 и 2 са допустими при спазване на ограниченията по чл. 64, пар.1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд "Убежище, миграция и интеграция", Фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (OB, L 231/159 от 30 юни 2021 г.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстът „по чл. 64, пар.1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд "Убежище, миграция и интеграция", Фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (OB, L 231/159 от 30 юни 2021 г.)“ да се замени с национални правила, които да съответства на посочения регламент и изчерпателно да посочват допустими разходи.

Основание за предложението:

С предложения текст МС не е изпълнител своето задължение по чл. 39, ал. 1 от УКАЗА, а именно „Препращане към разпоредби на същия или на друг нормативен акт се допуща по изключение“, като липсва основания за посочените в него изключения за това допускане.

 

03 април 2023 г. 11:06:22 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 1. По смисъла на постановлението

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Липсват определение за:

- принос в натура;

- синтетична сметка;

- отделна счетоводна система;

- одитна следа;

- държавна помощ;

- приложимото за програмния период право на Европейския съюз;

- други относими норми на българското законодателство;

- финансов инструмент;

- проекти, които генерират приходи;

- нетните приходи;

Основание за предложението:

За посочените термини, които се ползват в закона и МПС-то липсват определения, които да изяснят техния начин за прилагане и ползване.

 

03 април 2023 г. 11:06:53 ч.
tzviatkov

Предложение

Да се въведе допустимост за предварителни разходи за консултантска услуга за подготовка на проектното предложение, която е част от услугата за подготовка и управление на проекта, за да се гарантира качеството му и неговото съответствие с приложимите норми на националното и европейското законодателство.