Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП

 

С проекта на наредба се цели оптимизиране на процедурата, свързана с проверка на исканията за плащане, както и да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“,

 Министерство на земеделието

 Електронни адреси:

 rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 31.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.4.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 април 2023 г. 12:16:34 ч.
tzviatkov

Предложение

ДОКЛАД

Държавен фонд „Земеделие” е извършил проверка на основанията за най-продължителните забавяния на обработката на постъпили заявления за подпомагане, искания за плащане и искания за одобрение на изменения, в резултат на която е констатирано, че множеството дългосрочни забавяния се дължат на налична информация за образувани и дългогодишно неприключили досъдебни производства, свързани с бенефициента и/или конкретното заявление/заявка. От друга страна, направеният анализ на данните показва единични случаи на образувани съдебни производства и внесени обвинителни актове по досъдебните такива.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам в резултатите от общественото обсъждане МЗм да включи информация за констатации на ДФЗ по отношение на „основанията за най-продължителните забавяния на обработката“, като:

1) видове анализирани основания;

2) брой забавени проекти с искане за окончателно плащане с разбивка по видовете основания по точка 1;

3) брой забавени проекти с искане за изменение с разбивка по видовете основания по точка 1;

4) брой сигнали до прокурор от броя на проектите по точки 2 и 3;

5) брой образувани досъдебни производство от броя на проектите по точки 2 и 3;

6) брой решения на първоинстанционните съдилища, с които се приема, че не са налице предпоставките по чл. 54, ал. 1, т. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, от броя на проектите по точки 2 и 3;

7) брой съдебни решения срещу ДФЗ по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди от броя на проектите по точки 2 и 3.

8) сума на обезщетения по съдебните решения по точка 7.

ОСНОВАНИЕ:

В докладът не са включени данните, които са основание за исканото изменение, а са посочени общи текстове за това.

Липсата на изисканите данни не мотивира основателността на изменението, както и краткия срок за неговото обществено обсъждане.

 

 

03 април 2023 г. 12:17:00 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 1. В чл. 11, ал. 2, т. 3 се изменя така:

„3. е повдигнато с обвинителен акт обвинение за извършено престъпление, касаещо искането за плащане – за периода до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се включи текст за прекратяване на заварените случаи, за които е сигнализирана прокуратурата или е образувано досъдебно производство.

ОСНОВАНИЕ:

Вносителят не е разгледал тази хипотеза в проекта на изменението, което е в противоречие с неговите твърдения в доклада „да се оптимизира процедурата, свързана с проверка на исканията за плащане и да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“.

 

 

§ 2. В чл. 18, ал. 4, т. 3 се изменя така:

„3. е повдигнато с обвинителен акт обвинение за извършено престъпление, касаещо искането за плащане – за периода до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се включи текст за прекратяване на заварените случаи, за които е сигнализирана прокуратурата или е образувано досъдебно производство.

ОСНОВАНИЕ:

Вносителят не е разгледал тази хипотеза в проекта на изменението, което е в противоречие с неговите твърдения в доклада „да се оптимизира процедурата, свързана с проверка на исканията за плащане и да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“.