Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

С проекта на постановление се предлага Съветът за развитие да изпълнява функциите на консултативен орган на Министерския съвет за координация на: разработването, изпълнението, отчитането и оценката на документите от националната стратегическа рамка; разработването, изпълнението и отчитането на програмата за управление на страната, както и на провеждането на политики за развитие или на важни въпроси от обществена значимост.
 
В съответствие със Закона за администрацията са определени задачите и състава на съвета, както и администрацията, осигуряваща експертното и техническото му подпомагане. 
 
Предвиден е ред за одобряване от съвета на предложенията за разработване на нови документи от националната стратегическа рамка, както и за съгласуване на разработените проекти на документи. Дадена е дефиниция на понятието „национална стратегическа рамка“, като са изброени и видовете документи, които я съставят.
 
Предложено е при изпълнението на функциите си съветът да се подпомага от Координационен комитет за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за развитие България 2030 и от Комитет за координация, мониторинг и контрол на разработването, изпълнението и отчитането на програмата за управление на страната.
 
Председател на съвета е министър-председателят, а негови членове са заместник министър-председателите и всички министри. Като наблюдател с право на съвещателен глас в състава е включен председателят на Националния статистически институт. 
 
Промените ще допринесат за:
∙   въвеждане на ясни правила и процедури за предварително одобряване на разработването на нови стратегически документи;
∙   избягване на допълнителното раздробяване на стратегическата рамка и подобряване на съгласуваността между стратегическите документи; 
∙   изпълнение на мерките, предвидени в Националната програма за развитие България 2030, в областта на устойчивите и съгласувани политики;
∙   изпълнение на ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост за намаляване на броя на стратегическите документи, чрез консолидиране на стратегическата рамка;
∙   създаване на механизъм за координация на разработването, мониторинга и отчитането на програмата за управление на страната.
 
С проекта на постановление е предложена отмяна на сега действащото Постановление за създаване на Съвет за развитие (Обн., ДВ, бр. 44 от 2010 г.).
 


Дата на откриване: 3.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 3.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 април 2023 г. 10:18:48 ч.
grainis

Програма за Развитие на България на Института за Биомаса и Биогорива - София

Институтът за Биомаса и Биогорива - ИББ - ibb.alle.bg , разработи стратегическа Програма за Равитие на България - bg-razvitie.alle.bg , базирана на ударното въвеждане на авангардни високи технологии - като например SGB-Технологията, за масов добив на хиляди тонове дневно инженерна, стерилно-чиста, 100% карбон-неутрална, евтина и извънредно търсена на пазара Биомаса - biomass.alle.bg , добита от свръхбързорастящи - в рамките на часове - организми и биосистеми, консумиращи единствено вода, и СО2 от въздуха.

През 2024 г. ИББ ще стартира строителството в ИЗ-Божурище, с помощта на външни инвеститори, на първата в света пилотна, напълно автоматизирана SGB-Инсталация, за добив на над 5,000 тона суха инженерна биомаса дневно.

Добитата биомаса ще се използва като чисто и калорично (20MJ/kg) гориво-заместител на въглищата и газа в ТЕЦ-овете, и като суровина за редица чисти С-неутрални биогорива като биогаз, биометан, биоводород, биоетанол, биодизел, OFO, кокс-биовъглен, пелети, брикети, прахово гориво за газопрахови турбини, както и редица видове концентрирани храни, фуражи, торове, влакна, пулпове, биополимери, строителни и структурни материали, и много други - една изцяло нова Зелена Икономика, на почти нулева цена .

Програмата ще продължи със собствено финансиране изграждането на десетки подобни инсталации из цялата страна, първо в изостаналите, бедни и обезлюдени райони , с цел стартиране на широкомащабно масово родно производство и експорт на гореспоменатите продукти, с потенциал за генериране на стотици милиарди евро приходи, които да умножат многократно сегашният ни БВП, да въведат минимална заплата от примерно 2500 евро и минимална пенсия от 1000 евро, плюс 600 евро базов доход, да върнат емигрантите обратно, да заселят допълнително милиони образовани чужденци, и да наредят България сред най-богатите страни в света, в рамките на десетина години .

ibb-bg@abv.bg

03 май 2023 г. 23:55:53 ч.
research

Съображения относно Проект на ПМС за създаване на Съвет за развитие

Поздравления за проекта за решаване на изключително актуални за развитието на страната проблеми, свързани с наличието на множеството стратегически документи и на национално, и на регионално и местно ниво и липсата на механизъм на обща координация и взаимовръзка не само при подготовката, а особено - в процеса на изпълнението им. В този контекст, трябва да отбележим, че много актуален е проблемът и за координация на националните и регионални и местни стратегически документи. Приетите със  закъснение в края на 2022г. Интегрирани стратегии за регионално развитие на 6-те планови района в сравнението им с националните стратегически документи имат редица съществени пропуски. Още по-сериозен е проблемът с конкретизацията на целите, приоритетите целите и мерките от националните и регионални стратегически документи - в Плановете за интегрирано развитие на общините - сравнителният анализ откроява много тревожни констатации, които заслужава да бъдат предмет на внимание на Съвета за развитие на МС. 

За ефективното функциониране на Съвета за развитие на национално ниво - би било целесъобразно функциите му да включват и взаимовръзка  и взаимодействие със специализираните дирекции за стратегическо планиране в съответните министерства - като особена е значимостта на Дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" на МРРБ, особено в предстоящия процес на подготовка на концепции за интегрирани териториални инвестиции и на тази основа на Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС зкъм ИТСР за всеки регион.

За ефективното функциониране на Съвета за развитие на национално ниво - би било целесъобразно функциите му да включват взаимовръзка и взаимодействие с Регионалните съвети за развитие - към 6-те региона и с Областните съвети за развитие - в 28-те области, които имат много малък кадрови състав, а много функции и отговорности в сферата на стратегическото планиране и координация на изпълнението. Към конкретизацията на изпълнението на националните стратегически документи на регионално ниво са съпричастни и съответните регианални административни функции на министерствата, което прави координацията на регионално ниво в областите - още по-трудно осъществима...А трябва да се отбележи, че за новия планов период - в областите няма стратегии за развитие /за разлика напр. от областите в Румъния/.

В обобщение - без съдържателно обвързване на функционалните компетенции на новия Съвет за развитие със специализираните звена в съответните министерства и особено - с регионите, в шестте планови района и 28-те области - трудно ще се осъществи реалната толкова необходима промяна за ефективната координация и взаимовръзка между стратегическите документи и преди всичко - във възможностите за тяхното изпълнение.

екип на Институт за регионални изследвания и стратегии