Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 03.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

С проекта на Наредба за за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 03.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се правят следните промени:

  1. Прецизират се текстовете по извършване на оценка на психологичната пригодност на кандидатите за военна служба и на кандидатите за служба в доброволния резерв във връзка с въвеждането на срочната служба в доброволния резерв в ЗРВСРБ - едновременно с оценката на психологичната пригодност на кандидати за служба в доброволния резерв ще се осъществява и оценка на психологичната пригодност за военна служба. Създаден е нов раздел, който да прецизира осъществяването на оценката на психологичната пригодност на кандидати за приемане на служба в доброволния резерв.
  2. Прецизират се основни направления на дейността на специализираното звено и органите по психологично осигуряване. Допълненията включват и нова функция на специализираните органи по психологично осигуряване във висшите военни училища, във връзка с извършването на психологична оценка за военновременна служба на лицата по чл. 57, ал. 1 от ЗРВСРБ.
  3. Разширяват се и се прецизират текстовете, свързани с възможностите за взаимодействие между специализираното звено и специализираните органи по психологично осигуряване при осъществяване на съвместни дейности относно оценка на психологичната пригодност на кандидати за военна служба и/или за служба в доброволния резерв, осъществяване на психологични изследвания и дейности по превенция.
  4. Изменят се и се допълват текстовете, касаещи оценката на психологичната пригодност на военнослужещите/резервистите, като основание за освобождаване от военна служба прекратяване на договора по реда на чл. 162, т. 3 от ЗОВСРБ и чл. 30, т. 9 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 и чл. 59д, т.6 от ЗРВСРБ и е въведен текст за възможността за неговото обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  5. Прецизират се и се допълват текстовете свързани с осъществяване на специализирани кризисни интервенции.
  6. Добавят се допълнителни текстове, наложени от новите условия и предизвикателства пред психологичното осигуряване.


Дата на откриване: 3.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 3.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари