Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се предвиждат промени в устройствените правилници на Министерството на финансите и Агенцията по обществени поръчки в следните насоки:

- създаване на разпоредба, в която да се предвиди административните звена в министерството съобразно своята компетентност да подпомагат министъра на финансите по въпроси, свързани с прилагането на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 и Регламент  (ЕС) № 269/2014, в случай че целеният с тях резултат попада в правомощията на министъра на финансите;

- въвеждане на функции на дирекция „Данъчна политика“ и „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите по подпомагане на министъра на финансите във връзка с изготвянето и съгласуването на проекти на решения на Министерския съвет за предоставяне на дерогации от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 и Регламент (ЕС) № 269/2014, както и изрично уточняване, че функцията на дирекция „Данъчна политика“ по координиране изработването и участието в съгласуването на проекти на нормативни актове и други актове, свързани с дейността на приходните агенции, обхваща и прилагането на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 и Регламент (ЕС) № 269/2014;

-  определяне на инспектората в Министерството на финансите за звено, от чийто състав да бъдат служителите, които при възлагане от министъра на финансите ще отговарят за разглеждането на сигнали по чл. 14 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

- отмяна на разпоредбата в Устройствения правилник на Министерството на финансите, уреждаща статута на консултативния съвет към министъра на финансите, поради отпаднала необходимост от продължаване на действието ѝ;

- отмяна на разпоредби, уреждащи функции на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ в Министерството на финансите по отношение на програми, финансирани със средствата на Европейския съюз от предприсъединителните програми и Инструмента Шенген, изпълнението по които е приключило и всички те са закрити;

- въвеждане на правомощие на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, респективно добавяне на функция на дирекция „Законодателство и методология“ в агенцията по предоставяне на методическа помощ на възложителите по прилагане на чл. 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014.

 

Отговорна дирекция:“Човешки ресурси и административно обслужване”
E-mail:hras@minfin.bg

 


Дата на откриване: 4.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари