Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативен акт на Министерския съвет – Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Проект на Постановление на министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на нормативен акт на Министерския съвет (МС) – Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от.2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г., бр. 31, бр. 67 от 2019 г., бр. 62 от 2022 г.)
 
Изменението и допълнението на Наредбата за ОВОС е свързано с усъвършенстване на нормативната уредба за оценка на въздействието върху околната среда, в чл.22, ал.4 и ал.5, свързани с извършването на проверки за установяване незапочването на осъществяване на инвестиционни предложения в случаите по чл. 93, ал. 8 и чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
 
С проекта на ПМС се въвежда нормативно определен ред за извършване на проверките за загуба на правно действие на решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и решенията по ОВОС, което ще доведе до уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в тази сфера от страна на регионалните инспекции на нормативната уредба.
 
С предложените промени на Наредбата за ОВОС, при проверките по чл. 93, ал. 8 и чл. 99, ал. 12 от ЗООС за установяване на незапочването на инвестиционно предложение, след изтичане на 5-годшния срок от влизане в сила на издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или решение по ОВОС, се извършва проверка. При проверката ще се събира информация за предприетите действия от страна на възложителя за осъществяване на инвестиционното предложение, както и информация за издадени административни актове от компетентните органи по процедури за съгласуване, разрешаване или одобряване на инвестиционното предложение по реда на специални закони, необходими за осъществяване на инвестиционното предложение и/или във връзка с изпълнение на етап от инвестиционното предложение. При необходимост може да се извършва посещение на място, както и ще е налице възможност за събиране на друга относима информация. 


Дата на откриване: 4.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 4.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 май 2023 г. 11:54:24 ч.
office@delphy-bg.com

ВЪЗРАЖЕНИЕ

МС са изключили обществените консултацици за този проект. Предложеният проект е без конкретика и е предложен за въвеждане на правен произвол при ОВОС. Мафията не ни допуска да приложим становище. Възразяваме за този некомпетентен проекта.

В чл.22, ал.5, т.1 от проекта не е конкретизирана информацията, която ще се събира, предприетите действия и административните актове, които ще се представят на проверката.

В чл.22, ал.6, т.3 не дефиниран реда за провеждане на проверката. ЗООС е в обхвата на компетентности МОСВ и неговите структури и по принцип те са длъжни да правят ревизии на ОВОС на всеки 5 години.

Този проект е в усуга на мафията нарушители на екологичното законодателство. Те са изключили всякакъв достъп за подаване на становищата нарочно. Не вярвах,  че служебното правителство и президента ще допусна подобна гадост, за да прокарат мафията.