Обществени консултации

проект на национален план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 година

 

Проектът на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете следва принципите и целите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009 – 2015 г.) като има за цел да подпомогне провеждането на единна политика за равнопоставеност между жените и мъжете, да повиши информираността за равенството между половете и значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи. Дейностите са структурирани в седем раздела:


 

·         Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете;


 

·         Равна степен на икономическа независимост;


 

·         По-добро съвместяване на професионалния и семейния живот;


 

·         Насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процесите на взимане на решения;   


 

·         Достойнство, неприкосновеност на личноста и предотвратяване на насилието въз основа на пола;


 

·         Премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената дискриминация;


 

·         Популяризиране и прилагане на добри европейски практики в областта на равнопоставеносттта на жените и мъжете на национално ниво.


 

Специално внимание в проекта на Националния план за 2013 г. е отделено върху изпълнението на мерки за насърчаване на равенството между жените и мъжете в процесите на вземането на решения, както и за съвместяване на професионалния и семейния живот при мъжете и жените.


 

Политиката на Министерство на труда и социалната политика е насочена към насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете, за основа на която служат създадените законови гаранции за недопускане на дискриминация по признак пол при заемането на позиции, изискващи еднакъв по сложност и отговорност труд, при едно и също равнище на образование и професионална квалификация. Ето защо, израз на ангажираността на Министерството на труда и социалната политика в рамките на основния приоритет за 2013 г.: Насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, са формулираните конкретни мерки и дейности в тази област.


 

В проекта на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г. са описани и мерките на ангажираните институции, социални партньори и неправителствени организации, които ще допринесат за изпълнението на държавната политика за равнопоставеност на жените и мъжете.


Дата на откриване: 29.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари