Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия.

Проектът на Постановление на Министерския съвет се приема на основание чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, съгласно който редът, начинът и конкретните критерии за оценка изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия се определят от методика на Министерския съвет.

Със Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му са установени правомощията на АППК и на съответните органи, упражняващи правата на държавата в предприятията, да извършват оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми. Съгласно чл. 17, ал. 3 от ЗПП, Агенцията за публичните предприятия и контрол извършва оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия. Резултатът от оценката се предоставя на органа, упражняващ правата на държавата, заедно с предложения за подобряване на управлението на публичното предприятие.

Според чл. 16, ал. 2 от ППЗПП, ежегодно Агенцията оценява изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, категоризирани като "големи", както и оценява изпълнението на одобрените бизнес програми на определен брой публичните предприятия, категоризирани като "микро-", "малки" и "средни". По отношение на последните ежегодно се одобрява с решение на Министерския съвет План за извършването на оценки на изпълнението на одобрените бизнес програми. Оценката на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, извън тези по чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от ППЗПП, се извършва от органа, упражняващ правата на държавата в публичното предприятие по реда на чл. 17 от ППЗПП.

В продължение на посоченото, разпоредбата на чл. 17, изречение последно от ППЗПП, сочи, че:Редът, начинът и конкретните критерии за оценка се определят в методика, приета от Министерския съвет.“

Към настоящия момент липсват правила относно реда, начина и критериите за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, поради което както АППК, така и органите, упражняващи правата на държавата в публичните предприятия не биха могли да изпълнят  нормативно установените си правомощия по извършване на оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми. Дейността по оценка на изпълнението е съществена и е основа за предприемане на необходимите мерки за подобряване управлението и дейността на конкретното публично предприятие. Проектът на Методика създава детайлна уредба на възможните хипотези на изпълнение или неизпълнение на заложените от публичните предприятия цели, като се прилага еднакъв подход при оценка от съответните органи.

В Постановлението на МС за приемане на Методиката е предвиден гратисен период относно приложението на определени норми с цел даване възможност на публичните предприятия да съобразят и приложат адекватно новите правила при отчитането на финансовите и нефинансови цели.

Контактна информация: Гергана Славкова, дирекция „Правна“, АППК, 02/9701 615.


Дата на откриване: 11.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 11.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари