Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи е свързан с необходимостта от привеждане на действащата към момента Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (Наредба№ 6) в съответствие със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката - ЗИД на ЗЕ, обн. в ДВ, бр. 11 от 2023 г., като с този проект се създава подзаконова нормативна уредба за присъединяване на обекти на клиенти и на производители при временна схема на достъп към електропреносната мрежа, както и се определят основните права и задължения на оператора на електропреносната мрежа, на клиентите и на производителите във връзка с реализирането на тази законова възможност.

Освен това, при прилагане на Наредба № 6 е установена необходимост от изменения и допълнения в отделни нейни разпоредби, предвид въвеждане на срокове за съгласуване от страна на оператора на електропреносната мрежа на условията за присъединяване на обекти на клиенти и на производители на електрическа енергия към съответната електроразпределителна мрежа, както и определяне на приложното поле на такова съгласуване.

Налице е и необходимост от изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката с оглед доразвиване на действащата подзаконова нормативна уредба, свързана с лицензиране на оператори на затворени електроразпределителни/газоразпределителни мрежи.


Дата на откриване: 13.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 27.4.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 април 2023 г. 16:50:32 ч.
ЕВН

Становище по проект на НИД на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. от "Електроразпределение Юг" ЕАД

 

В законоустановения срок „Електроразпределение Юг” ЕАД („ЕР Юг“) представя становище във връзка с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (Наредба № 6), оповестен на 13.04.2023 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР):

 

Първо по процедурата в Преходните и заключителните разпоредби („ПЗР“) на ЗЕ за привеждане в 6 (шест) месечен срок на подзаконовите нормативни актове в съответствие с промените от 02.02.2023 г.:

 

  • В проекта на Наредба за изменение и допълнение („НИД“) на Наредба № 6 са съобразени изискванията на Закон за енергетиката („ЗЕ“), но също така считаме за по-целесъобразно да се прецени спешната необходимост от изготвяне на нова Методика по чл. 8. Считаме, че е допустимо и оправдано във времеви аспект с една процедура да се направят едновременно необходимите промени във връзка с новите редакции на чл.116 и чл.117 от Закона за енергетиката и одобряване на Методика по чл. 8 от Наредба №6;
  • Промените в Наредба № 6 трябва да бъдат извършвани едновременно с инициативата и получените предложения от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“) и електроразпределителните дружества, прилагайки подхода за общо предложение за  Методика по чл. 8 за присъединяване на клиенти и производители, включваща критерии за определяне условията за присъединяване на обекти към разпределителните мрежи и преносната мрежа;

 

 

Във връзка с предлoжените изменения в Наредба №6 за разписване на нормативните условия за присъединяване по временна схема и за временен достъп към електропреносната мрежа, както и при определянето на основните права и задължения на оператора на електропреносната мрежа, на операторите на електроразпределителните мрежи, на клиентите и на производителите, имаме редица принципни и процедурни бележки и предложения като сред тях най-съществени са следните:

 

  1. Не сме съгласни с предложения нов срок в чл. 7, ал. 2 и чл. 53, ал. 2 от Наредбата – а именно в 14 дневен срок от получаване на искането за проучване електроразпределително дружество да изпраща до ЕСО искането за съгласуване. Предложението за  въвеждане на този срок е необосновано, нецелесъобразно и трудно изпълнимо. Предложената от КЕВР промяна в Наредба №6 ще доведе до формализиране на процедурата по присъединяване и пренасяне на мрежовите казуси към ЕСО.

 

 Преди да изпрати информация към ЕСО, ЕР Юг първо следва  да направи изчисления и анализи, след което преценя и съответно изпраща процедурата за съгласуване към ЕСО. С оглед на непрестанния интерес за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ на лицензионната територия на ЕР Юг,  има опасност от съкратените срокове да се формализира изцяло ролята на мрежовия оператор. При провеждането на проучване за целите на издаване на становище за условията за присъединяване по чл. 12 от настоящата наредба, фокусът на експертите на разпределителното дружество следва да бъде на първо място върху навременното и качествено изпълнение именно на тази услуга;

 

Считаме, че определяне на такъв срок ще измести фокуса от същинската част от работата на служителите, изразяваща се в най-целесъобразното и съответстващо на нормативната рамка техническо решение;

Наред с това, срокът за сключване на предварителен договор за присъединяване – остава непроменен, а именно 25 дни. Предложената промяна няма да ускори или да намали административната тежест на една такава процедура;

 

Нещо повече – в случаите по чл. 5, ал. 4 и ал. 5 от същата наредба, спазването на залагания с обсъжданото предложение за допълнение на текста на чл. 7, ал. 2 срок ще бъда невъзможно, а изключения не се предвиждат. В този смисъл, считаме, че предложението не е съобразено с цялостната логика и съвкупния анализ на текстовете на наредбата, с оглед на което предлагаме да отпадне.

27 април 2023 г. 16:52:52 ч.
ЕВН

Становище по проект на НИД на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. от "Електроразпределение Юг" ЕАД

  2. Относно предложеният текст на Чл. 16а, ал. 1 - предлагаме нова и по-ясна редакция:

 

Чл. 16а. (1) В случай че в сключения договор по чл. 16 за присъединяване на обект на клиент към електропреносната мрежа е предвидено разширение или реконструкция в електропреносната мрежа, клиентът може да поиска от оператора на тази мрежа писмено сключването на допълнително споразумение към договора по чл. 16 за присъединяване при временна схема на достъп, която да бъде приложена до извършване на разширението или реконструкцията на електропреносната мрежа, в случай, че този клиент е заявил принципното си желание за целта, още с подаване на заявлението си за проучване на условията за присъединяване.“

 

3. Относно предложените текстове в  Чл. 19, ал. 3  и ал. 4 – нямаме предложения за промени.

 

 

4. По предложеният текст в чл. 53, ал. 2 , не сме съгласни със същия и считаме, че трябва да отпадне:

„….. Искането за съгласуване се изпраща до оператора на електропреносната мрежа в 14-дневен срок от получаване на искането за проучване.“

 

Съображения ни са изложени в част II т.1 по-горе, като към тях правим следното допълнение:

В случаите по чл. 52, ал. 5 и ал. 6 от същата наредба, спазването на залагания с обсъжданото предложение за допълнение на текста на чл. 53, ал. 2 срок ще бъде невъзможно, а изключения не се предвиждат.

В този смисъл, считаме, че предложението не е съобразено с цялостната логика и съвкупния анализ на текстовете на наредбата, с оглед на което предлагаме да отпадне.

 

 5. Относно предложеният текст в чл. 53, ал. 3 не е ясна  целта на така редактирания текст и добавения 14-дневен „срок“ за съгласуване на условията за присъединяване, който реално не създава никакво ново задължение за системния оператор, доколкото все още се предвижда той да сключва предварителен договор за присъединяване в срок от 25 дни. Промяната няма никаква логика.

 

27 април 2023 г. 16:54:32 ч.
ЕВН

Становище по проект на НИД на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. от "Електроразпределение Юг" ЕАД

   6.Във връзка с предложеният текст в чл. 53, ал. 5: „Разпоредбите на ал. 2 и ал. 3 не се прилагат за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия със заявена мощност до 200 kW.“

 

Не се противопоставяме на предложената редакция. Целта на промяната е ясна - намаляване на документооборота по съгласуване на условия за присъединяване към електроразпределителните мрежи средно напрежение на обекти за производство на електрическа енергия оператора на преносната мрежа. Следва все пак да бъде отбелязано, че  извършена преценка на мрежовия оператор, че въздействието на обекти със заявена мощност до посочената не оказват значими въздействия върху мрежата му.

 

  7. Относно предложеният текст  в Чл. 59а. - предлагаме нова и по-ясна редакция:

Чл. 59а. (1) В случай, че в предварителния договор или в договора за присъединяване на електрическа централа към електропреносната мрежа е предвидено разширение или реконструкция в електропреносната мрежа, производителят може да поиска от оператора писмено сключването на допълнително споразумение към предварителния договор/договора за присъединяване на електрическата централа при временна схема на достъп, която да бъде приложена до извършване на разширението или реконструкцията на електропреносната мрежа, в случай че този производител е заявил принципното си желание за целта, още с подаване на заявлението си за проучване на условията за присъединяване.“

 

Основните ни бележки и притеснения  по така предложения текст касаят етапа, в който следва да бъде направено искане за присъединяване при временна схема на достъп, която да бъде приложена до извършване на разширението или реконструкцията в електропреносната мрежа. Нашето виждане е, че следва то да бъде направено още с първоначалното подаване на искане за проучване на условията за присъединяване. Считаме, че ако искане за това бъде направено на по-късен етап и след издадено становище, то същото следва да не е допустимо и съответно следва да се остави без разглеждане. Съвсем логично и в унисон със записа на новите разпоредби е производителят да изрази още изначално желание за присъединяване при временни схеми, тъй като при евентуална такава възможност, съществува риск обектът за производство да не заработи на пълен капацитет, което е неблагоприятно за производителя и той трябва да е изразил съгласие  и да бъде изследвана възможността за това още на етапа на първоначалното проучване.

 

В допълнение на изложеното по-горе, нашето становище е, че присъединяване на обект за производство на електрическа енергия или съоръжение за съхранение на електрическа енергия при временни схеми е неприложимо за вече започнали процедури, при които изначално не е направено искане за прилагане на такива схеми. Тази ни позиция обаче не кореспондира с предложения проект на чл. 59а. в Наредба 6, който предвижда, че заявление за такова искане може да бъде обективирано и в  писмено заявление за сключване на договор за присъединяване при временна схема на достъп и поради изложените по-горе мотиви, считаме, че предложеният член е неприемлив и в противоречие с целта на закона, а подобен подход би поставил много отворени въпроси като например кое точно искане от десетки висящи процедури за една подстанция ще следва да бъде уважено.

 

8. Относно останалите предложени текстове на чл.59а – нямаме забележки.

 

27 април 2023 г. 16:55:43 ч.
ЕВН

Становище по проект на НИД на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. от "Електроразпределение Юг" ЕАД

9. Относно предложеният текст  в Чл. 83 - предлагаме нова и по-ясна редакция:

 

Чл. 83. (1) Сключването на договор за присъединяване се извършва по реда на чл. 59. Когато в становището за присъединяване е предвидено разширение или реконструкция в електропреносната мрежа и производителят е заявил принципното си желание за целта, още с подаване на заявлението си за проучване на условията за присъединяване, се прилага редът по чл. 59а и изискванията по чл. 61, ал. 4 и чл. 66, ал. 2, т. 1.

 

Принципно предложените промени поставят много отворени въпроси:

 

  • Дали предписания на ЕСО за изграждане на временна схема ще се отнася до присъединяване на централи над 5 MW или ще се отнася при присъединявания през електроразпределителните мрежи.
  • Какво ще се случи с изградените временни съоръжения и ще продължат ли да се използват изградените съоръжения, като обръщаме внимание, че демонтирането на съоръженията ще доведе до нови разходи, които трябва да се поемат от някого;

 

Обръщаме внимание, че с промените в Наредба 6, се правят изменения и в Наредба 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката във връзка с индустриалните паркове, като промени в Наредба 3 бяха обнародвани в ДВ бр.28 от  24.02.2023 г. Отново апелираме и поддържаме вече изразеното от нас становище, че операторът на затворена мрежа следва да има правата и задълженията на оператор на електроразпределителна мрежа.

 

Молим становището ни и предложенията, направени от „Електроразпределение Юг“ ЕАД за промени в Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, да бъдат разгледани по същество и взети под внимание, като дружеството остава на разположение за съдействие при необходимост.

 

 

27 април 2023 г. 20:39:15 ч.
Habitat Bulgaria

Становище от Хабитат България част 1

В Наредба № 6 от 24.02.2014 г,. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, не се прилага диферинциран подход в зависимост от мощностите, за които се иска присъединяване.

В РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/631 за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване на производителите на електроенергия към електроенергийната мрежа, в чл.5 се определя значимостта на модулите за производство на електроенергия. Модулите с мощност под 0,8kW не се считат за значими за мрежата и битовата верига.

Такива соларни модули с мощност под 0,8 kW, известни още като Plug-in PV или буквално преведено на български език, щепселни соларни модули, са вече широко разпространени сред домакинствата в Германия, Австрия, Холандия и др. европейски държави. Електроенергията произведена от тези модули се ползва с директно включване в контакт на битовата верига и главно за собствени нужди на домакинствата, но излишъкът се подава към мрежата на оператора. .Режимът на присъединяване на такива модули, известни още като "балконски" модули е само регистрация при мрежовия оператор, който сменя електромера с 3 фазен.

Количествата енергия, които тези модули генерират е малка и както вече бе отбелязано, не са значими за мрежата и битовата верига. Тези системи обаче, поради изключително лесното им инсталиране и безопасна експлоататция, биха могли да се въвеждат в енергийно бедни домакинства. Те имат ниска себестойност, но висок потенциал за информиране на гражданите за възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и намаляване на разходите. Те ще послужат и за мотивиране на домакинствата да инсталират и по-големи слънчеви енергийни системи в жилищните сгради, в рамките на стандартния капацитет на битовата верига от 12 kW.

 

27 април 2023 г. 20:43:59 ч.
Habitat Bulgaria

Становище на Хабитат България част 2

В този смисъл, предлагаме:

1. В наредбата да се създаде специална разпоредба, която регламентира лесна и опростена процедура за присъединяване на соларни модули с мощност до 0,8 kW, само с регистрирация при мрежовия оператор, по примера на Германия.

2. За неизползваната от домакинството произведена електроенергия от ВИ, подадена в мрежата, да се даде избор на домакинството: 1) да я предоставя безплатно в мрежата, или 2) да бъде заплащана по съответни процедури.

3. Приходите от електроенергия предоставена безплатно в мрежата могат да се акумулират на месечна или годишна база и да се  внасят във Фонда за енергийна ефективност и ВИ, който от своя страна да предоставя грантове на енергийно бедни домакинства за инсталиране на нови соларни модули.

По принцип считаме, че в българското законодателство следва да се въведат категориите prosumer – произвеждащ потребител и Net metering – нетно отчитане на потребената и въведена в мрежата електроенергия на годишна или 6-месечна база, което би довело до значително опростяване и насърчаване на производството на електроенергия от ВИ от домакинствата в България. Това вече е направено в Република Северна Македония, без страната да има ангажименти по европейското зелена сделка, пакта за климата и цели за постигане на въглеродна неутралност до 2050г.!

Минчо Бенов, Директор на Хабитат България

27 април 2023 г.