Обществени консултации

Проект на Правилник за отмяна на Правилника за устройството и дейността на Института за специална техника (необнародван)

Правилникът за устройството и дейността на Института за специална техника, № Iз-147/01.02.2007 г. (необнародван) е издаден от министъра на вътрешните работи на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи от 2006 г. (отменен - обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.). Съгласно чл. 19, ал. 2 от отменения ЗМВР устройството и дейността на научноизследователските и научно-приложните институти на МВР, се определят с правилници, издадени от министъра на вътрешните работи. В чл. 24 от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи от 2006 г. (отменен - обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.) са изброени научноизследователските и научно-приложните институти на МВР, един от които е Институтът за специална техника. С отмяната на Закона за Министерството на вътрешните работи от 2006 г. и на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи от 2006 г. Институтът за специална техника е престанал да съществува като основна структура на МВР. Поради настъпилите нормативни промени на законово и подзаконово ниво Правилникът за устройството и дейността на Института за специална техника (необнародван) е необходимо да бъде отменен. С предлагания проект на Правилник за отмяна на Правилника за устройството и дейността на Института за специална техника (необнародван) се цели постигане на съответствие със съществуващата нормативна уредба.


Дата на откриване: 13.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари