Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

 

С проекта на наредба се цели привеждане на националното законодателство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните).

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Поземлени отношения и комасация“,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 DVacheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 18.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари