Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на РБ, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на..

С предложения проект на акт се предлага да се допълнят и изменят действащи разпоредби с цел отстраняване на някои несъответствия с нормативната уредба в областта на електронното управление, но основният акцент пада върху създаването на нормативна основа за съществуването на обединен Регистър на издадените удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация по професия, която не е регулирана на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, и на отказите за издаването им.

Очакваният резултат от прилагането на предложения проект на акт е създаване на нормативна основа за създаване и функциониране на обединен регистър в областта на удостоверяването на професионални квалификации. С приемането на промените в Наредбата ще бъде изпълнена конкретно мярка, заложена за изпълнение през 2022 г., с адресат НАЦИД в Концепцията за регистрова реформа.

Целите, които се поставят с приемането на предложените промени, са актуализирането на Наредбата, по-доброто ѝ систематизиране, както и синхронизиране на изискванията ѝ с разпоредбите на Закона за признаване на професионални квалификации и Закона за електронното управление.


Дата на откриване: 19.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари