Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Националните програми за развитие на образованието се изпълняват със средства от държавния бюджет съгласно чл. 280, ал. 3, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Чрез разходите, които са включени за изпълнението им, се реализират национални мерки и дейности, чиито цели не могат да бъдат постигнати в желаната степен, ако се финансират в рамките на средствата по стандарти за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците; подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие; развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.     

Проектите на Национални програми (НП) за 2023 г. са разработени в съответствие с приоритетните области и заложените цели в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030).

С изпълнението на НП се цели повишаване на обхвата и качеството в предучилищното и училищното образование, намаляване дела на преждевременно напусналите училище и подобряване на образователните резултати; повишаване нивото на компютърните и цифрови умения, на дигиталните умения и компетенции, на образователните иновации. Специален фокус е развитието на личностния потенциал на децата и учениците, откриването и развитието на заложбите и талантите им чрез разнообразни педагогически форми и дейности по интереси. Акцент е и разширяването на професионалното образование и обучение, модернизирането на училищната инфраструктура и на образователната среда като цяло, осигуряването на условия за квалификация на педагогическите специалисти и подкрепа на новоназначени учители.


Дата на откриване: 21.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 април 2023 г. 22:01:28 ч.
Илиян Сл.

Обхват на образователните програми

За съжаление Българското Образовани щампова индивиди с доста ограничен Светоглед! И орязани знания или информация за такива знания, акцентирайки единствено върху някои общообразователни предмета до степен на ексцесивност. И накрая се оказва , че и те не се познават! И те излизат от училище без ясна представа за реалностите на Света!

Така например се оказва, че от 1000  Очни лекара ние нямаме нито един! Който да познава какво нещо е това човешкото око! Независимо дали е един редови лекар специалист или Професор или Академик! Парадоксалното е това, че този Академик е председател на Държавната изпитна комисия по медицинска специалност Очни болести! Но и той не знае това!

И какъв е проблема! – Че никой от тях никога не е чувал за Физиката на Оптиката! Наука също толкова стара колкото и самата Офталмология.

Защо? Защото в нашата Образователна система тази част от Физиката липсва!

И как един такъв да си представи, че едно око преди всичко е Оптична система! – Прецизна инженерна конструкция отговорна за визуалните възможности на един зрителен орган! От характеристиката на която зависи дали един зрителен орган ще може да вижда нещо въобще.

Реално едно око според теорията, законите и закономерностите във Физиката на Оптиката представлява Оптична система инициирана от структурите на неговата Анатомия. И реално представлява една оптична леща съставена от 6 такива. Тъй като структурата на неговата Анатомия инициира 6 Основни Оптични повърхности, които заедно с 6-те медии между тях формират тези 6 Основни Оптични лещи! При което се оказва, че твърдението че оптичната система на зрителния орган не е едната Роговица и Очната Леща! А целия този ред от лещи които се формират в него. Което вече може да обясни всички проблеми в едно око от позицията на Физиката на Оптиката. С което да се избегнат редица илюзии, заблуди, самозаблуди в Офталмологията, както и редица лекарски грешки в медицински и хирургичен аспект. Породени от неадекватни действия, поради непознаване на тази материя и нейното поведение и взаимо-свързаност в съответните ситуации.

От което страдат не само пациентите! Но и Здравноосигурителната система! Първите получават увреждания или още по-сериозни увреждания! Често непоправими! А НЗОК се оказва в сериозен преразход! Защото тези увреждания инициират и по нататъшна нужда от медицинска помощ, която също трябва да се заплаща! И вместо тези така необходими средства да отидат в полза на други сектори на Здравеопазването, където има нужда или за други обществени програми те изгарят и за останалите нуждаещи се такива не остават! 

Взаимодействията в един зрителен орган са доста особени и комплицирани и не могат да се видят с помощта на примитивната апаратура с която Очните лекари в България разполагат. Въпреки, че те дори и не са чували за нея! 

Това реално е Wavefront Аберометъра и неговата Point Spread Function. Която визуализира – представя онова което вижда съответното око. Т.е. с него се изследва Оптичната система на зрителния орган. А резултатите от тази Аберометрия представят разпределението на различните оптични аберации, причина за статуса или уврежданията които се виждат върху ретината на този зрителен орган. Дали получени по рождение или придобити при травми и рани.

Това е една илюстрация, че когато информацията за един Цял Дял от една Наука липсва последиците са особено комплексни и сериозни.

Първоначално аз бях особено шокиран, как и защо тези не познават този орган, неговите характеристики и неговото поведение сякаш не са чували за Физиката на Оптиката! Нещо което аз бях учил в гимназията! Но после осъзнах, че нашата програма за обучение по Физика следваше тази на техникумите! Но защо тази общопопулярна материя липсва в учебниците по Физика за Българското средно образование за мен си остава Загадка! 

Поради което очевидно съдържанието на Образователните програми трябва да бъде сериозно ревизирано и балансирано с оглед всеки индивид да завърши образованието си с необходимия контент от знания или информация за тях.  Които да доразвие в нужния момент. 

Просто няма как да се сетиш за нещо, за което не си чувал!

 

07 май 2023 г. 23:10:48 ч.
georgiev1991

Становище относно националните програми за развитие на образованието - 2023 година

ДО: ПРОФЕСОР САШО ПЕНОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА МАРИЯ ГАЙДАРОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Г-ЖА НАДЯ МЛАДЕНОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Г-ЖА АЛБЕНА ЧАВДАРОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Г-Н ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА МИНИСТЪРА 

Относно: Националните програми за развитие на  образованието 2023 година

СТАНОВИЩЕ

ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“,  Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Според проекта на документа на Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“,  Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, точка 9.2. Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по Класирането се извършва по критерия „Брой деца в дневна форма на обучение “ – институциите се подреждат по области в низходящ ред според броя на децата и учениците, които се обучават в тях. След подредбата по този критерий се финансират проектните предложения до изчерпване на определените средства за съответната област.

Според така предложения критерии „Брой деца“, определено създава предпоставка „малките училища“, където има смесени класове и училищата с една паралелка от клас от 50 до 100 бр. деца да не се класират, което прави модула неефективен

Предлагам следното:

Да се разработи нов формуляр за кандидатстване и класирането на проектните предложения се извършва в низходящ ред според получените при оценяването точки. Така ще се даде по-голям шанс да се класират „малките“ училища.

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“,  Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“ и Модул 4 „Сигурност в училище“

Според, проекта на документа на Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“,  Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“ и Модул 4 „Сигурност в училище“  бенефициенти по  Модул 3 и Модул 4 могат да бъдат:

Министерството на образованието и науката (МОН), държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на МОН, Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена: регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавният логопедичен център и Националният дворец на децата, подали заявка по съответния ред.

Предлагам следното:

Да се добавят като бенефициенти и общинските ( основни, средни,  професионални гимназии, профилирани гимназии) В тези училища също се обучават деца и ученици със специални образователни потребности и е необходимо създаване на материална база и условия за интегрирано обучение на децата и учениците с увреждания и специални образователни потребности в системата на предучилищното и училищното образование.

07 май 2023 г. 23:12:48 ч.
georgiev1991

Становище относно националните програми за развитие на образованието - 2023 година

ДО: ПРОФЕСОР САШО ПЕНОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА МАРИЯ ГАЙДАРОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Г-ЖА НАДЯ МЛАДЕНОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Г-ЖА АЛБЕНА ЧАВДАРОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Г-Н ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА МИНИСТЪРА

Относно: Националните програми за развитие на  образованието 2023 година

СТАНОВИЩЕ

ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Национална програма „Без свободен час“, Модул 1 „Без свободен час в училище“ и Модул 2 „Без свободен час в детската градина“

Точка 6:  Разходи, допустими за финансиране и етапи на финансиране

Всяко училище, ЦСОП и ДГ може да кандидатства по Модул 1 и 2 от Националната програма за средства в размер не повече от 0,6% от годишния размер на средствата за заплати и осигурителни плащания на училището, ЦСОП и ДГ по утвърдения му бюджет за 2023 г.

Предлагам следното:

Всяко училище, ЦСОП и ДГ може да кандидатства по Модул 1 и 2 от Националната програма за средства в размер не повече от 1% от годишния размер на средствата за заплати и осигурителни плащания на училището, ЦСОП и ДГ по утвърдения му бюджет за 2023 г.

Национална програма НП „България – образователни маршрути“  

В приложение Модул 1. Образователни маршрути на НП „България – образователни маршрути“

Да се добавят следните обекти:

По направление 5.1.1. история и археология – Крепостта Димум (I – IV век след Хр.) – гр. Белене

По направление 5.1.3. биология, биоразнообразие и екология – Природен парк „Персина“, гр. Белене

По направление 5.1.4. изкуства, архитектура и литература – Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“

Арт център Плевен и Галерия „Къща на художниците“ Плевен

         По направление 5.1.5. етнография, фолклор и занаяти – Музей на виното

Национална програма на министерството на образованието и науката (МОН) и на министерството на отбраната (МО) „изучаване и съхраняване на традициите и историята на  Българската армия“

Според проекта на документа

В точка 4. допустими кандидати

Бенефициенти на средствата по модула са държавни и общински училища, в които се обучават ученици от VIII до XII клас

Предлагам следното:

Бенефициенти на средствата по модула са държавни и общински училища, в които се обучават ученици от V до XII клас, за което да се предвиди бюджет в размер на 100 000 лева  допълнително.

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование"

Дейност 2. Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата на предучилищното образование.

Предлагам следното:

В дейност 2 да могат да се включат и училищата, в които имат подготвителни групи. В предишни години това не бе възможно и училищата с подготвителни групи не можеха да кандидатстват по тази дейност.

Да се предвидят средства за електронен дневник за училищата, които използват външен доставчик за електронен дневник.

Национална програма „Заедно за всяко дете“,  Модул 3 „Партньорски модел за включване в образователната система на деца и ученици в риск от отпадане“

Според проекта на документа на Национална програма „Заедно за всяко дете“,  Модул 3 „Партньорски модел за включване в образователната система на деца и ученици в риск от отпадане“ В точка 4 бенефициенти по модула могат да бъдат само и единствено общини.

Правя следното предложение:

В модул 3„Партньорски модел за включване в образователната система на деца и ученици в риск от отпадане“ бенефициенти да могат да бъдат и кметствата на населени места. Училищата в малките населени места тясно си сътрудничат с кметствата. Освен това кметствата са участници  на местно ниво  с участието на представителите на екипите за обхват с цел обсъждане и решаване на организационни и методически въпроси за повишаване ефективността на работата на екипите.

07 май 2023 г. 23:51:25 ч.
georgiev1991

Нова национална програма

ДО: ПРОФЕСОР САШО ПЕНОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА МАРИЯ ГАЙДАРОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Г-ЖА НАДЯ МЛАДЕНОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Г-ЖА АЛБЕНА ЧАВДАРОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Г-Н ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА МИНИСТЪРА 

Относно: Националните програми за развитие на  образованието 2023 година

Да бъде създадена нова национална програма за детските градини и училищата с подготвителни групи, свързана със провеждане на занимания по интереси.

Мотиви: В системата на предучилищното образование работят редица креативни педагогически специалисти, които могат значително да допринесат за стимулирането на личностното развитие на децата и да развият творческия им потенциал. 

Да се върнат Националната програма "Заедно в грижата за ученика"  и "Бизнесът преподава". 

15 май 2023 г. 08:47:51 ч.
ou-vasil-levski

НП "Подкрепа за образователните медиатори".

"Настояваме да бъде продължена с още една година Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници". Образователните медиатори са неизменна част от колектива на нашето училище. Благодарение на тях децата - билингви получават достъп до образование.

15 май 2023 г. 11:19:37 ч.
georgi_kolev

НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници

Настояваме да бъде продължена с още една година Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници. Благодарение на тези хора и техния неуморен труд се повиши обхвата на учениците ни. Те са връзка с местните общности. Те са хората които помагат за интегрирането на децата от етническите малцинства в нашето общество.

15 май 2023 г. 17:21:16 ч.
silviapavlova1971

Становище относно НП "Подкрепа на образователните медиатори"

"Настояваме да бъде продължена с още една година националната програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници".

 Ние образователните медиатори се доказахме като изключително необходими във всички усилия за привличане и задържане в класните стаи на децата и учениците от уязвимите групи – преди, по време на и след Ковид пандемията. И днес,  обикаляме всеки ден семействата, в които има отсъстващи ученици или ученици с ниска мотивация, за да подпомогнат училищата да не позволят отпадането на нито един ученик. Благодарение на нас стотици и дори хиляди продължиха своето образование. Родителите имат доверие на образователните медиатори, с които общуват ежедневно.Училищата имат нужда от образователни медиатори, защото те са в полза и помощ  за учителите и  родителите, те са тяхната взаимна връзка.

С уважение: 

Силвия Павлова - образователен медиатор при ОУ "Св. св. Кирил и Методий" село Добролево, област Враца

16 май 2023 г. 09:08:20 ч.
deia_di

Националната програма за подкрепа на образователните медиатори

Настоявам да бъде продължена с още една година Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници. Само човек, който не е бил никога сред деца няма представа каква необходимост има от тези хора в училищата с малцинства.

16 май 2023 г. 10:42:49 ч.
l_petkova@abv.bg

Относно НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

Надяваме се НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници" да бъде удължена и през следващата учебна година. Това е една от най-работещите и най-полезни национални програми. Образователните медиатори доказаха с работата си колко са необходими в училищата със смесен етнически състав. Настояваме МОН да преразгледа позицията си за отпадане на тази програма.

16 май 2023 г. 13:45:15 ч.
dianakamenova9

НП "Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници"

Настояваме да бъде продължена с още една година "Националната програма за подкрепа на образователните мдеиатори и социалните работници". Училищата се нуждаят от такива позиции, осигуряващи помощ на учениците, учителите и родителите. 

16 май 2023 г. 13:50:36 ч.
ЮлианаТ

Образователни медиатори

Настояваме да бъде продължена с още една година Националнага програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници

16 май 2023 г. 14:55:54 ч.
pgss_np@mai.bg

НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници

Настояваме да бъде продължена с още една година Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници. Родителите имат доверие на образователните медиатори, с които общуват ежедневно.Училищата имат нужда от образователни медиатори, защото те са в полза и помощ  за учителите и  родителите, те са тяхната взаимна връзка. Настояваме МОН да преразгледа позицията си за отпадане на тази програма.

16 май 2023 г. 16:24:34 ч.
Арзу

Подкрепа за образователните медиатори

Настояваме да бъде продължена с още една година Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници.

17 май 2023 г. 08:30:26 ч.
pavlinka1975@abv.bg

НП ,,Подкрепа за образователните медиатори''

Настояваме да бъде продължена с още една година Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници.Подкрепата им е неотменна част от ежедневието на учители, ученици и родители.
 

17 май 2023 г. 12:39:06 ч.
ИИИ

Предложения на Института за информални иновации - 1 част

Изх. № 233/17.05.2023 г.

2023 – Европейска година

на уменията

 

 

ДО

Проф. д-р Сашо Пенов

Министър на образованието и науката

 

 

Относно: Общественото обсъждане на Националните програми за развитие на                                             образованието

 

             Уважаеми г-н Министър,

 

            Вече сме Ви представяли експертизата на Фондация „Институт за информални иновации“ (ИИИ), която е сред организациите партньори на МОН при изпълнение на политиките, свързани с ученическото самоиправление, и по-конкретно: участието ни в приемането на новия ЗПУО и Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование с „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети“; създаването по поръчка на МОН на методическото помагало „Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“ (http://www.mon.bg/bg/27) и неговото продължение в сборника с добри практики Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели (http://iii-bg.org/blog/?page_id=1392). Заедно със Синдиката на българските учители през тази учебна година инициирахме Национална инициатива „Управляваме училището с ученическо самоуправление“, която се реализира в 28 училища (по едно от всяка област на България) с общо 18 030 ученици от 755 паралелки от всички видове и степени училища и всички видове населени места. Нашата ангажираност с ученическото самоуправление на национално ниво ни мотивира да се включим в общественото обсъждане на предложените от МОН Национални програми.

            Проектите на Национални програми (НП) за 2023 г. са разработени в съответствие с приоритетните области и заложените цели в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030), като в максимална степен прилагат действащата нормативна база. Важен елемент от тази база са нормите, осигуряващи необходимата степен на активност на учениците, която подпомага тяхното личностно развитие, гражданско образование и приобщеност към училищната общност. Затова в националните програми е належащо коректното транспониране на нормативната уредба и назоваване на процесите и структурите в съответствие с нея.

               Нашите предложения за изменения и допълнения в текстовете на две от националните програми са свързани със следните нормативни актове:

  • ЗПУО: Чл. 171 (1) за правата на децата/учениците:

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

Чл. 171 (2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

  • Приложение 6 към Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование: „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети”.

17 май 2023 г. 13:26:01 ч.
Pavlina Dimitrova

НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

"Настояваме да бъде

продължена  с още една година 

Националната програма за подкрепа на образователните 

медиатори и социалните работници".

Образователните медиатори,помагаме учениците да останат свързани с ученето ,да се връщат в класните стаи,да не отсъстват от час и да не изостават с материала.

Работата на медиатора в училищата, в които има голям процент ученици от етническо малцинство е от голямо значение за бъдещето им. Медиаторите  трябва да се превърнат в естествено и пълноправно допълнение на учителския екип.

Те могат,и трябва да работят наравно с учителите за устойчиво интегриране на деца в образователната система,които са застрашени от отпадане от училище.

Павлина Димитрова - Образователен медиатор в ОУ"Васил Левски" с.Шумата

17 май 2023 г. 14:56:08 ч.
S.Nenova

НП "Подкрепа за образователните медиатори"

"Настояваме да бъде продължена с още една година Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници". 

17 май 2023 г. 20:08:30 ч.
diana_72@abv.bg

НП " Подкрепа на образователните медиатори и социални работници"

Настоявам да бъде продължена с още една година "Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници". От изключителна необходимост са медиаторите за задържане на учениците от уязвими групи и осъществяване на връзката с родителите им.Училище в село с малък брой ученици и ограничен бюджет неможе да си позволи назначаване на образователен медиатор.

17 май 2023 г. 21:00:36 ч.
Nevin71

НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

Настояваме да бъде продължена с още една година Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници. Те са хората които помагат за интегрирането на децата от етническите малцинства.

17 май 2023 г. 22:39:45 ч.
ourazena

НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

 Като директор на  ОбУ "Св.св.Кирил и Методий", с.Ръжена, общ.Казанлък, обл. Стара Загора, в което се обучават 100 % ученици от ромската етническа общност и уязвими групи, настоявам да бъде удължен срокът на НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници". Образователните медиатори са от изключителна необходимост на училищата. Благодарение на тях се осъществява ефективна комуникация с родителите, обхват на учениците и съдействие на учителите при организацията на учебния процес, извънкласните и извънучилищните дейности.

19 май 2023 г. 11:28:28 ч.
Slavka Apostolova

В подкрепа на НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници".

Държа и настоявам да бъде продължена Национална програма "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници". С тази програма успяваме да назначим служители, които ни подпомагат в работата с прибирането  и задържането на децата и учениците от уязвимите групи, подобрява се сътрудничествотто с родителите и се  повишава престижа на училището като образователна интситуция. Не на последно място, благодарение на такава НП  в училищата могат да бъдат назначавани мадиатори, без да се притеснява училищният директор, че няма достатъчно средства или бюджетът му е ограничен.

19 май 2023 г. 13:04:31 ч.
БАИТ

Изключването на НП „Бизнесът преподава“ от Проекта на Решение на Министерския съвет

До

проф. д-р САШО ПЕНОВ,

Министър на образованието и науката,

Министерство на образованието и науката,

бул. "Княз Дондуков" 2A,

София 1000

 

Относно: Изключването на НП „Бизнесът преподава“ от Проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

 

Уважаеми проф. Пенов,

 

У нас буди недоумение факта, че НП „Бизнесът преподава“ е изключена от проекта за решение на Министерския съвет.

Припомняме, че Програмата стартира като „ИТ бизнесът преподава“. Тя бе инициирана от най-голямата и влиятелна ИТ асоциация БАИТ и отразява спецификата на информационните технологии. В последствие програмата бе разширена с включване на другите сектори на икономиката, за които тези специфики не важат или поне не в такава степен. Ето някои от тях:

•          Технологиите в ИТ сектора се развиват и подменят много по-динамично от останалите;

•          Знанията губят актуалност (остаряват) много бързо, в рамките на няколко месеца;

•          Не може да се очаква учителите да следват тази динамика и сами да актуализират знанията си;

•          В същото време очакванията на учениците и родителите растат, те получават информация от други канали (социални мрежи, приятели) за актуалните информационни технологии;

•          И ако можем да предположим добра подготовка на учителите в процеса на обучението им във ВУЗ, която само трябва да се актуализира, то познаване на приложението на информационните технологии в реалните производствени процеси не можем да очакваме.

Изброените специфики описват някои от причините за създаване на пропастта между нивото на обучение по информационни технологии и реалните потребности на бизнеса.

Но сред спецификите на информационните технологии са и облекчените възможности (предимства) за включване на ИТ професионалисти в учебния процес и повишаване на подготовката на учителите – доказана ефективност на дистанционно обучение, каквато при повечето от другите браншове няма. Отличава се с ниски разходи за консумативи, мобилност и многократно използване. В същото време се наблюдава високо ниво на интерес и практическо използване от учениците.

Мотивацията на ИТ сектора за тази програма не е само в подпомагане на привличането на интерес на повече младежи към реализация в ИТ сферата, ИТ стават с всеки изминал ден все по-голяма и значима част за всяка професия. Не е необходимо да се аргументира мястото и ролята на ИТ индустрията за икономиката и обществото.

ИТ  секторът не търси финансова или друга пряка изгода от тази програма. Множество ИТ фирмите са готови да поемат разходите за участието им в нея. Както и в други програми и инициативи, ИТ асоциациите могат да гарантират с референции надеждността и качеството на фирмите, желаещи да участват в програмата.

Убедени сме, че програмата „ИТ бизнесът преподава“ трябва да продължи. Тя е ярък пример за ангажираност и иновативност на ИТ бранша и МОН в полза на обществото. Тя ще допринесе значително и за ефективността на изгражданите СТЕМ центровете.

Затова считаме, че е жизнено важно за икономиката на страната тази програма да продължи като се върне към първообраза си, а именно „ИТ бизнесът преподава“.

Оставаме на разположение по всеки възникнал въпрос, включително за среща, на която да защитим нашата позиция.

 

 

21 май 2023 г. 21:49:39 ч.
center_amalipe

Продължаване на НП "Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници"

През периода 18.04 - 03.05 в своя подписка и онлайн петиция над 21 000 български граждани предлагат във връзка с Националните програми:

  1. Да бъде удължена с още една година и с подходящ бюджет Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“.
  2. Да бъде предоставена възможност в Националната програма да се включат още училища, както и детски градини, които са идентифицирали необходимостта от това да назначат образователни медиатори/социални работници.
  3. Да бъде увеличено заплащането на образователните медиатори и социалните работници, така че то да е по-високо от минималната работна заплата.

В съзвучие с приложените подписки е и писмо на 60 неправителствени организации и всички социални партньори в образованието за подсигуряване на устойчивост във финансирането на образователните медиатори и в частност – за продължаване на Националната програма за подкрепа на образователните медиатори.

Деян Колев

Център Амалипе

22 май 2023 г. 15:53:18 ч.
рзкпловдив

Предложение относно програма "БЪЛГАРИЯ -ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ" 1част

ДО

ПРОФЕСОР САШО ПЕНОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В качеството си на председател и от името на членовете на УС на Регионалната занаятчийска камара  – Пловдив, приветствам идеята и изразявам нашата подкрепа за създаване и реализиране на Национална програма „БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“, Приложение № 19 към т. 1, буква „т“ от представения Проект за РМС. Към 31.12.2022 г. в РЗК – Пловдив членуват над 1914 занаятчии, 394 занаятчийски предприятия, които обхващат 129 занаята, както и над 200 майстора от народните художествени занаяти от Пловдивска област. Организацията е член на Националната занаятчийска камара и на ОУТР Тракийски туристически район, като същевременно активно участва и във формирането и изпълнението на политиката за култура, опазване на културното наследство и развитието на културния туризъм в Община Пловдив като член на Консултативния съвет по туризъм – Община Пловдив.

 

Считаме, че предлаганата от Министерство на образованието програма е за изключително важна стъпка и е първия по сериозен опит от страна на държавата за осигуряване на по - устойчива възможност, чрез която учениците да могат да се запознаят с в реална среда с безценното богатството на нематериалното културно наследство на България част от което са и народните художествените занаяти.

Нашият опит показва, че досега тази дейност по места е извършвана по инициатива на самите занаятчии или целевата подкрепа на местните власти. За съжаление все още не съществува Национална програма към Министерство на културата, която да подкрепя дейността на самите майстори и техните организации за опазване и представяне на художествени занаяти. РЗК – Пловдив е единствена камара в страната, която вече повече от 10 години организира тематични пролетни и есенни панаири на занаятите, с подкрепата на Община Пловдив, в които неизменна част за пленерни с участието на деца и младежи от професионалните училища в България. През 2021 година с подкрепата на Министерство на културата и община Пловдив, създадохме Училище за занаяти с изготвени програми за неформално обучение на деца за над 380 участници. Към настоящия момент приключваме реализацията на дейности, свързани с предаване на знания и умения в тематични работилници по 18 занаята за деца, включително със СОП или бежанци от Украйна, с подкрепата на НФК.

На база опита ни, считаме, че за да бъдат постигнати очакваните  резултати по  модул 1 „Образователни маршрути“, а именно:

- затвърждаване и надграждане на знания и умения, придобити в училище чрез преживяване в реална среда в различни образователни маршрути по съответните направления;

- получаване на интегрирано знание;

- опознаване, съхраняване и утвърждаване на българските традиции и култура;

- укрепване на националното самосъзнание и самочувствие у учениците от БНУ;

- придобиване на умения за правилен модел на поведение чрез проява на толерантност, ефективна комуникация, умения за работа в екип и социална активност,

следва в тях да се включват не само посещения в музейните експозиции, но и да се предвиди задължителен елемент, свързан с провеждане на практически занимания или демонстрация на занаят/ти, специфични за всеки регион, които следва да бъдат осъществявани от хора, които пазят автентичността на занаята, а не си поставят комерсиални цели.

В този контекст препоръчваме при изготвяне на последващи програми да бъде осъществен конструктивен диалог с Националната занаятчийска камара, която съгласно Закона за занаятите е единствената национално представителна организация в сферата на занаятчийството в България. По региони следва да се осъществява необходимата координация или да се изисква становище за включването на обекти от Регионалните занаятчийски камари, а не  само от Българския туристически съюз, който няма компетенции в опазването и представянето на художествените занаяти.

 

22 май 2023 г. 15:54:16 ч.
рзкпловдив

Предложение относно програма "БЪЛГАРИЯ -ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ" 2част

В качеството на заинтересована страна РЗК—Пловдив предлага да се разшири обхвата на предлаганите от Министерство на образованието обекти по тематични направления  отразени в Приложение към Модул 1. Образователни маршрути на НП „България – образователни маршрути“, като в тях се добавят такива, в които конкретно се предлагат демонстрации, практически обучения, тематични работилници, осъществявани от майстори занаятчии в обекти, стопанисвани от Регионалните занаятчийски камари или сдружения на местните занаятчии. 

Конкретното ни предложение е свързано с допълнение на раздела, засягащ обектите в Пловдивска област като изрично бъдат да бъдат вписани, както следва:

  • Улица на занаятите – Пловдив с ателиета по народни художествени занаяти в Старинен Пловдив, стопанисвани от Регионална занаятчийска камара – Пловдив.
  • Занаятчийски еснаф гр. Сопот

Информираме ви, че Занаятчийски еснаф гр. Сопот е член на РЗК – Пловдив.

Мотивите ни за това предложение са пряко обвързани не само с опита на двете организации, но и с този на индивидуалните ни членове - майстори, притежаващи майсторски свидетелства, съгласно Закона на занаятите, работещи за опазването и представяне на народни художествени занаяти и тяхната автентичност. Капацитетът и атрактивността на местата, в които, осъществяваме дейността като част от местната и регионална туристическа дестинация също ще спомогнат за цялостното постигане на резултатите по програмата и практическото й приложение.

Към настоящия момент в нашите ателиета в Старинен Пловдив работят шестнадесет майстори, осъществяващи обучения за деца и възрастни в  тринадесет занаята като Художествени тъкани-хоризонтален стан, Художествени тъкани-вертикален стан, Художествена керамика, Грънчарство, Дърворезба, Накити от мъниста, Накити от благородни метали, Художествени тъкани-Плъсти,  Гайтанджийство, Рисуване върху стъкло, Пекарство, Иконопис, Фотография и Национални кукли И двете организации имат разработени обучителни програми за деца и младежи и работят ежедневно. За групови посещения се изготвя график спрямо броя на участниците. РЗК - Пловдив има опит и в провеждането на обучения и демонстрации на деца със специални образователни потребности.

Настояваме в текста: „При посещенията на място по избраните образователни маршрути училището организира обучителна беседа, познавателни материали, презентации, демонстрации и други от местни лица - екскурзоводи, планински водачи, местни клубове и читалища, представители на краеведчески дружества, на Българския туристически съюз (БТС), експерти от местни музеи, културни и обществени институции и организации,“ да бъдат  включена и категорията  - занаятчии, членове на Регионалните занаятчийски камари.

С убедеността, че обществените консултации не са „формален“ ангажимент на администрацията, а реална възможност за по-качествено и по-ефективно изпълнение на националните политиките, се надяваме, че нашите предложения ще бъдат взети предвид и ще бъдат отразени в настоящият проект на Решение на Министерски съвет, внесен от Министерство на образованието.

 

с уважение,

Тони Симидчиева

Председател на УС на  РЗК – Пловдив