Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството

 

С проекта се цели регламентиране на условията и реда за прилагане на интервенциите в сектора на пчеларството, с които да се осигури изпълнение на заложените в Стратегическия план специфични цели и индикатори за резултат, както и най-ефективното усвояване на предвидения за Република България финансов ресурс за сектора.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Животновъдство“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 SPeeva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 24.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 май 2023 г. 09:39:20 ч.
dkgroupbulgaria

Необходимост от корекция в критериите за оценка, посочени в Приложение №8 към чл. 48, ал. 2

Критерий за оценка №2, посочен в Приложение №8 към чл. 48, ал. 2, е некоректно формулиран.

„Пчеларство“ е дейност, а не професия. Професиите и специалностите се определят съгласно СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. В посочения списък съществуват три професии, в които са обособени три специалности, свързани с пчеларството, изброени от най-висока към най-ниска степен на професионална квалификация:

-        Професия „Техник-животновъд“ с код 621040, специалност „Пчеларство и бубарство“ с код 6210406, трета степен на професионална квалификация;

-        Професия „Животновъд“ с код 621050, специалност „Пчеларство“ с код 6210507, втора степен на професионална квалификация;

-        Професия „Работник в животновъдството“ с код 621120, специалност „Пчеларство“ с код 6211206, първа степен на професионална квалификация.

Подобна некоректна формулировка поставя кандидатите в невъзможност за изпълнение на зададения критерии.

 

Моля критерият да се преформулира както следва: „Кандидатът има завършено средно или висше образование с положен изпит по пчеларство или завършен курс за придобиване на квалификация по професия или по част от професия съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение по професия „Техник-животновъд“, специалност „Пчеларство и бубарство“ и/или професия „Животновъд“, специалност „Пчеларство“ и/или професия „Работник в животновъдството“, специалност „Пчеларство“ „