Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, приет с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2022 г.

С проекта на Постановление се предлага оптимизиране на организационната структура в Министерството на икономиката и индустрията. С цел постигане на ефективно администриране на процесите и дейностите в министерството се предлага преструктуриране на част от дирекциите в специализираната администрация и извършване на промени в тяхната функционална отговорност. С измененията се въвеждат функционални промени и в общата администрация с включване на допълнителни дейности и прецизиране на задължения, съобразно функционалната компетентност на отделните дирекции. Ефективното изпълнение на задълженията на служителите в преструктурираните дирекции ще бъде осигурено чрез вътрешна компенсаторна промяна в числеността на звената при запазване на нормативната численост на администрацията.


Дата на откриване: 24.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 24.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 май 2023 г. 09:56:23 ч.
regulatory_watch

Бележки по проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Устроиствен правилник на МИИ

Предоставената към проекта Частична оценка на въздействието незадоволително удовлетворява принципите обоснованост и пропорционалност, които следва да се спазват при изготвяне на Оценка на въздействието.

В контекста на предложените съществени структурни промени целесъобразно би било да се изготви Пълна предварителна оценка на въздействие като анализа й бъде съобразен с препоръките, дадени в Становището на Администрацията на Министерския съвет.