Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 7 ноември 2019 г. за приемане фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 7 ноември 2019 г. за приемане фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Нефрология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с бъбречни заболявания. Изискват се компетенции в областта на диагностика, консервативно лечение, заместващо артифициално лечение, органна трансплантация.

Настоящата промяна се налага поради необходимостта от актуализиране и коригиране на известните и включване на нови терапевтични възможности за лечение на редица бъбречни заболявания, по-точно хронични гломерулонефрити, както и добавяне на т.нар. таргетна терапия при макар и не толкова чести заболявания с бъбречна изява. Добавяните терапевтични режими са с доказани терапевтични ползи по отношение на нефропротекция, като същите са одобрени и включени в Европейските правила за добра клинична практика. Някои от новите медикаменти, които са включени във ФТР са получили реимбурсация от НЗОК, а други са в период на разглеждане.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност  „Нефрология“.

Адрес за изпращане на становища и предложения: office @ncpr.bg.


Дата на откриване: 26.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 25.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари