Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-4 от 01.08.2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

  1. Причините, които налагат приемането на нормативния акт:

Съгласно разпоредбите на Закона за здравето министърът на здравеопазването определя здравни изисквания към обектите с обществено предназначение. Селскостопанските аптеки по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето са обекти с обществено предназначение.

Настъпилите съществени промени в обществените и икономически отношения в страната след 1995 г., в т.ч. и промени в законовата уредба, уреждаща обществените отношения в тази област, а именно: отмяната на Закона за народното здраве и отмяната на Закон за защита на растенията налагат актуализиране на подзаконовата нормативна уредба, особено предвид противоречието й с посочените по-горе закони, доведоха да издавена на Наредба № H-4 от 01.08.2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.

Във връзка с прилагането на разпоредбите на Наредба № Н-4/2022 г. в Министерство на здравеопазването постъпиха писма от Асоциацията на растителната индустрия в България и Българската асоциация за растителна защита.

В постъпилите писма се изразяват становища, че въведените в наредбата ограничения, селскостопанските аптеки да не могат  да се разкриват в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение с наличие на жилища в тях от една страна е в противоречие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита, а от друга е тежък удар върху бранша, като се има предвид че голяма част от тези аптеки се помещават в такъв тип сгради.

Друг проблем, който се изтъква в получените от бранша писма е задължителното условие върху рафтовете за излагане на асортимента да се поставят само празни опаковки от продуктите.

  1. Целите, които се поставят:

С проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-4 от 01.08.2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки се цели съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита.

Ограничението за разкриване на селскостопанска аптека в жилищни сгради и сгради от смесен тип отпада от наредбата и с предложеното изменение селскостопанските аптеки няма да могат да се откриват единствено в обекти за производство и търговия с храни и в обекти с обществено предназначение. Предложението за изменение е обосновано от факта, че в тези аптеки могат да се продават само продуктите посочени в чл. 3 от наредбата, което включва само продукти за растителна защита от втора професионална и/или непрофесионална категория на употреба в опаковки с вместимост до 1 литър/килограм включително.

В проекта с цел осигуряване защита на потребителите от една страна, а от друга ограничаване на риска от злоупотреби от наличието на празни опаковки е предложено търговското помещение в селскостопанската аптека да се оборудва с подходяща мебел, като опаковките с продукти за растителна защита се излагат по начин недостъпен за посетителите.

С проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-4 са прецизирани разпоредбите относно условията за съхранение на запалими продукти, както и тези свързани с изискването в селскостопанската аптека да бъде осигурена аптечка за оказване на първа помощ.

  1. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Проектът на Наредба за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки не се очаква да доведе до необходимост от финансови ангажименти на заинтересованите лица, както за собствениците на селскостопанските аптеки, така и за контролните органи. С проекта на наредба не се въвеждат нови изисквания, единствено се отстраняват съществуващите противоречия и се прецизират текстовете в съответствие с действащата нормативна уредба.

  1. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Ще се избегне възникването на неяснота и противоречия относно действащата нормативна уредба по отношение на селскостопанските аптеки.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

С проекта на Наредба за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради което не е изготвена справка за съответствие.

След извършен анализ за съответствие с европейското право се установи, че обществените отношения, предмет на проекта за тази наредба, не са регламентирани в европейското законодателство.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и мотивите към него ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 26.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 26.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари