Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-306 от 18 март 2021 г. за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Практиката по прилагане на Наредба № 8121з-306 от 18 март 2021 г. за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Наредба № 8121з-306/18.03.2021 г.) открои наличието на два основни проблема: служители, заявени за определяне на психологичната пригодност с определена съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8121з-306/18.03.2021 г. дата за психологично изследване, отлагат явяването си за неопределен период от време, като последователно представят болнични листове за различни по вид заболявания за съответната и всяка следваща определена дата; Наредба № 8121з-306/18.03.2021 г. предвижда при съмнения за наличие на психично заболяване служителите да бъдат насочвани към психиатрично изследване. Липсва ред за извършване на насочването. С промяната на нормативния акт се цели намаляване на времевия интервал за работа по конкретни заявки за определяне и евентуално възстановяване на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, намаляване тежестта на административните процедури по конкретни заявки, както и очертаване на параметрите и насоките на ангажимента на ръководителите на структура по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), явяващи се заявители по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 8121з-306/18.03.2021 г. при съмнение за психично заболяване на заявения държавен служител с рисково или дезадаптивно поведение. С приемането на промените в Наредба № 8121з-306/18.03.2021 г. ще се съкрати времевият отрязък за работа по конкретните заявки за определяне и евентуално възстановяване на психологичната пригодност на държавни служители в МВР и ще се намали тежестта на административните процедури по всеки конкретен казус, предвид ограничаване на броя на издаваните заповеди и изготвяните писма за обмен на информация между структурите. Ще се улеснят ръководителите на структура по чл. 37 от ЗМВР, явяващи се заявители по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 8121з-306/18.03.2021 г., при съмнение за психично заболяване на заявения от тях държавен служител с рисково или дезадаптивно поведение, като се очертаят параметрите и насоките на техния ангажимент.


Дата на откриване: 27.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 април 2023 г. 12:29:22 ч.
Илиян Сл.

"Психологичната пригодност" Достатъчно ли е това?

Очевидно "Психологичната пригодност" е много важен момент.

Но също толкова важен момент е проблема с „Интелектуалната пригодност“ на държавните служители в Министерството на вътрешните работи. Особено на служителите изпълняващи следствени действия. – Доколко те притежават уменията и необходимия интелект на лицата описани в Кодекса за професионална етика на Магистратите, за да изпълняват подобна дейност.

Заради което редица мои сигнали до Българската Прокуратура бяха провалени като начинание. Въпреки регламентираните от Българските Закони права и задължения, за двете страни! - Гражданина и съответното служебно лице нарушило и отнело Конституционните права на това лице въпреки постановеното в Законите и Конституцията на Република България. 

Регламента си е Регламент! Обстоятелствата са Обстоятелства, които доказват или не несъстоятелността на действията на този който не се съобразява с Регламента. Което се доказва по определен начин!  - С документ! И не с твърденията на някакъв си специалист, чиято диплома не отговаря на Регламента!   Което очевидно трябва да се докаже с Документ или Експертно мнение на Експерт относно съдържанието на този Документ. Повечето неща са Научни Факти, които не могат да се оборят по никакъв начин! Освен от друга Наука! От по-високо ниво! Или от по-висок (Световен) мащаб!

Просто и елементарно!

Но очевидно лицата и от Българската Прокуратура и тези от Министерството на вътрешните работи изпълняващи следствени функции не притежават необходимата степен „Интелектуална пригодност“, за да изпълняват тези функции.

Все пак това не е проста Журналистика!  А изисква необходимото проникновение за да се вникне в същността на проблема и той да бъде представен в неговата същност! Точно както това е описано в Кодекса за професионална етика на Магистратите.

Но аз не виждам никъде посочен този регламент по отношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи! Или поне за тези които изпълняват следствени функции.

 

13 май 2023 г. 16:59:47 ч.
Пенчо

наредбата е отменена

Тази наредба е отменена от съда. Коментарите и обсъждането са безсмислени.

 

14 май 2023 г. 11:09:57 ч.
Илиян Сл.

наредбата е отменена ?

Това значи че може да се оспори! Или поднови!