Обществени консултации

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение

  С Решение № 347 от 30.09.2021 г.  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение (Правилата). В Правилата са определени условията за използване на радиочестотния спектър, включително техническите параметри за работа на електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение.

   С Решение на Министерски Съвет № 188 от 16.03.2023 г. за изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС)[1], радиочестотна лента 401-402 MHz се определя за ползване от радиослужба „Космическа експлоатация“ в посока космос-Земя.

   С цел осигуряване на условия за развитие на комуникациите чрез малки спътници и насърчаване въвеждането на нови технологии, както и във връзка с направените промени в НПРРЧС предлагаме в Правилата да се разреши ползването на радиочестотна лента 401-402 MHz от спътниковите мрежи, работещи в радиослужба „Космическа експлоатация“ в посока космос-Земя, което ще предостави възможност на предприятията за кандидатстване и получаване на съответното разрешение за ползване на радиочестотен спектър за тези мрежи.

   КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


[1] обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от 2011 г., бр. 73 от 2012 г., бр. 59 от 2013 г., бр. 16 от 2014 г., бр. 46 от 2015 г., бр. 78 от 2016 г., бр. 47 от 2018 г., бр. 73 от 2019 г. и бр. 33 от 2021 г.

 

 


Дата на откриване: 27.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари