Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за министерството на вътрешните работи

Необходимо е Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение да бъде приведена в съответствие с Класификатора на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР. Със заповеди № 8121з-601/04.04.2023 г. и № 8121з-648/10.04.2023 г. на министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на заповед № 8121з-140/24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР, в Приложение № 1 А Държавни служители с висше образование, в т. ІІа. „Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма (ГДЖСОБТ), т. ІІа. 2. „ЗЖУ (в страната), Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ (СОБТ), териториални звена с район на действие извън територията на гр. София“, на ред № 1, в колона „Специфично наименование на длъжността“ са заменени думите „Главен инспектор“ с „Комисар“, а в колона „Минимална образователно-квалификационна степен или образователна и научна степен“ е заменена думата „Бакалавър“ с „Магистър“ и в колона „Минимален професионален стаж“ са заменени думите „7 г.“ с „8 г.“. Със заповед № 8121з-601/04.04.2023 г. в Приложение № 3 В „Лица, работещи по трудово правоотношение“, в т. ІІІ. „Специалисти със средно образование“, Първа група, е създаден ред № 14, с длъжностно наименование „Управител“ и код по НКПД 1120 7023. Тези изменения и допълнения в заповед № 8121з-140/24.01.2017 г. са в сила от 04.04.2023 г. В тази връзка с проекта на Наредба се предвиждат съответните промени.


Дата на откриване: 27.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари