Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение

В досегашните разпоредби на Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. (Инструкцията) не се дава възможност дейността по контрол на пътното движение да бъде организирана и извършвана от служители на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП (ОПП-ГДНП), като началникът на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП не е оправомощен да осъществява прякото ръководство, да анализира и отчита дейността по контрол на пътното движение, за провеждане на СПО. В Инструкцията не е регламентирано отдел „Пътна полиция“ при ГДНП да обобщава ежемесечно предоставените справки за състоянието, резултатите и дейността по безопасността на движението на територията на всички ОДМВР, като и резултатите от дейността си по безопасността на движението на територията на страната. С предлаганите промени се цели да се даде възможност дейността по контрол на пътното движение да бъде организирана и извършвана от служители на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП, като началникът на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП да се оправомощи да осъществява прякото ръководство, да анализира и отчита дейността по контрол на пътното движение, за провеждане на СПО. Ще се регламентира отдел „Пътна полиция“ при ГДНП да обобщава ежемесечно предоставените справки за състоянието, резултатите и дейността по безопасността на движението на територията на всички ОДМВР, като и резултатите от дейността и по безопасността на движението на територията на страната. Ще се създаде отделно приложение за заповед на директор/заместник-директор на ГДНП за решението за разстановката на силите за контрол на пътното движение. Приемането на промените в Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение ще доведе до подобряване на организирането и контролирането на дейността на служителите, осъществяващи контрол на пътното движение за намаляване на корупционният риск; прецизиране на отговорностите на служителите в ОПП-ГДНП при осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение; повишаване ефективността на дейностите по контрол на пътното движение, чрез включване ресурса на служителите от ОПП-ГДНП.


Дата на откриване: 3.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.6.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 май 2023 г. 09:39:22 ч.
Teo Tishev

подабряване ефективността в работата на ГДНП

В рамките на срока по чл. 26 от ЗНА правя следните предложения за подабряване ефективността в работата на ГДНП:

1. В  § 5, с който се  създава  чл. 18а, от текстата на т. 1 да се прамахнат думите "с маршрути" и текста да придобие вида:

 „Чл. 18а. (1) Със заповедта по чл. 5а, т. 2 се разпореждат: 1. участъци за движение и контрол и места за контрол с АТСС;

2. В § 13, с който се  създава  Приложение № 2а към чл. 5а, т. 2, от текстата на т. 1 да се прамахнат думите "с маршрути" и текста да придобие вида:

 Приложение № 2а към чл. 5а, т. 2 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................... (наименование на структура/звено) Рег. № .................... Екз. № ....... .................................. 20 ............ г. ЗАПОВЕД Относно: Организация на контрола на пътното движение за .................................. 20.... г. 1. участъци  за движение и контрол и места за контрол с АТСС.

26 май 2023 г. 11:15:14 ч.
Teo Tishev

Промяна в чл. 50 и чл. 58

В рамките на срока по. чл. 26 от ЗНА правя следните предложения за подобряване ефективността в работата на ГДНП

1.В Чл. 50, ал.1 да бъдат добавени думата "линеен" и в края на изречението да се добави текста /като по време на движение изпълняват дейностите по чл. 39, ал. 1, т. 3./ и се добавя изречение второ със следното съдържание "Служителите изпълняващи дейности по линеен контрол на пътното движение, прилагат разпоредбите на чл.61, ал. 3, ал.4 и ал. 5 " 

Чл. 50. (1) При изпълнение на дейността по / линеен / контрол на пътното движение с автомобил или мотоциклет нарядът се движи в транспортния поток така, че да не създават затруднения за другите участници в движението и следи за поведението им/ като по време на движение изпълняват дейностите по чл. 39, ал. 1, т. 3.Служителите изпълняващи дейности по линеен контрол на пътното движение, прилагат разпоредбите на чл.61, ал. 3, ал.4 и ал. 5 

2 В Чл.58 ал. 1 да бъде създадена т. 6 / извършва проверка редовносста на документите на водача и пътниците в ППС

Чл. 58 ал. 1 т. 6 извършва проверка редовносста на документите на водача и пътниците в ППС

В чл. 58 ал. 2  към текста да бъде добавена  / и т.6/ и текста да придобие вида :

Чл. 58 ал. 2 За спиране на ППС, когато бодачът не е извършил нарушение на ЗДвП и няма данни по ал. 1, 2, 3, 4, 5 или 6 служителят отразява това обстоятелство в РСОД