Обществени консултации

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Проектът на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПИД на ПРОБПЕЕ) е свързан с необходимостта от регламентиране на нов механизъм за управление и ограничаване на финансовия риск за борсовия оператор чрез въвеждане на лимит за търговия на краткосрочните пазарни сегменти, в резултат на което борсовият оператор вече няма да определя изискуемо обезпечение, а търговските участници ще имат възможност да сключват сделки за покупко-продажба на електрическа енергия в рамките на лимита за търговия, определен от самите тях. Необходимост от промени в ПРОБПЕЕ е налице и във връзка с прецизиране на процедурата по регистрация, както и със създаването на по-голяма яснота по отношение реда и начина за определяне на параметрите на търгуваните продукти на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ и критериите за тяхното активиране и съпоставяне.

Въвеждането на нов механизъм за управление и ограничаване на финансовия риск за оператора чрез въвеждане на лимит за търговия на краткосрочните пазарни сегменти е целесъобразно и подходящо не само при по-голяма волатилност на пазара и за постигане на по-високи клирингови цени, но в по-общ план ще минимизира риска от неизпълнение на парични задължения от страна на търговските участници, които сами ще определят размера на лимита за търговия и ще планират по-добре подаваните от тях оферти, сключваните сделки и паричните потоци. По-специално, рискът за борсовия оператор от изпадане на търговски участник в несъстоятелност ще бъде сведен до минимум поради невъзможността за възникване на парични задължения на участниците, които да не могат да бъдат погасени посредством реализацията на предоставените в полза на БНЕБ ЕАД бързоликвидни обезпечения. С предлаганите промени в голяма степен ще се подобри дългосрочната финансова стабилност на борсовия оператор и ще се предотврати възникването на потенциално неблагоприятни последици за организирания борсов пазар на електрическа енергия, което като цяло ще доведе и до по-ниски разходи за осъществяване на дейността.

С промените на чл. 71 и чл. 122 от ПРОБПЕЕ ще се постигне по-голяма яснота в правната уредба, тъй като в съответствие с чл. 55 и чл. 99 от ПРОБПЕЕ и с оглед по-голяма оперативност търгуваните продукти на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ и техните параметри, както и критериите за тяхното активиране и съпоставяне, ще бъдат дефинирани изцяло в Инструкция № 6 „Спецификация на търгуваните продукти“. По този начин борсовият оператор ще може да реагира максимално бързо и адекватно на внезапни промени в пазарната конюнктура или в нормативната рамка, уреждаща отношенията на страните, участващи в пазарни обединения, както и в европейското законодателство, без за това да е необходимо провеждането на сложни, в повечето случаи напълно излишни административни производства по изменение и допълнение на ПРОБПЕЕ.


Дата на откриване: 4.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 18.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари