Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Отговорна дирекция:"Национален фонд"
E-mail:natfund@minfin.bg

 


Дата на откриване: 5.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 19.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 май 2023 г. 10:32:11 ч.
tzviatkov

Предложение

 § 1. В Постановление № 80 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (ДВ, бр. 36 от 2022 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 1 се създава ал. 3:

„(3) Правилата по ал. 1 се прилагат и за инвестиции, за които размерът на финансирането по Механизма е равен или по-малък от 50 на сто от общата сума на одобрения проект, ако това е изискване на ръководителя на структурата за наблюдение и докладване към крайните получатели.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точката да отпадне или да се въведе задължително за всички процедури по Механизма, или да се въведат еднакви правила, спрямо които ръководителя на СНД да има право на това свое "лично" изискване.

ОСНОВАНИЕ:

В резултатите от общественото обсъждане по предходното обсъждане на проекта за изменение и допълнение на нормативните актове на МС от 14.03.2023г. по предложение за отпадане на точката с едно от основанията „Въвежда се право на ръководителя на СНД, по свой избор да изисква прилагането на ПМС № 80, но не се въвеждат условията, при които този ръководител може да приложи това свое право;“ по алинеята и неприемане с мотив „С предлаганото допълнение се следват добрите практики прилагани по оперативните програми с които се гарантира спазването на принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата, както и спазването на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.“.

Мотивът е формален и не изяснява при какви условия ръководителя на СНД може да изиска прилагане на ал. 1 и „за инвестиции, за които размерът на финансирането по Механизма е равен или по-малък от 50 на сто от общата сума на одобрения проект“.

Не става ясно защо един ръководител може да не "изисква" прилагане на ал. 1, а друг е в в своя "лично" право да прави това.

Не е мотивирано и възникване на допълнителна административна тежест върху КП, които трябва да прилагат процедури за избор на изпълнител, при условие, че размерът на помощта е равен или по-малък от 50 на сто от общата сума на одобрения проект, а по МЕХАНИЗМА не се подпомагат разходи за услуги за кандидатстване и управление на ПИИ.

С предложението се въвежда равнопоставеност между всички Кандидати/КП спрямо размера на финансовата помощ и се премахва субективизма на ръководителя на СНД да "изисква" прилагане на ал. 1.

18 май 2023 г. 16:52:43 ч.
Juliana

Предложение за промени

Във връзка с обществените консултации по проекта на акт на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет:

1.         В § 1, т. 2 предлагаме следната редакция на новата т. 4:

"4.          при изпълнението на проекти за научноизследователска и развойна дейност, които са получили знак за качество „Печат за високи постижения“ по линия на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, когато конкретният изпълнител е посочен в оценения от Европейката комисия проект."

Предложеният текст съответства на Плана за възстановяване и устойчивост, обявената процедура BG-RRP-2.006 - Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения, като е съобразен с приложимите разпоредби на чл. 25а от Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора.

2.         В § 1, т. 3 предлагаме следната редакция на новата т.12:

"12.     „печат за високи постижения“ означава знак за качество, който показва, че дадено предложение за проект за научноизследователска и развойна дейност, както и за проучвания за осъществимост, представено по покана за представяне на предложения по линия на програма на "Хоризонт 2020" или "Хоризонт Европа", е надхвърлило всички прагове за оценка, определени в съответната работна програма, но не е могло да бъде финансирано, поради изчерпване на наличния бюджет по съответната покана."

Текстът отразява разпоредбите на чл. 2, т. 23 от Регламент (EС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 година за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (EС) № 1290/2013 и (EС) № 1291/2013, както и чл. 25а от Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора.

3.         В § 2, т. 11, б. "б" предлагаме следната редакция на новата т.10:

"10.     „печат за високи постижения“ означава знак за качество, който показва, че дадено предложение за проект за научноизследователска и развойна дейност, както и за проучвания за осъществимост, представено по покана за представяне на предложения по линия на програма на "Хоризонт 2020" или "Хоризонт Европа", е надхвърлило всички прагове за оценка, определени в съответната работна програма, но не е могло да бъде финансирано, поради изчерпване на наличния бюджет по съответната покана."

Текстът отразява разпоредбите на чл. 2, т. 23 от Регламент (EС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 година за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (EС) № 1290/2013 и (EС) № 1291/2013, както и чл. 25а от Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора.

Алтернативно:

"10.     „печат за високи постижения“ – съгласно т. 12 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 80 на МС от 9.05.2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (oбн., ДВ, бр. 36 от 13.05.2022 г.).

 

 

18 май 2023 г. 20:15:25 ч.
iiii4444

Редакционни предложения:

С оглед осигуряване на по-ясна регламентация, предлагам:

Редакция на новата т. 4, която се създава в чл. 3 с § 1, т. 2, както следва:

"4.       при изпълнението на проекти получили висока оценка „над праговете“ или „печат за високи постижения“ от Европейската комисия, когато конкретният изпълнител е посочен в проекта оценен от Европейката комисия."

Мотиви: Предложението съответства на промяната в текста на чл. 22 от ПМС №114 от 2022 г. (вж. §2, т. 7)

 

Редакция на ал. 6 на новия чл. 3а, създаден с § 2, т. 1, както следва:

"(6)     Ръководителят на структурата за наблюдение и докладване не изисква от кандидатите, получили висока оценка „над праговете“ или „печат за високи постижения“, предоставяне на обезпечение за авансови плащания, когато такова не се изисква в приложимите правила на работната програма на "Хоризонт 2020" или "Хоризонт Европа", по която проекта е оценен от Европейската комисия. Размерът на авансовото плащане се определя според приложимите правила на съответната работна програма на "Хоризонт 2020" или "Хоризонт Европа"."

мотиви: В работните програми, съответно в договорите за финансиране (Grant Agreement) по Хоризонт 2020 и Хоризонт ЕВРОПА, са определени конкретни правила за определяне на размера на авансовото плащане, които би следвало да са съответно приложими при изпълнението на проекти, оценени от Европейката комисия.

 

Редакцията на новата т. 12 от §1 на ДР на ПМС №80 от 2022 г., съответно т. 10 от §1 на ДР на ПМС №114 от 2022 г. да се прецизира:

"12/10. "Печат за високи постижения" е знак за качество, получен от проект кандидатствал по покана за представяне на предложения по програма на "Хоризонт 2020" или програма "Хоризонт Европа", е получил оценка надхвърляща праговете за оценка, определени в съответната работна програма на "Хоризонт 2020" или "Хоризонт Европа", но не финансиран, поради изчерпване на бюджета по съответната покана."

Предложението е свързано с прецизиране на текста и отчита следните обстоятелства:

  • Осигурява яснота за прилагането на Раздел 4 — Помощи за научноизследователска и развойна дейност и иновации от Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (чл. 25а).
  • „Печатът за високи постижения“ е създаден от Европейската комисия (вж. Изявление относно „печата за високи постижения“ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32013C1220%2801%29&qid=1684421573050, във връзка с програмата на "Хоризонт 2020", в последствие „печатът за високи постижения“ е регламентиран в чл. 2, т. 23 от Регламент (EС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 година за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.
  • Видно от формата и съдържанието си „Печатът за високи постижения“ се издава от Европейската комисия.