Обществени консултации

Проект на Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите

С приемането на нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите се цели трайното законодателно уреждане на обществените отношения, свързани с научноизследователската и иновационната дейност и участниците в нея, както и да се гарантира устойчив финансов и управленски модел в областта на научните изследвания и иновациите.

Чрез предлагания Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите ще се регламентира и определи новата обща политика за развитие на научните изследвания, технологиите и иновациите, която ще осигури стабилността, развитието и функционирането на научноизследователската и иновационната екосистема. Това се очаква да доведе до съществен положителен ефект върху редица области от обществения живот.

Усъвършенстването на регулацията в областта на науката и иновациите и увеличаването на инвестициите в цялата научноизследователска и иновационна екосистема, което е в основата на справянето с редица системни предизвикателства, се очаква да доведе до ускоряване на икономическото развитие на регионално и национално ниво, основаващо се на ползотворно и ефективно сътрудничество между академичния и бизнес сектора и постигане на по-голяма иновативност на българските предприятия. Това неминуемо ще допринесе и за двойния преход чрез увеличаване на частните инвестиции в разработване и приложение на чисти технологии, участие в стратегическите вериги на доставка на промишлен капацитет от чисти технологии (вкл. по отношение на инициативата за повишаване на стратегическата автономност на ЕС), в цифровизация и т.н.


Дата на откриване: 5.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 5.6.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 май 2023 г. 12:24:21 ч.
grainis

Становище на Института за Биомаса и Биогорива - София

Институтът за Биомаса и Биогорива - София (ibb.alle.bg) , работи по идея за грантово финансиране на научни, иновационни, инфраструктурни, социални, здравни, образователни, отбранителни и всякакви други видове проекти, без ограничение в размера и сроковете, чрез Проекта Зелен Трилионен Фонд - green-trillion.alle.bg .

ibb-bg@abv.bg

grainis@abv.bg

02 юни 2023 г. 15:48:48 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://bia-bg.com/standpoint/view/31798/

02 юни 2023 г. 17:00:02 ч.
MIG

Министерство на иновациите и растежа

От страна на Министерство на иновациите и растежа подкрепяме създаването на нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите (ЗННИИ), като считаме, че посредством регламентирането и определянето на обща политика за развитие на научните изследвания, технологиите и иновациите безспорно ще се осигури стабилността, развитието и функционирането на научноизследователската и иновационната екосистема.

С приемането на подобен тип ново законодателство ще се подпомогне поддържането на определено ниво на отвореност и конкуренция на пазара, което ще осигури необходимите условия за научни изследвания и иновации. Административното регулиране гарантира наличието на справедливи „основни правила“ за всички икономически участници в иновационния процес.

В тази връзка, изразяваме притеснение относно стесняването на обхвата на насърчаването от страна на държавата и считаме, че в Глава 4 биха могли да се включат и мерки за нефинансово насърчаване на иновациите, в допълнение на финансовите такива. Осигуряването на подкрепа от държавата за развитието на иновационния процес се осъществява под формата както на преки, така и на непреки трансфери на ресурси към бизнеса (финансови и нефинансови).

МИР като новосъздадена институция е изправена пред предизвикателството да регулира екосистемата на иновациите, която до този момент не е била обект на законодателство и целта е посредством настоящия закон в максимална степен да бъдат регламентирани възможните механизми и инструменти за насърчаване. Разбирането ни е, че има обществена необходимост както на национално, така и на европейско ниво от регулацията на конкретни понятия. Считаме, че в проекта на закон би било ползотворно да се регламентират понятия като: „нововъзникващи и дълбоки технологии“, „инкубатори“, „акселератори“, „тестови и демонстрационни центрове“ и др. Определенията за „иновационна дейност“ и „иновация“ също биха могли да бъдат прецизирани в контекста на международно утвърдени определения, изготвени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в рамките на т.нар. „Наръчник от Осло“ - „Насоки за събиране, отчитане и използване на данни за иновациите“.

В допълнение, считаме, че разделянето на финансиране на различни дейности със средства в едни случаи от държавния бюджет, а в други с европейски и други международни източници, предложено в чл. 48 не отразява напълно процеса. В повечето случаи имаме допълващо, смесено, споделено финансиране. Предложението ни е да не се прави разграничение между източниците на финансиране, както и да се специфицират инструментите за насърчаване на иновациите, както и бенефициентите на това насърчаване.

От страна на институцията оставаме на разположение за сътрудничество за изчистване на текстовете на представения проект на ЗННИИ.

 

 

05 юни 2023 г. 17:32:35 ч.
Теодора Георгиева

Становище на Фондация "Приложни изследвания и комуникации"

Становище на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и АРК Консултинг ЕООД като част от ARC Fund Group във връзка с обществена консултация на Проект на Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите от 05.05.2023 г.

Становището е публикувано на: https://arcfund.net/bg/blog/stanovishte-proekt-na-zakon-za-nasarchavane-na-nauchnite-izsledvania-i-na-inovatsiite-ot-05-05-2023-g/