Обществени консултации

проект на Наредба за изм.и доп.на Наредба №Н-19 от 13.06.2011г. за условията и реда за подбор на студенти, и ученици за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в МО, СППМО и БА

Изменението на наредбата е продиктувано от следните причини:

1. С цел разширяване на възможностите за кандидатстване за стипендии обявени от Министерството на отбраната е необходимо да се извършат промени в Наредба Н-19 от 13.06.2011г. Студентите, приети за обучение също да могат да кандидатстват за стипендии още при записването им в Медицински университет – Варна. Това ще допринесе до провеждане на всеобхватна кампания за набиране на кандидати не само от обучаващите се студенти но и от приетите и записали се за обучение в първи курс.

2. За синхронизиране на изискванията на чл. 41 и 42 от ЗЗКИ и чл.146 и чл.147 от ППЗЗКИ при подаване на необходимите документи е необходимо да се извършат нормативни промени в Наредба Н-19 от 13.06.2011 г.

3. Изпълняване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни, свързани с процеса по защита на личните данни.

Съгласно възприетата практика през последните години, държавните висши училища провеждат кампании за ранен прием. Целта на провеждането на тези кампании е по-рано да се извърши прием на мотивираните и високо подготвени студенти. Предвид изложеното, е целесъобразно проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 13.06.2011 г. да бъде публикуван на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната за срок от 14 (четиринадесет) дни.


Дата на откриване: 10.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 24.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 май 2023 г. 14:25:37 ч.
valat

Предложения

§ 1. В чл. 5, ал. 2 да се добавят нови т. 3 и т. 4:

„3. да са годни за военна служба;

4. да са психологично пригодни за военна служба.“

Мотиви: В тази алинея се определят специфичните изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите, предвидени да заемат длъжности за военнослужещи, а това са задължителни изисквания.

§ 2. В чл. 6 ал. 4 да се измени така:

„(4) Обстоятелствата по ал. 2, т. 5 се установяват служебно от определени от министъра на отбраната длъжностни лица.“

Мотиви: След промените в чл. 6, ал. 2 текстът на сегашната ал. 4, свързан с препратката към ал. 2, т.2, не е коректен.