Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

Проектът включва промени, свързани с регистрацията на болнични вертолетни летища (БВЛ) с предназначение за кацане, излитане и придвижване на вертолети, изпълняващи полети за спешна медицинска помощ.

Основната цел на промените е да се прецизират текстовете в Наредба № 20 с оглед въвеждане на облекчени изисквания по отношение на регистрацията на БВЛ, на които трябва да се осигури достъп до вертолетни операции за спешна медицинска помощ по въздух, в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година.  

Промените, които се предлагат в Наредба № 20, са следните:

С допълнението в чл. 1 се създава ал. 6 (§ 1 от проекта на НИД), като се предвижда БВЛ с предназначение за кацане, излитане и придвижване на вертолети, изпълняващи полети за спешна медицинска помощ, да подлежат на регистрация при условията и по реда на глава единадесета от наредбата, като БВЛ.

С предложението в § 6 от проекта се създава Глава единадесета „Издаване, изменение, спиране и прекратяване на регистрацията на болнични вертолетни летища“, с чл. 107-116, в която се регламентират изискванията за издаване, изменение, спиране и прекратяване на регистрацията на БВЛ. В Раздел I се урежда редът за регистрацията, а в Раздел II –  временното спиране на регистрацията, изменението или прекратяването й. С чл. 107, ал. 2 се посочват документите, които заявителят следва да представи за регистрация на БВЛ, а именно:

1. декларация за спазване на изискванията на наредбата и за съответствие на физическите характеристики и визуалните аеронавигационни средства с Част пета, Дялове втори, трети и четвърти от Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване, по образец – съгласно приложение № 22, подписана от лицето, представляващо заявителя;

2. документи, удостоверяващи правото на собственост или правото на ползване на терена и съоръженията;

3. ръководство за управление и експлоатация на БВЛ съгласно приложение № 23;

4. акт за основните характеристики и техническото състояние на БВЛ съгласно приложение № 24;

5. програма за сигурност;

6.  геодезическо заснемане съгласно приложение № 25;

7. екзекутивен чертеж на изграденото БВЛ, с отразени размери и наклони на зона FATO и зона за безопасност, контролна точка, маркировка, пътен достъп, ветроуказател и зона на отговорност в радиус 50 m.

В чл. 112, ал. 2 от проекта се предвижда ГД ГВА да води регистър на БВЛ.

В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 9, в която се дефинира понятието БВЛ, а именно – определен участък от съоръжение, изградено и  разположено на повърхността или задигнато над равнището на повърхността  и предназначено изцяло за кацане, излитане и  движение на вертолети за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.

Лице за контакти
Емил Грънчовски,
Инспектор в отдел „Лицензиране на оператори“,
Дирекция „Оператори, авиационна сигурност,  въздушно пространство, търсене и спасяване
 и правно осигуряване“,
ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Тел.: 02/937 10 60
E-mail: egranchovski@caa.bg

 

 


Дата на откриване: 16.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 15.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари