Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за спешна медицинска помощ по въздух

Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

С цел трайно и устойчиво решаване на въпроса за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата, на Държавния авиационен оператор е възложено да осигури транспорта - полетите за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, а Министерство на здравеопазването трябва да осигури екипите от медицински специалисти. Правилникът за устройството и дейността на Център за спешна медицинска помощ по въздуха се издава в изпълнение на §2 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 69 от 4 май 2023 година за създаване на Център за спешна медицинска помощ по въздуха. С приемането на Правилника за устройството и дейността на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха  /ЦСМПВ/ ще се регламентират управлението, структурата и дейността на центъра, както и основните функции, задължения и отговорности на служителите.

Центърът за спешна медицинска помощ по въздуха е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа. Общата численост на персонала е 68 души, като ЦСМПВ ще се ръководи от директор, избран след конкурс оп Кодекса на труда. Дейността ще се извършва от координационна централа със стационарни диспечерски екипи и мобилни спешни екипи. Координационната централа ще осигурява оперативното ръководство при оказване на спешна медицинска помощ по въздуха, като ще възлага изпълнението на екип за спешна медицинска помощ по въздух след разрешението на Министерството на здравеопазването за ползването и активирането на въздушния транспорт и ще участва в координацията на изпълнението на полетите. Мобилните екипи ще осъществяват спешна диагностика и лечение на остро настъпили нарушения на жизненоважни функции на заболели и пострадали лица.

Предметът на дейност на центъра включва оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица на местопроизшествието и по време на транспортирането; осигуряване на медицински специалист или екип при необходимост при въздушен транспорт на донори на органи и на органи, предназначени за трансплантация и на кръв и кръвни съставки; осигуряване на медицински специалист или екип при извършване на въздушен транспорт за нуждите на Министерството на здравеопазването, при необходимост от придружаване. Центърът ще осъществява координацията на дейностите по предоставяне на транспорт по въздух, както и при възникнала нужда от специализиран въздушен транспорт, чрез взаимодействие с Държавния авиационен оператор, центровете за спешна медицинска помощ, лечебните заведения, структурите на Министерството на вътрешните работи, регионалните здравни инспекции, Министерството на здравеопазването и други държавни институции. Предвижда се в ЦСМПВ да се осъществява обучение на специализанти по спешна медицина и да се провеждат курсове за продължителна квалификация на медицински специалисти, след издаване на одобрение от министъра на здравеопазването, по установения ред.

Не на последно място, с приемането на Правилник за устройството и дейността на Център за спешна медицинска помощ по въздуха ще бъде създадена система за управление на процесите, в резултат на която се очаква да бъде осигурена висококачествена услуга в интерес на потенциалните потребители.

Цели, които нормативният акт си поставя:

Целта на проекта на правилник е създаване на ясен регламент за реда и начина на работа, свързан с оказването на спешна медицинска помощ на лица в спешни състояния, за които е необходим транспорт по въздух.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За изпълнение на предложения проект на правилник има необходимост от допълнителни разходи/трансфери/други плащания. Създаването на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха, е съпроводено с промени в числеността на Центровете за спешна медицинска помощ. По бюджета на Министерството на здравеопазването са необходими средства в размер на 8 500 000 лева на годишна база. По бюджета на Министерството на здравеопазването ще са необходими допълнителни средства над одобрените разходни тавани, разчетени при изготвянето на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2025 г.   

Очаквани резултати:

С приемането на Правилника за устройството и дейността на Център за спешна медицинска помощ по въздуха ще се създаде организация на спешната медицинска помощ, оказвана по въздух, която до момента е извършвана на територията на страната без нормативна регламентация, без необходимото оборудване и специално обучени кадри за този вид дейност и не е била част от системата за спешната медицинска помощ.

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

След извършена преценка за съответствие с европейското право се установи, че обществените отношения, предмет на проекта на този правилник, не са регламентирани в актове на Европейския съюз. Тяхната уредба е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика.

С оглед на осигуряване на време за структуриране и организиране на дейността на Центъра за спешна медицинска помощ по въздух за незабавно започване на дейността при наличие на вертолети на територията на страната, е необходимо общественото обсъждане да бъде проведено в съкратен 14 (четиринадесет) дневен срок.

 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: gpavlova@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари