Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

 

С наредбата ще се създаде по-голяма яснота за потенциалните кандидати на какви условия следва да отговарят, за да могат да получат подпомагане, при спазване на условия за отпускане на подпомагане по интервенцията. Създава се уредба по какъв начин земеделските стопани могат да заявят подпомагане, размерът на плащанията, които могат да получат, кой компетентен орган има право да им ги предостави и при какви условия може да се стигне до намаления и отказ на плащанията. Уточнява се редът за налагане на административни санкции, които като условия са регламентирани в Закона за подпомагане на земеделските производители.

Очакваните резултати от прилагането на акта са да се създадат на национално ниво условия и ред, по който да се получат плащания във връзка с реализация на дейностите по интервенции в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план. По такъв начин ще се постигнат заложените в този план цели на подпомагането.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони”,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 19.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.6.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 май 2023 г. 14:10:21 ч.
Светодар Кавърджиев

Чл. 51. (1) т.2

Както бях останал с впечатление, целта на ОСП е създаване на конкурентоспособно земеделско производство, щадящо околната среда!
Не извеждането на растително защитни мероприятия, най – вероятно ще доведат до пандемичен взрив на болести и неприятели, който в последствие ще се наложи да преодоляваме с доста позабравени и вече забранени пестициди!
Не поддържането на почвата в оптимална запасеност с основни хранителни елементи, води до:
1. Некачествен или въобще липса на добив
2. Ако една почва не се поддържа, за период от пет години ще се извлекат стотици килограми хранителни вещества /от декар/, липсата на които ще доведе до сериозни деградивни процеси, за преодоляването на които в бъдеще ще се наложи използването на доста повече нетрадиционни практики.
Ето защо, предлаганите методи за опазване на околната среда в т.ч. и почва и води, не само не са природосъобразни, но са и вредни!
Уважаеми Дами и Господа Министри и Директори, Ако не знаете питайте, не е срамно!
Срамно е да творите небивалици!
Тази Наредба, в този си вид стимулира „Земеделските производители“, които не работят за да произвеждат продукция, а за субсидии!
Това ли е целта ви?