Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

 

С проекта на наредба се регламентира приложението на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, като се посочва, кои са допустимите бенефициенти, на какви условия трябва да отговарят, по какъв начин могат да заявят подпомагане, размерът на плащанията, които могат да получат, кой компетентен орган има право да им ги предостави и при какви условия може да се стигне до намаления и отказ на плащанията.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“,

 Министерство на земеделието

 Електронни адреси:

 rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 19.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.6.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 юни 2023 г. 08:10:20 ч.
Браншова камара Плодове и зеленчуци

Становище от Браншова камара "Плодове и зеленчуци"

I. Производството на биологично чисти храни и продукти следва да бъде посочено като цел на Наредбата и на интервенцията „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“

В преамбюла на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) No 834/2007 на Съвета е посочено: „Биологичното производство е цялостна система за управление на селското стопанство и производството на храни, в която се съчетават най-добри практики по отношение опазването на околната среда и действията в областта на климата, висока степен на биологично разнообразие, опазване на природните ресурси и прилагане на високи стандарти за хуманно отношение към животните и високи стандарти за производство, съобразени с търсенето от все по-голям брой потребители на продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и процесиПо този начин биологичното производство изпълнява двойна обществена роля, като, от една страна, обезпечава един специфичен пазар, отговарящ на търсенето на потребителите на биологични продукти, а, от друга страна, предоставя обществено достъпни блага, които допринасят за опазване на околната среда и хуманно отношение към животните, както и за развитие на селските райони. 

            Във връзка с посочените цели в на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета предлагаме добавяне на нова т. 5 в чл. 2 от Наредбата със следната редакция:

            „5. Насърчаване производството на биологично чиста земеделска продукция, насочена към производството на биологични продукти на пазара.“

 растежа

II. Въведеното изискване в чл. 39, ал. 1 от Проекта на Наредбата ограничава подпомагането на новосъздадени многогодишни култури до встъпването им в плододаване.

В чл. 39, ал. 1 от Наредбата е предвидено: „Бенефициентите по операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“, за всяка година от периода на многогодишния си ангажимент трябва да:

1. имат произведена биологична продукция от заявения земеделски парцел, формиращ размера на подпомагането в годината на издаването на сертификата; 

2. имат реализирана биологична продукция от всяка заявена култура, формираща размера на подпомагане.“

Предвидените изисквания в чл. 39 от Наредбата не са съобразени със спецификата при отглеждане на трайни насаждения, които встъпват в плододаване в определен период след тяхното засаждане. 

Така например е възможно земеделски производител да е засадил нови трайни насаждения върху биологично сертифицирани площи, които все още да не са встъпили в плододаване. Въведеното в чл. 39, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредбата изискване за наличие на произведена биологична продукция от заявения земеделски парцел и реализирана продукция от всяка заявена култура изключват от възможността за подпомагане тези площи, върху които земеделският производител е извършил засаждане на трайни насаждения, които все още не са встъпили в плододаване, което от една страна се явява несправедливо предвид неравното третиране на , и от друга – се отклонява от целта на Наредбата, а именно: да стимулира земеделските производители да произвеждат биологична продукция, като им се предостави компенсаторно подпомагане. Безспорно отглеждането на овощни насаждения по правилата на биологичното земеделие до встъпването им в плододаване е свързано с увеличени разходи от една страна, и от друга – удължава срокът за встъпване в плододаване и количеството произведена продукция в сравнение с отглежданите по конвенционален способ, при които е позволено използване на торове и препарати, подпомагащи развитието и количеството произведена продукция.

Във връзка с посоченото предлагаме изискването на чл. 39, ал. 1 от Наредбата да не се прилага по отношение на заявени за подпомагане многогодишни култури, които не са встъпили в плододаване.

Предлагаме създаването на нова ал. 3 на чл. 39 със следната редакция:

(3) Изискванията на ал. 1 не се прилагат по отношение на заявени за подпомагане парцели, върху които са засадени многогодишни култури до встъпването им в период на реколтиране.“

19 юни 2023 г. 08:11:02 ч.
Браншова камара Плодове и зеленчуци

Становище от Браншова камара "Плодове и зеленчуци"

III. Изискването за реализирана биологична продукция, посочено в чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредбата следва да бъде проследено до краен биологичен продукт, предлаган на пазара.

Целта на политиката на Европейския съюз е да се насърчи земеделските производители да прилагат щадящи околната среда земеделски практики, както и производството на биологични храни или продукти.

Въведеното изискване в чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредбата заявилите подпомагане земеделски производители да имат реализирана биологична продукция от всяка заявена култура следва да бъде допълнено с изискването произведената продукция да е реализирана или преработена в краен биологичен продукт, предлаган на пазара, с което ще се постигне целта на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета биологичното производство да изпълнява една от двете основни цели на политиката на ЕС за биологичното земеделие, а именно: производство на биологични продукти за потребителите. 

Предлагаме създаването на нова т. 3 на чл. 39, ал. 1 със следната редакция:

„3. Произведената продукция е реализирана на пазара в първичен или преработен вид като биологичен продукт.“

IV. Площите, върху които са нанесени вреди от трети лица или е налице не следва да бъдат изключени от подпомагане.

В чл. 43 е предвидено задължение за земеделските стопани при нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него, да уведомят писмено ДФЗ, в срок от 30 работни дни от настъпване на събитието.

До колкото посочените събития се явяват непредвидени и непредвидими, то следва да се предвиди, че за съответната стопанска година заявеното подпомагане за засегнатите площи следва да бъде изплатено, както и право на бенефициера да ги изключи за следващите кампании от многогодишния ангажимент, без да се прилага правилото на чл. 27, ал. 1 и 2, съответно – без да се налага санкцията по чл. 88 от Наредбата.

 

V. Да се въведат единни правила за финансовите условия за подпомагане като се въведат единни механизми за намаляване размерите на годишното плащане в случаите на идентифициран риск от недостиг или изчерпване на предвидените средства.

В чл. 44, ал. 4 и 5 от Наредбата са предвидени два различни подхода за намаления на годишното плащане по интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, като в ал. 4 е предвидена възможност министърът на земеделието да намалява годишните плащания, без да са въведени критерии или механизми за това намаление, докато в ал. 5 е предвидена възможност за намаляване на плащанията пропорционално.

Предлагаме да се предвиди ясен и прогнозируем механизъм за извършване на намаленията в различните хипотези на чл. 67 от ЗПЗП, като се приложи предвиденият в ал. 5 механизъм за пропорционално намаление на изчислената финансова помощ по дадена интервенция на всички бенефициенти въз основа на разполагаемите финансови средства в бюджета за съответната интервенция за съответната година.

Предлагаме чл. 39, ал. 4 да отпадне от окончателната редакция този член и чл. 39, ал. 5 да придобие следната редакция (новите текстове са подчертани):

(5) В съответствие с чл. 67, ал. 2, 3 и 4 от ЗПЗП във връзка с условията в Стратегическия план ДФЗ може да приложи пропорционално намаление на изчислената финансова помощ по дадена интервенция на всички бенефициенти въз основа на разполагаемите финансови средства в бюджета на съответната интервенция за съответната година.

19 юни 2023 г. 08:26:48 ч.
Браншова камара Плодове и зеленчуци

Становище от Браншова камара "Плодове и зеленчуци"

VI. Въведените правила за намаления на финансовото подпомагане по отношение на плодове и зеленчуци следва да отпадне или да бъде определено по правилата, приложими за полските култури и маслодайната роза.

В чл. 50 от Наредбата е предвидено финансовото подпомагане за културите от сектор „Плодове и зеленчуци“ да бъде определено по правилата на ал. 1, с намаления за площите над 50 ха.

Намираме за неправилно и необосновано посочените дегресивни ставки е необосновано да се прилагат в тези сектори от биологичното растениевъдство, които произвеждат биологична продукция като краен продукт, каквито са производителите на плодове и зеленчуци.

Предлагаме правилата за намаления на финансовото подпомагане да не се прилагат по отношение на културите от сектор „Плодове и зеленчуци“.

Алтернативно, предлагаме по отношение културите от сектор "Плодове и зеленчуци" да бъдат прилагани правилата на чл. 50, ал. 2, а именно: за площите до 100 ха включително подпомагането да е в размер на 100 на сто от годишното плащане на хектар с посочените в т. 2 и 3 правила за намаления.

Аргумент за посочената промяна е от една страна относително малкият брой стопанства, отглеждащи повече от 50 ха от културите плодове и зеленчуци, което ще има за резултат и незначителен ефект за годишния бюджет по интервенцията "Биологично растениевъдство", и от друга - въведеното правило за дегресивни ставки на подпомагане за площите над 50 ха ще демотивира разширяването на съществуващите стопанства, които отглеждат плодове и зеленчуци по биологичен способ на площ по-малка от 50 ха предвид липсата на предвидените в интервенцията стимули за подпомагане.