Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол

 

С приемането и прилагането на наредбата се очаква да се постигнат следните резултати:

- Създаване на всички необходими условия за правилното администриране на интервенциите, включени в Стратегическия план;

- Улесняване на процеса на подаване на заявления за подпомагане, чрез предоставяне на предварителни данни, съдържащи цялата актуализирана информация, която е от значение за бенефициентите;

- Извършване на проверки на бенефициентите чрез оценка на спазването от тях на критериите за допустимост и на други условия, както и на задълженията, определени в Стратегическия план и приложимите правила на Европейския съюз;

- Създаване на електронни средства за комуникация между бенефициента и управляващите органи, гарантиращи надеждността на предаваните данни;

- Поетапно внедряване на техническите функционалности на системата за мониторинг на площта;

- Извършване на оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата за мониторинг на площта.

Предлага се също и изменение в Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Директни плащания“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 NPetrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 23.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.6.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 май 2023 г. 12:06:00 ч.
tzviatkov

Предложения

„Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за създаване, поддържане, достъп и ползване на:

5. интегрирана информационна система (електронна база данни);

7. система за мониторинг на площ;

8. система за геопространствени заявления и за заявления въз основа на броя на животните;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Привеждане в съответствие наименованията на системите с тези по ЗПЗП(чл. 30)

ОСНОВАНИЕ:

Посочените наименования на системите не съответстват на тези по закон и възниква противоречие между наредбата и закона.

 

30 май 2023 г. 12:06:43 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 2. Член 2 се изменя така:

„Чл. 2. (1) Системите по чл. 1 се създават и поддържат:

1. по т. 1, 4, 5, 6, 7, и 8 - от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ);

2. по т. 2 - от Министерството на земеделието (МЗм);

3. по т. 3 - от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

(2) Системите по ал. 1 се изграждат и поддържат въз основа на електронни регистри и геопространствена информация.“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Параграфът да отпадне, включително и да се премахне и члена от наредбата

ОСНОВАНИЕ:

1. Предложеният параграф не указва прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен(ЗПЗП), а повтаря негово съдържание. Условието е записано в чл. 7, ал. 2 от ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

2. Промяната в ЗПЗП ще налага и промяна на текста и в наредбата защото са с дублирано съдържание.

 

30 май 2023 г. 12:06:58 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 3. В чл. 3 ал. 2 и 3 се изменят така:

„(2) Регистърът на кандидатите за подпомагане се създава въз основа на заявленията за подпомагане и съдържа следните данни за кандидата, неговото стопанство и дейност:

1. за кандидати физически лица:

а) собствено име, презиме и фамилия;

б) ЕГН или ЛНЧ;

в) код по БУЛСТАТ;

г) дата на раждане;

д) пол;

е) данни за контакт (адреси, телефони, електронна поща и т.н.);

ж) IBAN и BIC;

з) роля в системата (земеделски стопанин, преработвател, търговец, организация на производители и др.);

и) дата на регистрация;

к) уникален регистрационен номер в регистъра на кандидатите;

л) други данни, които го идентифицират;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. букви „в-д“ да отпаднат

2. изброяването по буква „е“ да е край и изчерпателно за целите на закона и да отпадне „и т.н.“

3. изброяването по буква „з“ да е край и изчерпателно за целите на закона и да отпадне „и др.“

4 буква „л“ да отпадне

 

ОСНОВАНИЕ:

1. Данните да се получават служебно от МВР, чрез връзка с посоченото по буква „б“ ЕГН, въз основа на чл. 23 от ЗПЗП безплатно, защото е необходимо за прилагането му.

2. Наличието на „и т.н.“ дават възможност да се изискват необоснован обем други данни, които не са нужни за прилагане на закона

3. Ролите трябва да са ясни при създаване на системата, защото всяко изменение след това е свързано с разходи за промяна на базата с данни и логиката на работата на система, а това са разходи, които не са мотивирани в доклада към НИД.

4. Липсват мотиви и условия, които трябва да доказват данните по буква „л“ във връзка с прилагането на закона, което е предпоставка за безконтролна административна тежест върху бизнеса при прилагане на наредбата. Следва еднозначно да е идентифицирана изискваната информация и за какви цели по прилагане на закона е нужна.

 

 

30 май 2023 г. 12:07:11 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 3. В чл. 3 ал. 2 и 3 се изменят така:

„(2) Регистърът на кандидатите за подпомагане се създава въз основа на заявленията за подпомагане и съдържа следните данни за кандидата, неговото стопанство и дейност:

2. за кандидати юридически лица и еднолични търговци:

а) наименование;

б) юридически статус;

в) код по БУЛСТАТ;

г) единен идентификационен код (ЕИК);

д) представител - физическо лице за връзка (управител, лице за контакти и др.);

е) данни за контакт (адреси, телефони, електронна поща и т.н.);

ж) IBAN и BIC;

з) роля в системата (земеделски стопанин, преработвател, търговец, организация на производители и др.);

и) уникален регистрационен номер в регистъра на кандидатите;

к) други данни, които го идентифицират.

3. данни за стопанството за кандидата.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. букви „а-б, е“ да отпаднат

2. изброяването по буква „д“ да е край и изчерпателно за целите на закона и да отпадне „и др.“

3. изброяването по буква „з“ да е край и изчерпателно за целите на закона и да отпадне „и др.“

4 буква „к“ да отпадне

5 буква „з“ да отпадне

ОСНОВАНИЕ:

1. Данните да се получават служебно от регистрите към АП, чрез връзка с посочените по букви „в-г“ идентификатори, въз основа на чл. 23 от ЗПЗП безплатно, защото е необходимо за прилагането му.

2. Наличието на „и др.“ дават възможност да се изискват необоснован обем други данни, които не са нужни за прилагане на закона

3. Ролите трябва да са ясни при създаване на системата, защото всяко изменение след това е свързано с разходи за промяна на базата с данни и логиката на работата на система, а това са разходи, които не са мотивирани в доклада към НИД.

4. Липсват мотиви и условия, които трябва да доказват данните по буква „к“ във връзка с прилагането на закона, което е предпоставка за безконтролна административна тежест върху бизнеса при прилагане на наредбата. Следва еднозначно да е идентифицирана изискваната информация и за какви цели по прилагане на закона е нужна.

5. Данните се попълват и са налични в друг регистър по наредбата и не следва да се дублират в този, а е достатъчно да се изгради връзка с външния.

 

 

30 май 2023 г. 12:07:35 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 3. В чл. 3 ал. 2 и 3 се изменят така:

(3) Регистърът на заявленията за подпомагане и на исканията за плащане съдържа следните данни за подадените от кандидата заявления за участие в схемите, мерките и интервенциите за подпомагане:

1. данните по ал. 2, т. 1 или т. 2;

2. схемите, мерките и интервенциите, включени в заявлението.“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Промяна на текста на ал. 3 с цел да се посочи, че регистърът съдържа връзки към регистрите по ал. 2, т. 2 и т. 2 и регистрите на схемите, мерките и интервенциите

ОСНОВАНИЕ:

Посочените два регистъра са резултатни от данните на регистрите по точки 1 и 2 не следва да съдържат налични данни от други регистри.

Ако се предвижда друга информация, която не е налична двата регистъра по точките- трябва да се опише и само тя да остане за целите на регистъра.

 

30 май 2023 г. 12:07:46 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „Разплащателната агенция“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие“, а думата „заявките“ се заменя с „исканията“;

б) в т. 1 съкращението „РА“ се заменя с „ДФЗ“.

2. В ал. 2 думите „Разплащателната агенция“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие“, а думата „осигуряване“  се заменя с „обезпечаване“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. В буква „б“ да се добави текст, с който се задължава ДФЗ да одобри и публикува на електронната си страница стратегията

2. Да се добави нов текст, с който се задължава ДФЗ да публикува „установени правила и процедури за информационни системи и бази данни във фонда“, които не защитават сигурността на информационните системи, които се ползват в него.

3. Да се добави нов текст, с който изчерпателно се посочват стандартите по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредбата.

4. Да се добави нов текст към ал. 2 на чл. 4 от Наредбата, с които ДФЗ се задължава да прилага стратегията и правилата по ал. 1 на същия член при „хардуерното и софтуерното осигуряване на системата“

ОСНОВАНИЕ:

1. Стратегията не е налична за публичен достъп, което предполага, че не е създаване и приета

2. Липсва публична информация как ДФЗ работи за намаляване на административната тежест върху бизнеса спрямо ползваната в системите информация, както и какви данни и при какви условия предава „отворени данни“ към националния портал за това. Същото така се ограничава и контрола върху разходите на ДФЗ за регистрите и системите, което не е оценено в доклада към НИД

3. Трябва да се прилага обществен контрол върху ползваните стандарти от ДФЗ с цел публичност за сигурността на системите, както и разходите за сертифициране по тях, което не е мотивирано в проекта на доклад към НИД

4. Липсва задължение ДФЗ да спазва посочените условия, които пряко са свързани с избора на софтуер и хардуер на системите, както и разходите за неговото осигуряване и поддържане, което не е мотивирано в проекта на доклад към НИД

 

30 май 2023 г. 12:07:55 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 5. В чл. 5 съкращението „РА“ се заменя с „ДФЗ“, а думите „Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП)“ се заменят със „(ЗПЗП).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се включи текст, с който се посочва и автоматизирано попълване на данни от външни системи и регистри.

ОСНОВАНИЕ:

Текстът на члена не е предложен за промяна, а измененията с НИД са свързани и с автоматизирано ползване на информация от външни системи и с цел намаляване на административната тежест върху бизнеса.

 

 

30 май 2023 г. 12:08:08 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 34. В Глава седма СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ чл. 30-32 се изменят така:

„Чл. 30. (1) Системата за електронни услуги съдържа данни и възможност за:

1. идентификация на лица, площи и животни;

2. визуализация на геопространствени обекти;

3. визуализация на оперативна информация по заявени схеми, мерки и интервенции за подпомагане;

4. връчване на издадени индивидуални административни актове;

5. генериране на общи и специфични електронни документи;

6. подаване на заявления за подпомагане и искания за плащане по интервенциите, включени в Стратегическия план, съгласно  чл. 52, ал. 3 от ЗПЗП;

7. осъществяване на комуникация между органите по чл. 52, ал. 1 от ЗПЗП и кандидатите или бенефициентите по отношение на подпомагането.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. В предложението за чл. 30 да се премахне „и възможност“

2. Да се включи определение за „геопространствени обекти“

3. Да се опише обхвата на „оперативна информация“

5. Изчерпателно да се опишат общите и специфични документи, които трябва да се предоставят от системата.

ОСНОВАНИЕ:

1. Възможността не задължава, а предполага и липсата на съдържание в системите

2. Ползва се термин, за който липсва определение или насока към нормативен акт, в който е налично такова

3. Липсата на обхват на информацията може субективно да се тълкува и ограничава, което да води до административна тежест за бизнеса поради невъзможност да ползва данни, които са налични в системите

5. Липсата на обхват на видовете документи може субективно да се тълкува и ограничава, което да води до административна тежест за бизнеса поради невъзможност да ползва данни, които са налични в системите

 

30 май 2023 г. 12:08:20 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 34. В Глава седма СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ чл. 30-32 се изменят така:

„Чл. 30.

(2) Системата се използва за:

1. визуализиране на публична информация, свързана със схемите, мерките и интервенциите за подпомагане, администрирани от Държавен фонд „Земеделие“ и Управляващия орган на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., наричан по-нататък Стратегическия план;

2. визуализиране на индивидуална информация, електронно генериране и подаване на данни и документи, касаещи схеми, мерки и интервенции за подпомагане, администрирани от Държавен фонд „Земеделие“ и Управляващия орган на Стратегическия план;

3. осигуряване на интеграция с други регистри, поддържани от държавни или общински администрации за получаване по служебен път на необходимата информация от съответния първичен регистратор на данни.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

0. Системата да се ползва и за промяна на индивидуална информация за СЗ, кандидатите и бенефициентите

1. Да се опише приложимия обхват на „публична информация“

2. Да се опише приложимия обхват на „индивидуална информация“

ОСНОВАНИЕ:

0. Предложението е само за визуализация, а трябва да се даде възможност потребителите на системата да могат и да променят неактуални данни в нея, като тази промяна да подлежи на верификация от упълномощени нейни потребители с дадени права за това.

1. Липсата на обхват на информацията може субективно да се тълкува и ограничава, което да води до административна тежест за бизнеса поради невъзможност да ползва данни, които са налични в системите

2. Липсата на обхват на информацията може субективно да се тълкува и ограничава, което да води до административна тежест за бизнеса поради невъзможност да ползва данни, които са налични в системите

 

 

30 май 2023 г. 12:08:38 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 34. В Глава седма СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ чл. 30-32 се изменят така:

Чл. 31.

(4) Регистрацията по ал. 3 се потвърждава от потребителя, когато се извършва с неговия личен Квалифициран електронен подпис (КЕП) или от длъжностно лице в Областна дирекция на ДФЗ при лично посещение от потребителя, при липса на КЕП.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Регистрация с КЕП да е достатъчна за нейното потвърждение, верификация от системата и отключване за ползване в пълен обхват

ОСНОВАНИЕ:

Премахване на всички формалности при регистрация с КЕП, включително и посещение в ДФЗ за нейното активиране за ползване

 

30 май 2023 г. 12:08:49 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 34. В Глава седма СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ чл. 30-32 се изменят така:

Чл. 32.

(4) Държавен фонд „Земеделие“ или Управляващия органи на Стратегическия план не изискват от кандидатите и бенефициентите да предоставят чрез СЕУ или по друг начин документи или копия на документи, информацията от които вече е въведена в ИСАК в структуриран вид.

(6) Органите по ал. 4 се задължават да предоставят на кандидатите и на бенефициентите по Стратегическия план възможност за кандидатстване и отчитане на проекти по електронен път чрез СЕУ и да ги информират по подходящ, разбираем и достъпен начин за това.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да отпадне „в структуриран вид“

2. Да се преномерира алинеята

ОСНОВАНИЕ:

1. Да не се изисква никаква информация, която вече е налична в МЗм или ДФЗ, като тези структури да се задължават да структурират информацията и въведат в ИСАК.

2. Непоследователна номерация на алинеята

 

 

30 май 2023 г. 12:09:30 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 35. В Глава седма СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ се създават чл. 33-41:

Чл. 35. Идентифицирането в системата на представителите на Държавен фонд „Земеделие“, на Управляващия орган на Стратегическия план, на кандидатите и на бенефициентите се осъществява чрез потребителско име и парола и/или чрез квалифициран електронен подпис.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да отпадне „чрез потребителско име и парола и/или“

ОСНОВАНИЕ:

Само с КЕП ще се гарантира сигурността на ползване на системата и данните в нея, включително и се ограничават последиците от „хакване“ на профила и защита на Стратегическия план чрез АПК/НПК/НК.

 

30 май 2023 г. 12:09:50 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 35. В Глава седма СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ се създават чл. 33-41:

Чл. 37. (1) Електронен документ и/или електронно изявление и/или комуникация се считат за получени от Държавен фонд „Земеделие“ или от Управляващия орган на Стратегическия план, кандидат или бенефициент с изпращането му в СЕУ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„с изпращането му в СЕУ“ да се замени с „с изпращането му в СЕУ и надлежно удостоверяване от системата, че са въведени в нея“

ОСНОВАНИЕ:

Дата на получаване на документите трябва да се удостоверя чрез изрично съобщение на системата за тяхното получаване и въвеждане в нея, което да съдържа дата и час.

 

 

§ 35. В Глава седма СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ се създават чл. 33-41:

Чл. 37.

(7) Бенефициентите изпращат отговор, когато такъв се изисква, в срок до 15  дни. Сроковете за отговор започват да текат от деня следващ връчването по ал. 6.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се добавят и кандидатите

2. Срокът от 15 дни да се увеличи на 15 работни дни.

ОСНОВАНИЕ:

1. Липсват кандидатите, до които може да се изискват също обяснения и документи

2. Опитът от изминалите ПРСР показва практика на ДФЗ да изпраща искания на документи в петък, след 16.00ч., което отнема реални два дни от срока, който е предоставен за отговор.

 

30 май 2023 г. 12:10:00 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 35. В Глава седма СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ се създават чл. 33-41:

Чл. 37.

(8) След изтичането на срока за отговор по ал. 7 бенефициентите нямат право да предоставят документи и информация. Предоставените документи и информация след изтичането на срока по ал. 7 или на такива, които не са изрично изискани, се считат за неполучени от органите по чл. 52, ал. 1 от ЗПЗП и не подлежат на разглеждане. Не се разглеждат и документи, които не са изпратени чрез СЕУ.

(9) Комуникацията на бенефициентите с органите по ал. 8 се извършва чрез индивидуалния профил на кандидата.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В двете алинеи да се включат и кандидатите

ОСНОВАНИЕ:

Липсват кандидатите, от които може да се изискват също обяснения и документи

 

 

 

§ 35. В Глава седма СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ се създават чл. 33-41:

Чл. 38. Бенефициентът е длъжен да съобщи на Държавен фонд „Земеделие“ или на Управляващия орган на Стратегическия план всички промени, свързани с представителната му власт  и с адреса на електронната му поща.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се включат и кандидатите

2. Представителната власт да се следи автоматично от системата чрез промени в ТР

3. Да се определи срок за уведомяване, за промяната на електронната поща, като до този момент за системата е валидна текущата поща

ОСНОВАНИЕ:

1. Задължението трябва да бъде и за кандидати, които са кандидатствали по интервенции по СП

2. Системата може автоматизирано да следи за представителната власт в ТР, като това не трябва да налага създаване и подаване на никакви документи

3. Липсата на срок е липса на задължение

 

 

30 май 2023 г. 12:10:20 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 35. В Глава седма СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ се създават чл. 33-41:

Чл. 39. (1) Проектите на документите по чл. 68, ал. 2 от ЗПЗП се публикуват в СЕУ.

(2) Всички заинтересовани лица подават своите писмени възражения и предложения в срока по чл. 68, ал. 3 от ЗПЗП, посредством СЕУ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Документите по ал. 1 да се публикуват в деня на публикуването им на сайта на МЗм

2. Достъпът до СЕУ да се разшири чрез свободен достъп и за всички „Всички заинтересовани лица“

ОСНОВАНИЕ:

1. Публикуването на документи само в СЕУ е ограничение за публичността на Стратегическия план и начина на неговото изпълнение, като трябва да се съобразява със срока на публикуване и на сайта на МЗм за да има равнопоставеност между субектите

2. Липсата на такъв свободен достъп ще ограничи достъпа за възражения и предложения на „Всички заинтересовани лица“

 

 

 

§ 35. В Глава седма СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ се създават чл. 33-41:

Чл. 40. След тяхното утвърждаване по чл. 68, ал. 5 от ЗПЗП, документите и измененията в тях се публикуват в СЕУ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Документите да се публикуват и на сайта на МЗм

ОСНОВАНИЕ:

1. Публикуването на документи само в СЕУ е ограничение за публичността на Стратегическия план и начина на неговото изпълнение, като трябва да се съобразява със срока на публикуване и на сайта на МЗм за да има равнопоставеност между субектите

 

 

 

§ 35. В Глава седма СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ се създават чл. 33-41:

Чл. 41.

(2) Всички искани разяснения и отговорите по тях по чл. 68, ал. 4 от ЗПЗП се публикуват в СЕУ.“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Документите по ал. 2 да се публикуват и на сайта на МЗм

ОСНОВАНИЕ:

1. Публикуването на документи само в СЕУ е ограничение за публичността на Стратегическия план и начина на неговото изпълнение, като трябва да се съобразява със срока на публикуване и на сайта на МЗм за да има равнопоставеност между субектите

 

30 май 2023 г. 12:10:34 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 38. Създава се Глава десета ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. с чл. 46 - 54:

„Глава десета

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 Г.

 

 

Чл. 47. Всички открити за кандидатстване процедури, публикуваните за тях документи по чл. 68, ал. 2 от ЗПЗП и разясненията по чл. 68, ал. 4 от ЗПЗП  са видими и за нерегистрирани в СЕУ потребители.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Документите да бъдат достъпни, а не само видими

2. Да се включи и правото на справки по всички процедури и проектни предложения, включително и да се включи „Open data“ за всички проекти по процедурите с всички обработвани по тях данни.

3. В обхвата на документите да се включат и резултатите от общественото обсъждане на документите по процедурите.

ОСНОВАНИЕ:

1. Видимостта не гарантира достъпно на документите

2. Не е включена възможност, която е аналогична на ИСУН ( https://2020.eufunds.bg -> СПРАВКИ ), за видовете справки

3. Не са включени резултатите от общественото обсъждане на документите, които трябва да се публикуват заедно с образците на документите при отваряне на процедурите.

 

 

30 май 2023 г. 12:10:52 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 38. Създава се Глава десета ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. с чл. 46 - 54:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В предложеният параграф да отпаднат всички текстове, които са свързани с искане за плащане

ОСНОВАНИЕ:

Действията, които са свързани с искане за плащане, са включени в § 39

 

 

 

§ 38. Създава се Глава десета ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. с чл. 46 - 54:

 

Чл. 48. (1) Потребител,  регистриран по чл. 31, ал. 3 в СЕУ има право да извършва следните действия:

2. да опише и да приложи към заявлението за подпомагане или искането за плащане всички допълнителни документи;

9. да подписва административен договор;

10. да подписва допълнителни споразумения към административен договор.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. От точка 2 да отпадне „да опише“ и „допълнителни“

2. По точка 3 да се даде определение или да се разпише какво е електронен документи и спрямо кой нормативен акт се определя като такъв

3. В точки 9 и 10 да се включи получаване на проектите на документите, които при одобрение ще бъдат подписани от негова страна

ОСНОВАНИЕ:

1. Системата трябва да предлага задължителен избираем списък с изисканите документи и да не се дава възможност на Кандидата/Бенефициента да описва какво прилага. За да се пише за допълнителен документ следва да има искане от Комисията за такъв. Всичко документи, които се прилагат са спрямо УК или УИ и са със задължителен характер

2. Ползва се термин, който не е еднозначно определен

3. Подписването трябва да следва получаването и одобрението на документите

 

30 май 2023 г. 12:11:06 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 38. Създава се Глава десета ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. с чл. 46 - 54:

Чл. 48.

(2) Потребителите по ал. 1 имат право да упълномощават други регистрирани потребители в СЕУ да извършват действията по ал. 1, като и други действия, предвидени по интервенциите, включени в  Стратегически план.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да отпадне „, като и други действия, предвидени по интервенциите, включени в  Стратегически план“

ОСНОВАНИЕ:

1. Упълномощените лица не могат да имат по- голям обхват права от тези, които са ги упълномощили и са ограничени само в действията по ал. 1. В точката трябва да се предвидят всички възможни действия по интервенции, защото съставителите на проекта на НИД следва да са наясно с тях, при условие, че правят предложения за промени.

 

 

§ 38. Създава се Глава десета ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. с чл. 46 - 54:

Чл. 50.

(3) След попълване на заявлението за подпомагане или искането за плащане,  прикачване на всички изискуеми документи и приложения, заявлението или искането се подписват електронно, и за да се счита за подадено, следва да се премине през етап „Подаване“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се опише точно и еднозначно подписването и да се премахнат наименования на етапи

2. Да се включи задължение на системата да извършва предварителна проверка за грешки при попълване на заявлението/искането

ОСНОВАНИЕ:

1. Да се опише какво се има в предвид под „подписва електронно“ и с какви средства се извършва това. Включването в алинеята на име на етап е предпоставка за изменение на Наредбата, при промяна на това наименование в бъдеща промяна на системата. Допълнително преди този именован етап има други етапи, които не са включени със своите наименования.

2. Системата да извършва предварителна проверка за допустимост на подаване на заявлението/искането спрямо условия на процедурата, като ограничава кандидата/бенефициента да допусне греша спрямо тези условия. Предложението е аналогично на проверка в ИСУН преди подаване

 

 

30 май 2023 г. 12:11:20 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 38. Създава се Глава десета ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. с чл. 46 - 54:

Чл. 52. (1) Системата по чл. 1, ал.1, т. 8 предоставя в индивидуалния профил на кандидата предварителни данни за заявление за подпомагане с информация от системите, по чл. 1, ал. 1, т. 1 - 3 и т. 7, или от друга система по чл. 30, ал. 2. т. 3.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Предварителните данни да се заменят с попълване в заявлението

2. В системите за информация да се добави и тази по т. 5

ОСНОВАНИЕ:

1. Съответствие с ал. 2, от която се разбира, че данните са вече автоматично попълнени

2. Системата по точка 5 е обобщаваща на всички останали системи с данни

 

 

 

§ 38. Създава се Глава десета ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. с чл. 46 - 54:

Чл. 52.

(3) Личните данни и структурираната информация, налични в ИСАК се попълват автоматично в заявлението за подпомагане или искането за плащане, като кандидатите, при промяна могат да коригират част от тях,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Корекция да може да се прави и от бенефициента

2. Текстът „при промяна могат да коригират част от тях“ да се промени на „при промяна могат да коригират личните данни“

ОСНОВАНИЕ:

1. Не е обосновано изключването на бенефициента от възможност за корекция на личната информация. Трябва да са равнопоставени

2. Кандидатите/Бенефициентите трябва да могат да коригират личната информация, която е автоматично попълнена в заявлението/искането, за да бъде достоверна към момента на тяхното подаване

 

30 май 2023 г. 12:11:31 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 38. Създава се Глава десета ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. с чл. 46 - 54:

Чл. 53. (1) Подаденото заявление за подпомагане може да бъде оттеглено чрез ИСАК.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Оттеглянето да бъде чрез системата, пред която е подадено

2. Да се включи и оттегляне на искане за плащане

ОСНОВАНИЕ:

1. Различава се система за подаване от системата за оттегляне, независимо че е част от ИСАК. Ако остане трябва да се включат нови текстове чрез каква функционалност и стъпки трябва да стане това, включително и през какви оторизации се преминава.

2. Липсва възможност за оттегляне на искане за плащане, а трябва да има такава възможност, при определени за това условия

 

 

 

§ 38. Създава се Глава десета ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. с чл. 46 - 54:

Чл. 53.

(2) След получаване на съобщение в СЕУ от Държавен фонд „Земеделие“, кандидатът за подпомагане може да измени заявлението по ал. 1. Изменението се извършва чрез индивидуалния профил на кандидата, от който е подадено заявлението за подпомагане.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да отпадне

ОСНОВАНИЕ:

Не става ясно какво може да се променя в подадено искане за оттегляне на заявление за подпомагане, като то е за оттегляне

 

 

30 май 2023 г. 12:11:42 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 38. Създава се Глава десета ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. с чл. 46 - 54:

Чл. 54.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да отпадне или да се мотивира оставането му, като се опишат разликите дублираните предходни членове и алинеи

ОСНОВАНИЕ:

Дублират се условия и изисквания по предложени предходни членове и алинеи.

 

 

 

§ 38. Създава се Глава десета ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. с чл. 46 - 54:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се добавят нови текстове за оценка на заявленията за подпомагане и свързаните с това действия в системата:

Оценка на заявление за подпомагане

На кандидата се изпраща уведомление системата за установените при проверката за административно съответствие и допустимост/нередовност

Списъкът на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка, се публикуват в системата и на сайта на УО заедно с основанията за недопускане. За недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в списъка, чрез системата. В съобщението се посочват срокът и начинът за възражение посредством системата пред ръководителя на управляващия орган.

Техническата и финансовата оценка на проектните предложения се извършват чрез директно въвеждане на класирането и мотивите за него в системата.

ОСНОВАНИЕ:

Липсва норми за реда за оценка на заявленията за подпомагане спрямо действията и документите, които са свързани със системата

 

 

30 май 2023 г. 12:12:01 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 39. Създава се Глава единадесета ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО ЧЛ. 52, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗПЗП с чл. 55:

„Глава единадесета

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО ЧЛ. 52, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗПЗП

§ 55.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се добави текст за подаване на искането от упълномощено лице

ОСНОВАНИЕ:

Липсва ред за подаване от упълномощено лице, както е при подаване на заявление за подпомагане