Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на ...

 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

 

С прилагане на наредбата се очаква постигането на следните резултати:

- Успешно прилагане през 2023 г. на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023 – 2027 г.;

- Усвояване на предвидения за страната ресурс за финансиране на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план;

- Създаване на всички необходими условия за правилното администриране на интервенциите за директни плащания.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Директни плащания“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 NPetrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 23.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 6.6.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 май 2023 г. 10:57:16 ч.
Ivanov_

Несъответствие със ЗЗР вл. 6, ал. 1, т. 14

В § 17, който въвежда изменение в чл. 46, като създава нова ал. 6 е предвидено следното:

"В чл. 46 се създава ал. 6:

„(6) Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ не по-късно от 15 дни преди края на срока по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (обн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.) актуална извадка на разрешените за пускане на пазара и употреба органични подобрители на почвата, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти, произведени в Република България, от Регистъра на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, за които е издадено удостоверение за пускане на пазара и употреба по ЗЗР. Използването на органичните подобрители на почвата, органичните торове, микробиалните торове и растителните биостимуланти, които не се произведени в Република България и не са включени в Регистъра на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, се подпомага по еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, въз основа на информацията от съдържанието на сертификата или етикета на продукта“.

Това обаче е в противоречие с изискванията на чл. 6 от ЗЗР, който не прави разграничение между  произведени в Република България подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати и такива, произведени в държави от ЕС. Точно обратното чл. 6, ал. 1, т. 14 въвежда, че всички регистрираните торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, за които е издадено удостоверение за пускане на пазара и употреба се вписват в публичен национален електронен регистър, по ла. 1 на чл. 6.

Подобно разграничение противоречи на законодателството на ЕС. Предвиждането на извадки от регистри и тяхното предоставяне е предпоставка за недобри практики и предполага промяна на данните и условията. Наредбата трябва да дава достатъчно информация за задълженията на кандидатите, за да са информирани какво точно трябва да спазват.

29 май 2023 г. 11:38:28 ч.
Ivanov_

Създаване на несъществуващи документи и допълнителна административна тежест

В § 8, 14 и 16, съответно в:

Чл.  25 , ал. 4 се предлага следното: "В ал. 4 след думата „документ“ се добавя „по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ“, а накрая се добавя „и копие от дипломата на агронома“. Приложение 4 към Наредбата за базисните цени на трайните насаждения ясно описва кога влизат в плододаване десертните лозя. МЗМ и ДФЗ да не създават документи, които не носят никаква информация и по този начин да създават допълнителна административна тежест. В заявлението да се предвидят, необходимите данни и информация за типа и формировката, при която се отглеждат десертните лозя и на база на тези данни да се извършва проверка.

Считаме, че това изменение не е целесъобразно.

Чл. 40, ал. 1 се предлага следното: "В чл. 40, ал. 1, т. 2 след думата „вещества“ се добавя „по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ“, а думите „лице, притежаващо квалификация в областта на селското стопанство“ се заменят с „агроном“. Предвид, че контролът върху използването на външни органични подобрители на почвата (торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати) е вменен на БАБХ, считаме, че те следва да установят план за управление на хранителните вещества и неговия образец. Това са специфични практики, които изискват широки експертни познания в областта, които едва ли ДФЗ притежава.

Считаме, че това изменение не е целесъобразно.

Чл. 43, ал. 1 се предлага следното: В чл. 43, ал. 1 след думата „изготвен“ се добавя „по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ“, а думите „с подкрепата на технически компетентни служби или лица, компетентни в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или от зооинженери“ се заменят с „от ветеринарен лекар, зооинженер или агроном“.

От така предложеното изменение обаче не става ясно каква е ролята на ветеринарния лекар, зооинженера или агронома - да изготви плана, който се предоставя или да одобри образеца на изпълнителния директор на ДФЗ. В конкретния случай считам, че плана трябва да бъде изготвен от ветеринарен лекар, зооинженер или агроном, но остава неизяснен въпроса дали ДФЗ може и дали е редно да изготвя такъв образец предвид, че за тези дейности се изисква специфични умения и образование. 

Считаме, че това изменение не е целесъобразно.

По отношение на всички образци считам, че МЗМ следва съвместно със съответните дирекции и агенции, част от неговата структура да изготвят съответните документи, а не да се създават такива само за целите на ДФЗ. Често пъти документите по образец на ДФЗ създават допълнителна административна тежест и разходи за кандидатите, а в повечето случаи и противоречат на законодателството.

05 юни 2023 г. 20:03:25 ч.
fteodosiev

Неясни референтни срокове за категоризация на ПРЗ

Уважаеми дами и господа,

В чл. 41 от Наредбата са предвидени правила за допустимост и изисквания по еко схемата за намаляване използването на пестициди. Една от предвидените практики е употреба в площите само на продукти за растителна защита, които не попадат в първа професионална категория на употреба, като изискването се прилага за фунгициди, инсектициди и пестициди.

Категорията на употреба на продукт за растителна защита се определя при разрешаването му за пускане на пазара, като Българската агенция по безопасност на храните е отговорният орган по издаването на разрешенията. Към момента има редица препарати за растителна защита, които са в процедури по подновяване, като някои от тях ще бъдат прекатегоризирани в рамките на календарната 2023 година.

В тази връзка и с оглед създаване на всички необходими условия за правилното администриране на интервенциите за директни плащания, е нужно поясняване на прилагането на еко схемата, а именно че при определяне на категорията на употребените продукти за растителна защита, се зачита категоризацията им към датата на употреба. Така ще бъдат избегнати административни затруднения за стопани, които например са ползвали набор от продукти от 2-ра професионална категория, които са прекатегоризирани в 1-ва професионална категория на следващ етап през 2023 година.

Предложение за промяна в текстовете по Наредбата:

Към член 41 се създава нова ал. 6:

При прилагане на практиката, определена в чл. 41, ал. 1, т. 2 се зачита категоризацията на употребените инсектициди, хербициди или фунгициди към датата на употребата им, съгласно Дневника за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и при спазване на изискванията за употреба в регистрационния режим.

05 юни 2023 г. 22:41:47 ч.
fteodosiev

Несъответствие на текстове с Регламент № 540/2011

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с процедура по обществени консултации, моля да намерите по-долу становище относно текстове в Наредба 3 за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции на Национална асоциация за биологична растителна защита, органични торове и иновативни технологии

В Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023 – 2027 г. е предвидено прилагане на Еко схема за намаляване на пестицидите. Предвидено е да бъдат изпълнени кумулативно две екологично насочени земеделски практики, свързани с намаляване на количествата на използвани препарати за растителна защита на ниво стопанство, както следва:

1. Прилагане на продукти за растителна защита – инсектициди, хербициди и фунгициди не попадащи в първа професионална категория на употреба.

2. Не прилагане на продукти за растителна защита, които са тотални хербициди включително такива съдържащи глифозат.

3. Прилагане на феромонови уловки с различна гъстота на ха/дка при отглеждане на полски/зърнено житни, маслодайни, технически др. култури и при зеленчуци и плодове.

Точка 2 е задължителна по еко схемата, а точка 1 и 3 са избираеми, като е предвидена възможността за употреба на феромонови уловки и при зърнено житни, маслодайни и технически култури.

В НАРЕДБА № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции в член 41, ал. 1, т. 3 е предвидено:

3. се прилагат феромонови уловки съгласно Списъка на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по активни вещества, публикуван на интернет страницата на БАБХ.

При прилагане на еко схемата и при така формулирания текст, цитираният Списък не е относим към регистрацията на феромонови уловки - за уловките, за които има такова законодателно изискване. Също така не е съобразен фактът, че феромоновите уловки (полови атрактанти) са различни по тип от хранителните примамки и под общия термин феромонови уловки попадат феромони/атрактанти/мониторингови феромони.

Феромоновите уловки (полови атрактанти) са обект на различен ред за регистрация и различен тип употреба от хранителните примамки. Феромоновите уловки съдържат физиологически активни вещества, които се отделят от женските индивиди и техният състав не е активно вещество по смисъла на РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 НА КОМИСИЯТА от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества.

Поради тази причина и съгласно европейското законодателство, феромоновите уловки, които се използват предимно за площи с житни и маслодайни култури няма как да бъдат включени в списък по активни вещества, тъй като техния състав не е обект на регистрация. Феромоновите уловки се използват предимно за житни и маслодайни култури, а хранителните примамки (често наричани още феромони-атрактанти) се използват най-често за плодни дръвчета. Това обстоятелство е видимо и от Списъка на регистрираните Феромони-Атрактанти, а съгласно европейското законодателство, активното вещество в тях е обект на задължителна регистрация, поради което са и регистрирани в БАБХ. Феромоновите уловки пък имат активно вещество, което не е обект на регистрация, съгласно цитирания по-горе Регламент и не са опасни за хората и околната среда.

Ако вземем за пример масово разпространения неприятел Царевичен стъблопробивач - съгласно РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 НА КОМИСИЯТА от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества - атрактантите и от двете групи /ацетати/ и /алкохоли/ са включени като нискорискови. Също в Рег. 265/2018, част С съставът на този атрактант е: 97% цис и 3% транс изомер на 11 тетрадеценилацетат (Синоним: транс-11-тетрадеценил Молекулна формула  С16Н3002).

Това активно вещество се импрегнира в каучуков носител и се нарича дозатор. Всеки дозатор съдържа 3 mg  от посоченото вещество, а съгласно инструкциите на SANCO 2633/2008 условията за употреба включват използване когато са необходими мерки за намаляване на риска. Ацетатната група – част А, към която спада този атрактант, SANCO препоръчва употреба само като атрактант/феромон и не съществува риск за хората и биоразнообразието.

...

05 юни 2023 г. 22:42:13 ч.
fteodosiev

Несъответствие със ЗЗР вл. 6, ал. 1, т. 14 (част 2)

...

Употребата на феромонови уловки има пряко влияние върху прецизното прилагане на ПРЗ и може да доведе до намаляване на количеството ползвани инсектициди, тъй като подпомага стопанствата да определят степента на намножаване на дадения вредител, да контролират периода на влагане и количеството ПРЗ. В този смисъл, практиката отговаря напълно на целите на еко схемата за намаляване на употребата на ПРЗ.

Настоящата формулировка в НАРЕДБА № 3 от 10 март 2023 г. е в разрез с европейското законодателство по отношение на активните вещества и реда за регистрацията им, като се поставя неизпълнимо изискване да бъдат регистрирани активни вещества, които по същество не са обект на регистрация в нито една държава-членка.

На основание приложимото европейско законодателство, Закона за нормативните актове и описаното по-горе, както и спецификата на технологията на феромоновите уловки за различните култури, предлагаме следното прецизиране на текстовете, с оглед осигуряване на оптимална яснота и прецизиране на изискванията за прилагане на интервенциите за подпомагане с директни плащания, както следва:

член 41, ал. 1, т. 3 се изменя с оглед посочването на коректните регистри, поддържани в БАБХ и относими към феромони и атрактанти както следва:

т. 3 се прилагат феромонови уловки, съгласно Списъка на феромони/атрактанти и Списъка на инсектицидите, акарицидите, нематоцидите, биоинсектицидите, родентицидите, лимацидите и феромоните/атрактантите по активни вещества, публикувани на интернет страницата на БАБХ;

член 41, ал. 1, т. 4, създава се нова т. 4:

т. 4 в случай, че използваните по т. 3  уловки съдържат активно вещество, което не попада в обхвата на регистрация, съгласно РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 НА КОМИСИЯТА от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества, площите се подпомагат по еко схемата за намаляване на пестицидите, въз основа на информацията от съдържанието на сертификата или етикета на продукта, от която информация е видно срещу какви неприятели е ползваният феромон/мониторингов феромон/атрактант и при спазване на изискванията в чл. 46.

 

С уважение:

Национална асоциация за биологична растителна защита, органични торове и иновативни технологии

 

 

05 юни 2023 г. 22:45:07 ч.
fteodosiev

Несъответствие на текстове с Регламент № 540/2011 (част 2)

 

Употребата на феромонови уловки има пряко влияние върху прецизното прилагане на ПРЗ и може да доведе до намаляване на количеството ползвани инсектициди, тъй като подпомага стопанствата да определят степента на намножаване на дадения вредител, да контролират периода на влагане и количеството ПРЗ. В този смисъл, практиката отговаря напълно на целите на еко схемата за намаляване на употребата на ПРЗ.

Настоящата формулировка в НАРЕДБА № 3 от 10 март 2023 г. е в разрез с европейското законодателство по отношение на активните вещества и реда за регистрацията им, като се поставя неизпълнимо изискване да бъдат регистрирани активни вещества, които по същество не са обект на регистрация в нито една държава-членка.

На основание приложимото европейско законодателство, Закона за нормативните актове и описаното по-горе, както и спецификата на технологията на феромоновите уловки за различните култури, предлагаме следното прецизиране на текстовете, с оглед осигуряване на оптимална яснота и прецизиране на изискванията за прилагане на интервенциите за подпомагане с директни плащания, както следва:

член 41, ал. 1, т. 3 се изменя с оглед посочването на коректните регистри, поддържани в БАБХ и относими към феромони и атрактанти както следва:

т. 3 се прилагат феромонови уловки, съгласно Списъка на феромони/атрактанти и Списъка на инсектицидите, акарицидите, нематоцидите, биоинсектицидите, родентицидите, лимацидите и феромоните/атрактантите по активни вещества, публикувани на интернет страницата на БАБХ;

член 41, ал. 1, т. 4, създава се нова т. 4:

т. 4 в случай, че използваните по т. 3  уловки съдържат активно вещество, което не попада в обхвата на регистрация, съгласно РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 НА КОМИСИЯТА от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества, площите се подпомагат по еко схемата за намаляване на пестицидите, въз основа на информацията от съдържанието на сертификата или етикета на продукта, от която информация е видно срещу какви неприятели е ползваният феромон/мониторингов феромон/атрактант и при спазване на изискванията в чл. 46.

 

С уважение:

Национална асоциация за биологична растителна защита, органични торове и иновативни технологии