Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на ...

 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

 

С прилагане на наредбата се очаква постигането на следните резултати:

- Успешно прилагане през 2023 г. на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023 – 2027 г.;

- Усвояване на предвидения за страната ресурс за финансиране на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план;

- Създаване на всички необходими условия за правилното администриране на интервенциите за директни плащания.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Директни плащания“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 NPetrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 23.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 6.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 
29 май 2023 г. 10:57:16 ч.
Ivanov_

Несъответствие със ЗЗР вл. 6, ал. 1, т. 14

В § 17, който въвежда изменение в чл. 46, като създава нова ал. 6 е предвидено следното:

"В чл. 46 се създава ал. 6:

„(6) Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ не по-късно от 15 дни преди края на срока по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (обн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.) актуална извадка на разрешените за пускане на пазара и употреба органични подобрители на почвата, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти, произведени в Република България, от Регистъра на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, за които е издадено удостоверение за пускане на пазара и употреба по ЗЗР. Използването на органичните подобрители на почвата, органичните торове, микробиалните торове и растителните биостимуланти, които не се произведени в Република България и не са включени в Регистъра на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, се подпомага по еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, въз основа на информацията от съдържанието на сертификата или етикета на продукта“.

Това обаче е в противоречие с изискванията на чл. 6 от ЗЗР, който не прави разграничение между  произведени в Република България подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати и такива, произведени в държави от ЕС. Точно обратното чл. 6, ал. 1, т. 14 въвежда, че всички регистрираните торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, за които е издадено удостоверение за пускане на пазара и употреба се вписват в публичен национален електронен регистър, по ла. 1 на чл. 6.

Подобно разграничение противоречи на законодателството на ЕС. Предвиждането на извадки от регистри и тяхното предоставяне е предпоставка за недобри практики и предполага промяна на данните и условията. Наредбата трябва да дава достатъчно информация за задълженията на кандидатите, за да са информирани какво точно трябва да спазват.

29 май 2023 г. 11:38:28 ч.
Ivanov_

Създаване на несъществуващи документи и допълнителна административна тежест

В § 8, 14 и 16, съответно в:

Чл.  25 , ал. 4 се предлага следното: "В ал. 4 след думата „документ“ се добавя „по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ“, а накрая се добавя „и копие от дипломата на агронома“. Приложение 4 към Наредбата за базисните цени на трайните насаждения ясно описва кога влизат в плододаване десертните лозя. МЗМ и ДФЗ да не създават документи, които не носят никаква информация и по този начин да създават допълнителна административна тежест. В заявлението да се предвидят, необходимите данни и информация за типа и формировката, при която се отглеждат десертните лозя и на база на тези данни да се извършва проверка.

Считаме, че това изменение не е целесъобразно.

Чл. 40, ал. 1 се предлага следното: "В чл. 40, ал. 1, т. 2 след думата „вещества“ се добавя „по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ“, а думите „лице, притежаващо квалификация в областта на селското стопанство“ се заменят с „агроном“. Предвид, че контролът върху използването на външни органични подобрители на почвата (торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати) е вменен на БАБХ, считаме, че те следва да установят план за управление на хранителните вещества и неговия образец. Това са специфични практики, които изискват широки експертни познания в областта, които едва ли ДФЗ притежава.

Считаме, че това изменение не е целесъобразно.

Чл. 43, ал. 1 се предлага следното: В чл. 43, ал. 1 след думата „изготвен“ се добавя „по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ“, а думите „с подкрепата на технически компетентни служби или лица, компетентни в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или от зооинженери“ се заменят с „от ветеринарен лекар, зооинженер или агроном“.

От така предложеното изменение обаче не става ясно каква е ролята на ветеринарния лекар, зооинженера или агронома - да изготви плана, който се предоставя или да одобри образеца на изпълнителния директор на ДФЗ. В конкретния случай считам, че плана трябва да бъде изготвен от ветеринарен лекар, зооинженер или агроном, но остава неизяснен въпроса дали ДФЗ може и дали е редно да изготвя такъв образец предвид, че за тези дейности се изисква специфични умения и образование. 

Считаме, че това изменение не е целесъобразно.

По отношение на всички образци считам, че МЗМ следва съвместно със съответните дирекции и агенции, част от неговата структура да изготвят съответните документи, а не да се създават такива само за целите на ДФЗ. Често пъти документите по образец на ДФЗ създават допълнителна административна тежест и разходи за кандидатите, а в повечето случаи и противоречат на законодателството.