Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

На 18.05.2022 г. в рамките на 63-то Пленарно заседание на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа в гр. Страсбург, Франция, е приет Доклад за Република България от Пети оценителен кръг. Извършената оценка, обхващаща периода 01.01.2014 г. - 17.09.2021 г., се основава на Международните стандарти за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и на пролиферацията от 2012 г. на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и Методологията за оценка на техническото съответствие с Препоръките на FATF и ефективността на системата за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма от 2013 г., както и на Процедурните правила за провеждане на Пети оценителен кръг на Комитета MONEYVAL по отношение на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В резултат на оценките в доклада по отношение на Република България се прилага най-тежката процедура за мониторинг на Комитета MONEYVAL – „Процедура на засилен мониторинг”. Започнала е и Процедурата на FATF за наблюдение, осъществявано от група в рамките на FATF, създадена с цел насърчаване на по-добро глобално съответствие с международните стандарти за противодействие на ИП/ФТ – International Co-operation Review Group/ICRG. Периодът на наблюдение от страна на FATF ще приключи през юни 2023 г., след което България следва да докладва напредък, а FATF ще прецени дали са налице основания да включи страната в поддържан от групата списък на държави под засилен мониторинг (т.нар. „сив списък“ на FATF).

Предвид необходимостта от предприемане на действия за адресиране на установените слабости в Доклада на Комитета MONEYVAL, с Решение № 998 от 12 декември 2022 г. Министерският съвет на Република България одобри План за изпълнение на препоръчаните действия, включени в доклада. Сред мерките, предвидени в плана са и такива, свързани с изготвянето на предложения за изменение и допълнение на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, което включва Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, а също и част от секторното законодателство, регламентиращо дейността на лицата, които попадат в обхвата на чл. 4 от ЗМИП.

С предложения законопроект се въвеждат нормативни промени, приемането на които ще спомогне за преодоляване на установените непълни съответствия с Препоръките на FATF, ще способства за постигането на по-висока ефективност на действията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както от страна на компетентните надзорни органи и другите компетентни държавни органи, на които ЗМИП е вменил конкретни функции, така и от страна на задължените субекти по закона.

Преодоляването на слабостите по отношение на техническото съответствие с Препоръките на FATF се очаква да доведе до намаляване на шансовете за включването на Република България в поддържания от FATF списък на държави под засилен мониторинг („сив списък“) и свързания с това изключително негативен репутационен ефект за държавата и засягане както на публичния, така и на частния сектор.


Дата на откриване: 25.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари