Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства

Извършен е обстоен преглед на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, с оглед предоставяните административни услуги, отчитайки процесите водещи до забавяне или до невъзможност за срочното и качественото им изпълнение. Причините за изготвяне на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (наредба) са следните: В Република България пребивават законно или притежават валиден документ за пребиваване, издаден от Република България множество граждани на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) и членовете на техните семейства, които притежават превозни средства. След подписването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ, L 29/7 от 31 януари 2020 г.) (Споразумението за оттегляне), към 1 февруари 2020 г. възниква необходимостта от регламентиране реда за регистрация на притежаваните от тях превозни средства. Необходимо е да се отчетат процесите, водещи до затруднения или до невъзможност за срочното и качественото изпълнение на административните услуги свързани с регистрация на превозни средства, в случаите на идентификация на превозни средства и монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация. В тази връзка е налице е необходимост от облекчаване на режима по отношение монтажа на табелите с регистрационен номер. Други причини, които налагат приемането на наредбата е необходимостта от въвеждане на ясна регламентация по отношение на превозни средства от категории М, N, O, за които има издаден валиден за целите на регистрацията ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.) (Наредба № 60 от 2009 г.), в случаите, когато превозното средство е напълно комплектовано, да се представят в оригинал всички валидни ЕС сертификати за съответствие за съответния етап на производство на превозното средство, издадени от производителя. Тези изисквания се обуславят от необходимостта за наличие на всички необходими данни за въвеждане в националния регистър на превозните средства. С проекта на наредбата, се цели намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, подобряване на административните услуги, намаляване на факторите, водещи до забавяне или до некачественото им изпълнение. Също така, с промените в наредбата се цели ясна регламентация по отношение регистрацията на превозни средства, собственост на гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и членовете на техните семейства във връзка с Брекзит. Цел на наредбата е и облекчаване режима по отношение монтажа на табелите с регистрационен номер на нови превозни средства, придобити от официален представител на производителя в страната, на които не се извършва идентификация, като табелите с регистрационен номер се монтират в пункта от служители на „Пътна полиция“, само по желание на собственика. С приемането на промените в Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства ще се постигне намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, като се очаква подобряване и намаляване на времето за извършване на административните услуги, с редуциране на факторите, които водят до забавяне или до невъзможност за навременното и качественото им изпълнение. С проекта на наредба се очаква да бъдат постигнати и още положителни за гражданите и бизнеса резултати, като въвеждане на регламентация по отношение регистрацията на превозни средства собственост на гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и членовете на техните семейства, които към 1 февруари 2020 г. са влезли и пребивават законно на територията на Република България или притежават валиден документ за пребиваване, издаден от Република България, както и ред за регистрация на превозни средства за гражданите на Обединеното кралство и за членовете на техните семейства, които в рамките на преходния период, предвиден съгласно Споразумението за оттегляне, са влезли и пребивават законно на територията на Република България. Тези правила се отнасят и за членовете на семейството на гражданин на Обединеното кралство от предните две категории, които са придобили това качеството по време или след края на преходния период, предвиден съгласно Споразумението за оттегляне, както и за членовете на семейството на български гражданин, които са граждани на Обединеното кралство.


Дата на откриване: 26.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.6.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 май 2023 г. 12:20:18 ч.
buenova

ВПС с десен волан

Трябва да се забрани регистрацията на МПС с десен волан. Те са произведени за държави с ляво движение и в държави с дясно движение трябва да е разрешено движението им само по изключение за хора, които преминават или пребивават за малко в страната ни. Време да е сложим началото на това България да не е моргата на западните автомобили. Движението на тези МПС тук не е безопасно и за вече регистрираните такива до тяхното погубване трябва да се предвиди движение само със специално монтирана камера, подпомагаща изпреварването. Тези МПС не са основната причина за ПТП у нас, но ако ограничим опасностите малко по малко - една по една и смрътността и травматизма по пътищата ни ще намалее.

29 май 2023 г. 11:43:05 ч.
asene

Бележки по Проект на НИД на Наредба 1-45

Уважаеми Госпожи и Господа,

Отбелязано е, че промени в наредбата се правят с цел премахване на процесите водещи до забавяне или до невъзможност за срочното и качественото изпълнение на предоставяните административни услуги, а също така и се цели намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

В предно обществено обсъждане на подготвяни промени по същата наредба съм писал предложение, което в последствие при отразяване на бележките, предложенията и констатациите по проекта е резулюирано с текст "приема се", но в последствие промени по наредбата не са правени, затова преписвам предложението си от предходното обществено обсъждане:

Утежняване на административната тежест за граждани

Считам че в предложения Параграф 2 относно чл.4 от НИД на Наредба I-45 трябва да се въведат и други промени относно ал.2 на наредбата които да спазват общата философия за облекчаване на административната тежест за граждани и бизнес в България. Кога две или повече лица може да са собственици на едно ПС? Най-честите възможни случаи са: Когато го придобият възмездно, която сделка е осъществена и за нея е издадена фактура или с изповядана сделка пред нотариус с нотариална заверка на подписите. Друга възможност е да го получат по наследство. Защо е необходимо да се утежнява административната дейност в отделите на ПП на МВР с явяване на повече граждани или събиране на повече документи, за чиято нотариална заверка се събират такси? Когато дадено ПС е закупено в режим на СИО от вносител на автомобили, било то фабрично нови или употребявани, за него е платена сума "от семейния бюджет" и след регистрацията му при подаване на Декларация по чл. 54 от ЗМДТ инспекторът по приходите в отдел МДТ на съответната община е длъжен да Приема се. 2 разпредели идеалните части по 1/2. При евентуална продажба за изповядване на сделката отново следва да се явят двамата съпрузи. Нито един от тях няма да остане "неинформиран", че притежава ПС, което е регистрирано в ПП при СДВР/ОДМВР. В хипотеза, че две или повече лица нямащи роднински отношения помежду си закупуват ПС, то те следва да се явят пред нотариус, където всеки един от тях ще бъде "уведомен", че ще закупи ПС, което в последствие ще бъде регистрирано. В хипотезата, че наследници получават ПС по наследство от техен наследодател: Аналогично на възможността да се подаде Декларация по чл.14 от ЗМДТ от един от наследниците или след изтичане на 6 месечен срок от смъртта на наследодателя инспектора по приходите да трябва сам да разпредели новообразуваните партиди на база информацията от НБД "Население" /чл.14, ал.6 от ЗМДТ/, считам че може да се предвиди възможността един наследник да се яви в отдел на ПП при СДВР/ОДМВР с удостоверение за наследници и да може да извърши пререгистрацията на ПС.

 

С уважение: Асен Михалков

04 юни 2023 г. 15:54:23 ч.
maria81

Административна тежест за наследници

Моля да се има предвид, че през 2022 г. на два пъти бяха проведени обществени обсъждания за изменения на Наредба № I-45, които повдигнаха въпроси за облекчаването на административната тежест, когато превозното средство е собственост на повече от едно лице. Изменения в наредбата обаче не бяха обнародвани през миналата година, а в сегашната консултация се пренебрегват вече взети решения на предишните. Моля, обърнете внимание на следното:

В обществената консултация от 26.04-26.05.2022 г. бяха направени предложения за промяна в чл. 4 (2), а именно да може да се направи пререгистрация без писмено упълномощаване от останалите съсобственици. Защо да е необходимо да се явят лично в КАТ всички собственици при унаследяване, когато би следвало да е достатъчно един от тях да подаде документи с удостоверение за наследници, в което са посочени всички те? Това предложение беше прието при тогавашната консултация и отразено при следващата такава от 13.07-13.08.2022 г.:

В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

   В ал. 2 думите „писмено упълномощаване от останалите“ се заличават.

По аналогичен начин, в консултацията от 26.04.2022 г. беше направено предложение, при повече от един собственик (напр. при наследяване на МПС), заявлението за прекратяване на регистрацията да може се заяви и потвърди от един от съсобствениците. Сегашната уредба създава следната ситуация при повече от един собственик (по наследство): на гишето се изисква присъствието на всички наследници, дори когато става въпрос за прекратяване на регистрация на автомобил, предаден за разкомплектоване. Така може да се окаже, че фирмата за бракуване вече е приела автомобила и е издала необходимия документ, но Пътна полиция отказва да го приеме, ако не се явят всички наследници. Тогава продължава да се начислява пътен данък за автомобил, който отдавна е рециклиран, но регистрацията му в МВР стои активна. Другият вариант е наследниците да "пазят" МПС, което не е в движение, вместо да го бракуват, само защото не могат да се съберат всички наследници на едно място. Това са съвсем реални ситуации, предвид емиграцията и разпределението на собственост между няколко наследници. Това предложение беше прието при консултацията от 26.04.2022 г. и отразено при консултацията от 13.07.2022 г. в следния вид:

В чл. 18а се правят следните изменения и допълнения:

   В ал. 6 думите „в случаите на ал. 5“ се заменят със „собственост на повече от едно лице“.

 

Тези обществени консултации са важни за нас, гражданите, и бихме искали справките от по-ранни консултации да се вземат предвид. Надявам се споменатите по-горе предложения за чл. 4, ал. 2 и чл. 18а, ал. 6 да бъдат приети отново, отразени в справката от тази консултация и най-после обнародвани, тъй като административната тежест при унаследяване на МПС остава твърде висока.