Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

Постъпили предложения от Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия (ВМА) (НПЦВЕХ-ВМА) и от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

От страна на НПЦВЕХ-ВМА е заявено желание да провеждат обучение за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД). Научноприложният център по военна епидемиология и хигиена към ВМА е специализирана военномедицинска структура, която провежда контрол на инфекциозните заболявания, както и организира и контролира дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в обектите на територията на военни формирования/структури в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. В този смисъл, дейността на центъра се явява аналог на дейността на регионалните здравни инспекции в страната. НПЦВЕХ-ВМА притежава необходимият професионален ресурс за провеждане на обучение за придобиване на квалификация за изпълнител на ДДД по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието.

Предложението на Националния център по заразни и паразитни болести е да бъде разписан в наредбата ред за провеждане на изпита за придобиване на квалификация за ръководител на дейностите по извършване на ДДД.

Цели, които нормативният акт си поставя:

Разширява се обхвата на обектите, за които се прилага наредбата, като се обособяват специална категория обекти, като тези на територията на военни формирования/структури в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и се въвеждат изисквания към лицата, изпълнители на дейностите по ДДД в тези обекти.

Създава се възможност за подготовка на кадри, които да имат право да изпълняват дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в посочените обекти, като същите ще се обучават от определена за целта структура - Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към ВМА, съвместно с БАБХ и професионалните организации на извършващите ДДД, по програма, разработена от Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието съвместно с професионалните организации на извършващите ДДД.

С проекта на наредба се въвежда ред за провеждане на обучението  за придобиване на квалификация за изпълнител на ДДД, организирано и проведено от НПЦВЕХ-ВМА. Обучението завършва с изпит пред комисия, определена със заповед на началника НПЦВЕХ-ВМА. Изпитът ще се провежда по правила, определени със заповед на началника на НПЦВЕХ-ВМА, съгласувана с министъра на здравеопазването. Създаден е образец на Удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации в обектите на територията на военни формирования/структури в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Предвид гореизброените промени също така е предвидено, че при възникване на непосредствена опасност за общественото здраве министърът на здравеопазването може да разпореди извършването на целеви ДДД и в обектите на територията на военни формирования/структури в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Разписано е, че Научноприложният център по военна епидемиология и хигиена към ВМА води електронен регистър на издадените удостоверения за придобита квалификация за изпълнители на ДДД в обектите на територията на военни формирования/структури в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Очаквани резултати:

Единен подход при провеждане на обучение от РЗИ и НПЦВЕХ-ВМА и изпит за придобиване на квалификация за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Предложеният проект на нормативен акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет. Не са необходими финансови или други средства за прилагането на проекта на наредба.

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

След извършен анализ за съответствие с европейското право се установи, че обществените отношения, предмет на проекта за тази наредба, не са регламентирани в европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и мотивите към него ще бъдат публикувани на интернет страниците на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, и на портала за обществени консултации за срок от 30 дни.

 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: sjordanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 2.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 3.7.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари