Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства

Необходимостта от извършване на промени в чл. 37б от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (наредба), произтича от това, че са в Портала за отворени данни на Република България, ежемесечно от МВР се публикува общодостъпна информация за регистрираните и водените на отчет превозни средства, в изпълнение на решения на Министерския съвет. Съгласно чл. 37б, ал. 4 в Портала за отворени данни на Република България се публикува ежемесечна обобщена информация за първоначално регистрираните и водените на отчет превозни средства по реда на Закон за достъп до обществена информация. Обхватът на обобщените справки по чл. 37б, ал. 1, не е ясно и точно определен в наредбата. Обобщената информация за моторните превозни средства, следва да бъде информация, свързана с техническите данни на превозното средство, съдържащи се в свидетелството за регистрация. Независимо, че в Портала за отворени данни на Република България са публикувани данни за регистрираните превозни средства, в ГДНП, СДВР и ОДМВР, все още на основание чл. 37б, ал. 2 от Наредбата, постъпват заявления за получаване на информация, налична и в Портала за отворени данни на Република България. С предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства се цели уеднаквяване на практиката при заявяване на административната услуга по чл. 37б ал. 1 от наредбата, чрез въвеждане на единно типово заявление (заявление по образец, приложение към наредбата), с което заявителите ще бъдат изрично запознати за наличието на общодостъпни данни за регистрираните пътни превозни средства, публикувани в Портала за отворени данни. По този начин потребителите ще могат да направят информиран избор относно начина на получаване на информацията. Въвеждането на единно типово заявление, в което е указано, че всяка информация, извън обема и периода на публикуваната в Портала за отворени данни на Република България се предоставя на основание чл. 37б от наредбата, след заплащане на такса по чл. 28, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.), ще внесе допълнителна яснота относно наличието на данни за регистрираните превозни средства в Портала за отворени данни на Република България. По този начин се гарантира, че преди попълването на заявлението по чл. 37, ал. 2 от наредбата, заявителите ще бъдат уведомени за наличието на Портал за отворени данни на Република България, в които е възможно да е достъпна информацията, от която се интересуват. Ако исканата информация не е налична на Портала за отворени данни на Република България или е налична, но заявителят изрично желае да му бъде изготвена справка от СДВР, ОДМВР или ГДНП, същата ще се предоставя под формата на административна услуга, срещу заплащане. Ще се уеднаквят и заявленията, които ще се подават до директорите на ГДНП, СДВР и ОДМВР по отношение на исканите данни. По този начин, значително ще се улеснят заявителите на административната услуга.


Дата на откриване: 5.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.7.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 юни 2023 г. 14:57:24 ч.
maria81

Административна тежест за наследниците

Здравейте,

Не съм наясно защо едновременно се провеждат две обществени консултации на една и съща наредба, но се опасявам, че може само едната от тях да бъде доведена до успешен край с приети изменения, така че копирам мнението си от другата отворена консултация:

Моля да се има предвид, че през 2022 г. на два пъти бяха проведени обществени обсъждания за изменения на Наредба № I-45, които повдигнаха въпроси за облекчаването на административната тежест, когато превозното средство е собственост на повече от едно лице. Изменения в наредбата обаче не бяха обнародвани през миналата година, а в сегашната консултация се пренебрегват вече взети решения на предишните. Моля, обърнете внимание на следното:

В обществената консултация от 26.04-26.05.2022 г. бяха направени предложения за промяна в чл. 4 (2), а именно да може да се направи пререгистрация без писмено упълномощаване от останалите съсобственици. Защо да е необходимо да се явят лично в КАТ всички собственици при унаследяване, когато би следвало да е достатъчно един от тях да подаде документи с удостоверение за наследници, в което са посочени всички те? Това предложение беше прието при тогавашната консултация и отразено при следващата такава от 13.07-13.08.2022 г.:

В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

   В ал. 2 думите „писмено упълномощаване от останалите“ се заличават.

По аналогичен начин, в консултацията от 26.04.2022 г. беше направено предложение, при повече от един собственик (напр. при наследяване на МПС), заявлението за прекратяване на регистрацията да може се заяви и потвърди от един от съсобствениците. Сегашната уредба създава следната ситуация при повече от един собственик (по наследство): на гишето се изисква присъствието на всички наследници, дори когато става въпрос за прекратяване на регистрация на автомобил, предаден за разкомплектоване. Така може да се окаже, че фирмата за бракуване вече е приела автомобила и е издала необходимия документ, но Пътна полиция отказва да го приеме, ако не се явят всички наследници. Тогава продължава да се начислява пътен данък за автомобил, който отдавна е рециклиран, но регистрацията му в МВР стои активна. Другият вариант е наследниците да "пазят" МПС, което не е в движение, вместо да го бракуват, само защото не могат да се съберат всички наследници на едно място. Това са съвсем реални ситуации, предвид емиграцията и разпределението на собственост между няколко наследници. Това предложение беше прието при консултацията от 26.04.2022 г. и отразено при консултацията от 13.07.2022 г. в следния вид:

В чл. 18а се правят следните изменения и допълнения:

   В ал. 6 думите „в случаите на ал. 5“ се заменят със „собственост на повече от едно лице“.

 

Тези обществени консултации са важни за нас, гражданите, и бихме искали справките от по-ранни консултации да се вземат предвид. Надявам се споменатите по-горе предложения за чл. 4, ал. 2 и чл. 18а, ал. 6 да бъдат приети отново, отразени в справката от тази консултация и най-после обнародвани, тъй като административната тежест при унаследяване на МПС остава твърде висока.