Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за координация и сътрудничество

На 18.05.2022 г., в рамките на 63-то Пленарно заседание на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (Комитета MONEYVAL), в гр. Страсбург, Франция, е приет Доклад за Република България от Пети оценителен кръг. Извършената оценка обхваща периода 01.01.2014 г. – 17.09.2021 г. и се основава на Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и на пролиферацията (Препоръките на FATF) от 2012 г. и Методологията за оценка на техническото съответствие с Препоръките на FATF и ефективността на системата за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Методологията на FATF) от 2013 г., както и на Процедурните правила за провеждане на Пети оценителен кръг на Експертния комитет за оценка на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL) по отношение на превенцията и противодействието на изпирането на пари (ИП) и финансирането на тероризма (ФТ). 

В резултат на приетия на 18.05.2022 г. Доклад за Република България от Пети оценителен кръг, по отношение на Република България се прилага най-тежката процедура за мониторинг на Комитета MONEYVAL – “Процедура на засилен мониторинг”. Същевременно, започна и Процедурата на FATF за наблюдение, осъществявано от група в рамките на FATF, създадена с цел насърчаване на по-добро глобално съответствие с международните стандарти за противодействие на ИП/ФТ – International Co-operation Review Group (ICRG). Периодът на наблюдение от страна на FATF ще приключи през юни 2023 г., когато България следва да докладва напредък, след което FATF ще прецени дали са налице основания да включи Република България в поддържан от FATF списък на държави под засилен мониторинг (т.нар. „сив списък“ на FATF).

Предвид необходимостта от предприемане на действия за адресиране на установените слабости по линия на техническо съответствие и по линия на ефективността, с Решение № 998 от 12 декември 2022 г. Министерският съвет на Република България одобри План за изпълнение на препоръчаните действия, включени в приетия на 18.05.2022 г. Доклад за България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа.

За изпълнение на Препоръчително действие б) по Непосредствен резултат 1, имащ пряко отношение към Приоритетно действие a) от Доклада на Комитета MONEYVAL, в Плана за изпълнение на препоръчаните действия, включени в приетия на 18.05.2022 г. Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета MONEYVAL, е предвидено въвеждане на национален механизъм за мониторинг на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез създаване на механизъм на политическо ниво за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и наблюдение и контрол по изпълнението на плановете за действие за адресиране на резултатите от националната оценка на риска и на препоръките за България в докладите на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа.

Изпълнението на това действие ще доведе до създаване на постоянно действащ консултативен съвет по въпросите в сферата на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, който да действа успоредно с постоянно действащата работна група по чл. 96, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и да бъде ангажиран с разработването и прилагането на политики за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които се базират на резултатите от дейността на работната група по чл. 96, ал. 1 от ЗМИП и препоръките за България в доклади на международни организации с компетентност в тази сфера като Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа и FATF.


Дата на откриване: 6.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 19.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари