Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3

Основната цел на предложените промени в Наредба № Н-3 е намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса.

С § 1, § 4, § 8 и § 13 се предвижда заявяването на услугата за издаване на карти за дигитални тахографи да става чрез информационна система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в центровете за административно обслужване на агенцията или по електронен път, с квалифициран електронен подпис, чрез електронния портал за заявяване на административни услуги на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. При подаване на заявлението в центровете за административно обслужване на агенцията отпада необходимостта от предоставяне на копия на лична карта и свидетелство за управление на МПС, като необходимата информация се получава автоматично от регистъра на българските документи за самоличност (БДС). Нанасянето на данните на заявителите в информационната система ще се извършва от обучени служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като за заявителят остава единствено задължението да провери правилността на нанесените данни. С отпадането на изискването за подаването на заявления на хартиен носител значително ще бъдат улеснени потребителите и ще се подобри процедурата за административно обслужване.

С § 4 и § 8 от проекта на наредба се предвижда отпадане на изискванията за представяне на документи (удостоверяващи наличието на сключен трудов договор), в случаите когато Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ има възможност да провери съответните обстоятелства по служебен път.

С § 2, § 5 и § 9 е добавена и възможност, отново с цел повишаване качеството на предоставяната административна услуга, за получаване на персонализираната карта за дигитален тахограф на посочен от заявителя адрес чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.

С § 4, т. 4 и § 5 се предлагат изменения в текстовете от наредбата по отношение на лицата, които имат право да подават заявление за издаване на карта за превозвача и да получават издадените карти. С предложените промени се цели недопускане на практиката карта на превозвач да се издава на лице, служител на превозвача, без знанието на самия превозвач.

С предложената с § 11 отмяна на т. 3 в чл. 29, ал. 3 се редуцират случаите на обявяване на издадена карта за дигитален тахограф за невалидна със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В случаите на загубена, открадната, повредена или неизправна дигитална карта самият притежател на картата обявява съответното обстоятелство пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и на това основание статусът на картата се променя в инфраструктурата за комуникация с европейските мрежи на TACHONET в регистъра за издадените карти за дигитални тахографи, без да е необходимо издаването на последващ акт.

С § 14 и § 15 се предлага отпадане на задължението на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да поддържа хартиен регистър на издадените дигитални карти и списък с номерата на невалидните карти за дигитални тахографи. Компетентните органи могат да следят статуса на всяка карта чрез инфраструктурата за комуникация с европейските мрежи на TACHONET, която е част от регистъра за издадените карти за дигитални тахографи по чл. 34, ал. 1. В тази връзка, поддръжката на хартиени регистри и списъци се явява изцяло нецелесъобразна дейност.

Предложените с  § 17 – 21 изменения са свързани с промените, предвидени с  § 1, § 4, § 8 и § 13, касаещи облекчаването на процедурата за издаването на карти за дигитални тахографи. Заявяването на услугата ще се извършва чрез попълване на данните в информационната система или чрез електронния портал за заявяване на административни услуги на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В тази връзка, отпада необходимостта заявителите да използват заявления на хартиен носител по образец и съответните приложения към наредбата следва да се отменят.

Направените с § 3, § 7, § 10 и § 16 изменения целят премахване на необходимостта от последващо изменение на  Наредба № Н-3 при промяна на наименованието на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията и отстраняването на неясноти при прилагането на разпоредбите.

            Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови или други средства. Информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за подаване на заявления за издаване на картите за дигитални тахографи е изградена през 2021 г. и е въведена в експлоатация.

    Очаквани резултати от прилагането на акта:

С предложените промени в Наредба № Н-3 ще се подобри административното обслужване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез опростяване и облекчаване на процедурата по издаване на картите за дигитални тахографи, включително и чрез предоставяне на възможност на заявителите да изберат удобен за тях начин на заявяване и получаване на резултата от административната услуга.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предложеният проект на наредба не е свързан с въвеждането на изисквания от правото на Европейския съюз, поради което не е изготвена и към този доклад не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Лице за контакт:

Станко Иванов
Директор на дирекция „Водачи на моторни превозни средства“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02/930 88 33
E-mail: sivanov@rta.government.bg
 

 


Дата на откриване: 14.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 14.7.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 юни 2023 г. 17:03:12 ч.
binel

Предложение за допълнение по проекта

Уважаеми дами и господа,

Удовлетворен съм, че огромна част от предложенията в предварителната кореспонденция с Министерство на транспорта и ИААА са отчетени. Предложените от Вас редакции са много по-издържани и в посока на облекчаване на административната тежест и премахване на остарели текстове.

Бих искал да направя малко допълнение в §7 на проекта, което в кореспонденцията беше включено в друг текст и явно не е било разбрано:

"Чл.19. Картата на превозвач се изработва по образец (приложение № 5) след заплащането на такса, определена с акт на Министерския съвет и на стойността на картата на превозвача, като се издава със срок на валидност 5 години. При подадено заявление по чл.16, ал.2, таксата и стойността по изречение първо могат да бъдат заплатени по електронен път в процеса на заявяване."

Предлаганата редакция в изречение първо е чисто стилистична. Добавянето на изречение второ цели предоставяне на възможност стойността за изработка на картата да може да се заплаща електронно, така както се плаща и таксата. В момента електронния портал за заявяване на административни услуги на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ дава възможност само за генериране на платежно натеждане. Това влече след себе си заплащане на излишни банкови такси, както и ръчна обработка на получените по заявките плащания. Предлаганата промяна ще облекчила процеса на обработка, ще намали човешкия фактор и ще облекчи потребителите на услугата. Не виждам причина административната такса да може да се плаща електронно, а стойността на картата да не може.