Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане и изменение на нормативни актове на Министерския съвет, във връзка с чистотата на атмосферния въздух

Проектът на Постановление за приемане и изменение на нормативни актове на Министерския съвет има за цел:

1.     Да приеме Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в  атмосферата от големи горивни инсталации, която транспонира изискванията на Глава 3 (Специални разпоредби за горивни инсталации) от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването);

2.     Да измени Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г., бр. 94 от 2012г., в сила от 30.11.2012г.), Раздел IV Такси по Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка със създаването и поддържането на регистър на инсталации от обхвата на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн., ДВ, бр. 96 от  2003 г., изм., ДВ, бр. 20 от  2007 г., изм., ДВ, бр. 67 от  2009 г., изм., ДВ, бр. 40 от  2010г.).

С приемането на проекта на ПМС ще бъде изпълнен ангажимент към Европейския съюз за транспониране на Директива 2010/75/ЕС.


Дата на откриване: 11.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 24.12.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 декември 2012 г. 09:59:29 ч.
ironhorse

Относно планиран рекет с изменение на наредбата за тарифите и таксите

Пълно безумие и въвеждане на косвени данъци и такси са исканите 158 лв. за вписване в публичен регистър. Та това е повече от исканите суми в Търговският регистър и то за много по-малко данни. А за промяна пък искате 60 лв. Това е пълен административен произвол и обир, който ще бъде атакуван моментално във ВАС. Не е начина с такси и таксички да вдигнете заплатите на персонала в системата на МОСВ. Не може един инспектор да знае само един секторен закон. Така и един милион администрация няма да Ви стигне. Поредното безумие на чиновници, които нищо не знаят, ни искат да имат 100% физически контрол за рекет над частният бизнес. Чакайте инвестиции ...