Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

Проектът е изготвен в изпълнение на мярка № 95 от Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 57 на Министерския съвет от 25 януари 2023 г., във връзка с въвеждане на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2022/2407 на Комисията от 20 септември 2022 г. за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел отчитане на научно-техническия прогрес (ОВ, L 317 от 9.12.2022 г.) (Делегирана директива (ЕС) 2022/2407), в частта ѝ относно превоза на опасни товари по вътрешни водни пътища (чл. 1, параграф 3 от нея).

Наредба № 16 е издадена на основание чл. 175а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване и съдържа правила относно условията и реда за превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешните водни пътища и за обработката им в българските пристанища, в т.ч. изискванията към консултантите по безопасността при превоз и обработка на опасни товари по вътрешните водни пътища.

С Наредба № 16 в националното законодателство са въведени и изискванията на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 260 от 30.09.2008 г.) (Директива 2008/68/ЕО). Съгласно Директива 2008/68/ЕО превозването на опасните товари по вътрешните водни пътища се осъществява в съответствие с изискванията на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN), подписано в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.), ратифицирано със закон – обн., ДВ, бр. 9 от 2006 г.

Съгласно чл. 2 от Споразумението (ADN) неразделна част от него са Правилата към ADN, които включват предписания относно международния превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища и предписания и процедури относно проверките, издаването на свидетелства за одобрение, признаването на класификационни общества, дерогирането, специалните разрешения, контрола, обучението и изпитването на експертите. Приетите по реда и при условията на чл. 20 от Споразумението (ADN) промени в Правилата към ADN влизат в сила за всички държави – страни по ADN, в това число и за Република България. Последните изменения на Правилата към ADN са в сила от 1 януари 2023 г.

Във връзка с актуализацията на Правилата към ADN е приета Делегирана директива (ЕС) 2022/2407 за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО, като в чл. 1, параграф 3 от същата се посочва приложимата редакция на правилата към ADN, която е в сила от 1 януари 2023 г.

Предвид гореизложеното, с § 1 от проекта се предлага изменение на чл. 9, ал. 2 от Наредба № 16, с което се посочва актуалната, приложима от 1 януари 2023 г. редакция на Правилата към ADN.

На следващо място, с § 2 от проекта се предлага допълнение на § 1а от Допълнителните разпоредби на наредбата, с оглед изпълнение на изискването на чл. 2, параграф 1 от Делегирана директива (ЕС) 2022/2407 за позоваване на същата при приемането на националните разпоредби. В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.) е изготвена и се прилага таблица за съответствие с изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2022/2407. Приложено е и становище на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Проектът на нормативен акт не оказва въздействие върху държавния бюджет и не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 – 4 от Закона за нормативните актове по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища са проведени обществени консултации на официалната интернет страница на Министерство на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с тях и да представят писмени предложения или становища по проекта на нормативен акт в 14-дневен срок от публикуването.

Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта на акт е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, като е съобразено, че публикуваният за обществено обсъждане проект на наредба включва разпоредби, които имат технически характер и чрез тях се въвежда изискването на чл. 1, параграф 3 от Делегирана директива (ЕС) 2022/2407, който регламентира актуалната редакция на правилата към ADN – приложима от 1 януари 2023 г., която вече е в сила за Република България като страна по Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища.

 

Лице за контакт:
Елеонора Караколева
Старши експерт
Дирекция „Пристанища и пристанищни услуги”
ИА „Морска администрация”
E-mail: eleonora.karakoleva@marad.bg
 

 


Дата на откриване: 14.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари