Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наледба №2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасяне на покойници

1. Причини, които налагат приемането на Наредбата за изменение и допълнение на  Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници е изготвен по предложение на Светия синод на Българската православна църква.

Към настоящия момент наредбата допуска по изключение погребване извън гробищен парк (гробище) само на висши духовни лица от вероизповедания, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, след решение на управителните им органи. Погребването на тези лица се допуска само на терени извън урбанизираната територия на населените места, върху които има изградени сгради за извършване на богослужение или за провеждане на религиозни обреди и церемонии. Ограничението до терени извън урбанизираната територия на населените места по отношение на погребването на висши духовници беше направено с изменение на наредбата през 2019 г.

Констатира се, че това ограничение е в противоречие с църковните канони, които следва Българската православна църква. Съгласно църковните канони и традицията на православното християнство, покойниците (висши духовни служители) се полагат в близост до храма (в двора, непосредствено до храма), а епископи и патриарси и в храмовете. Според каноните това следва да стане в енорията (храма), в която е преминало тяхното свещенослужение.

Това налага да се прецизират  текстове, свързани със здравните изисквания за погребване извън гробищен парк (гробище), като се допусне висшите духовни лица да се погребват на терени, върху които има изградени сгради за извършване на богослужение, намиращи се в урбанизираната територия на населените места.

Предлага се погребването на тези лица да се допуска със съгласие на директора на съответната регионална здравна инспекция, при условие, че:

1. теренът e самостоятелно обособен и ограден;

2.  гробното място се обособява в частта от оградения терен, под която не са ситуирани водопроводни мрежи и съоръжения и която не е в непосредствена близост до граница с жилищни сгради.“.

2. Цели, които се поставят:

С предложените промени се цели от една страна да се съобрази наредбата с традициите на източноправославното вероизповедание, което е традиционна религия в Република България (чл. 13, ал. 3 от Конституцията на Република България), а от друга страна да се регламентират съответните здравни изисквания, така че да не се допусне риск за здравето на населението.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Предложеният проект на акт, няма да окаже въздействие върху държавния бюджет в текущата и/или в следващите години. Прилагането на нормативния акт не изисква допълнителни финансови и/или други средства, които да бъдат направени от компетентните контролни органи или от другите заинтересовани страни.

4. Очаквани резултати от прилагането:

Очакваните резултати от приемането на проекта на акт е осигуряване от една страна на възможност за погребване на висши духовници в енорията (в близост до храма), в която са служили до смъртта си съгласно църковните канони и традиции, а от друга страна чрез  определянето на здравни изисквания и условия към извършване на погребването се очаква да се гарантира високо ниво на защита на общественото здраве и да не се допусне разпространението на заразни заболявания.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

След извършен анализ за съответствие с европейското право се установи, че обществените отношения, предмет на проекта за тази наредба, не са регламентирани в европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА проектът на наредба и мотивите към него ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и на Портала за обществени консултации за срок от 14 дни.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 16.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 30.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари