Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 23 на Министерския съвет от 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г., изм., бр. 14 от 2000 г.)

С проекта на акт се предлага актуализиране на цените на наркотичните вещества за целите на наказателното производство и се включват веществата от Списък I, предвидени в чл. 3, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2011г.), както и се създава механизъм за определяне на цените на веществата от Списък II и Списък III предвидени в чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата. В действащия подзаконов акт цените на наркотичните вещества не са променяни от 1998 г. и не съответстват на новите икономически условия и минималната работна заплата в страната. Това се явява съществен проблем при разследване на престъпления, свързани с държане и/или разпространение на наркотични вещества. Целта на измененията е да се създадат предпоставки за правилната оценка на наркотичните вещества, която е от значение за преценка на обществената опасност на деянието, за правилната му квалификация, както и за налагането на справедливо наказание.


Дата на откриване: 19.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.7.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари