Обществени консултации

проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кардиология

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кардиология е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Кардиология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички категории заболявания, отнасящи се до сърдечно-съдовите заболявания. Кардиологияте е наука, която изучава причините, методите за диагностика и терапевтичните стратегии при пациентите със сърдечно-съдови заболявания, както и съвременните методи за диагностика, лечение и профилактика.

С проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кардиология се цели да се създаде правната регламентация на терапевтични схеми и алгоритми на лечение на най-честите кардиологични заболявания с лекарствени продукти на базата на последните препоръки, които се основават на най-новите публикувани научни доказателства.

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се осигури диагностика, съобразена с Европейските ръководни правила, както и подходяща медикаментозна терапия, използваща най-съвременните терапевтични схеми, базирани на последните препоръки. Последните включват и най-новите регистрирани лекарствени продукти, доказващи ефективност и безопасност в големи и скорошни клинични проучвания.

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство е обвързан с постигането на най-важната цел – осигуряване на високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в областта на кардиологията и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата медикаментозна терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: office@ncpr.bg


 

 


Дата на откриване: 27.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 27.7.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари