Обществени консултации

Проект на заповед на министъра на финансите и министъра на иновациите и растежа за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане

Проектът на заповед на министъра на финансите и министъра на иновациите и растежа за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) e във връзка с получено положително решение от Европейската комисия от 6 юни 2023 г. за Държавна помощ SA.104266 (2022/N) — България Преотстъпване на корпоративен данък съгласно член 184 във връзка с член 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане — схема за регионална помощ за периода 2022—2027 г. и влизащите в сила разпоредби на ЗКПО от датата на решението съгласно § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗКПО (обн., ДВ, бр. 99 от 2022 г., изм., бр. 102 от 2022 г.), както и във връзка с изпълнение на чл. 189, т. 1, буква „в“ от ЗКПО, съгласно които е необходимо издаване на съвместна заповед на министъра на финансите и министъра на иновациите и растежа за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от ЗКПО.

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 28.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.7.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари